Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων:

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων Γ.Φ.

Παραθετικά επιθέτων:

Οι βαθμοί των επιθέτων είναι τρεις : ο θετικός ο συγκριτικός ο υπερθετικός Παραθετικά επιθέτων

Ο θετικός βαθμός:

Ο θετικός βαθμός φανερώνει μια ιδιότητα που έχει ένα ουσιαστικό, χωρίς σύγκριση με κάποιο άλλο πχ Η Μαρία είναι έξυπνη . Ο θετικός βαθμός

Ο συγκριτικός βαθμός:

Ο συγκριτικός βαθμός φανερώνει μια ιδιότητα που έχει ένα ουσιαστικό, τονίζοντας ότι αυτό το ουσιαστικό έχει τη συγκεκριμένη ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιο άλλο ουσιαστικό που έχει επίσης την ίδια ιδιότητα. πχ Η Μαρία και η Ντίνα είναι έξυπνες. Η Μαρία είναι εξυπνότερη από την Ντίνα ή Η Μαρία είναι πιο έξυπνη από την Ντίνα Ο συγκριτικός βαθμός

Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται::

μονολεκτικά αν προσθέσουμε στο θετικό βαθμό του επιθέτου την κατάληξη: -τερος, -τερη, -τερο πχ λεπτός  λεπτό τερος , πλούσιος  πλουσιό τερος περιφραστικά αν στο θετικό βαθμό προσθέσουμε το επίρρημα πιο πχ λεπτός  πιο λεπτός, πλούσιος  πιο πλούσιος Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται :

Ο υπερθετικός βαθμός:

Ο υπερθετικός βαθμός διακρίνεται : σε σχετικό υπερθετικό βαθμό σε απόλυτο υπερθετικό βαθμό Ο υπερθετικός βαθμός

Ο σχετικός υπερθετικός βαθμός:

Ο σχετικός υπερθετικός βαθμός φανερώνει μια ιδιότητα που έχει ένα ουσιαστικό, τονίζοντας ότι αυτό το ουσιαστικό έχει την ιδιότητα αυτή στο μεγαλύτερο βαθμό απ’ όλα τα ουσιαστικά που χαρακτηρίζονται από την ίδια ιδιότητα. πχ Η Μαρία και όλοι οι συμμαθητές της είναι έξυπνοι Η Μαρία είναι η εξυπνότερη μαθήτρια στην τάξη ή Η Μαρία είναι η πιο έξυπνη μαθήτρια στην τάξη Ο σχετικός υπερθετικός βαθμός

Ο σχετικός υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται::

μονολεκτικά με το οριστικό άρθρο και το συγκριτικό βαθμό του επιθέτου πχ ο λεπτό τερος , ο πλουσιό τερος περιφραστικά όπως και ο συγκριτικός βαθμός με το οριστικό άρθρο μπροστά πχ ο πιο λεπτός , ο πιο πλούσιος Ο σχετικός υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται :

Ο απόλυτος υπερθετικός βαθμός:

Ο απόλυτος υπερθετικός βαθμός φανερώνει μια ιδιότητα που έχει ένα ουσιαστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλο ουσιαστικό. πχ Η Μαρία είναι εξυπνότατη. ή Η Μαρία είναι πολύ έξυπνη. Ο απόλυτος υπερθετικός βαθμός

Ο απόλυτος υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται::

μονολεκτικά αν προσθέσουμε στο θετικό βαθμό του επιθέτου την κατάληξη: -τατος, -τατη, -τατο. πχ λεπτό τατος , πλουσιό τατος περιφραστικά αν προσθέσουμε στο θετικό βαθμό του επιθέτου το ποσοτικό επίρρημα πολύ ή πάρα πολύ πχ ( πάρα ) πολύ λεπτός, ( πάρα ) πολύ πλούσιος Ο απόλυτος υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται :

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα επίθετα που φανερώνουν: ύλη (χάλκινος) τόπο (καμπίσιος) καταγωγή (μεγανησιώτικος) χρόνο (χθεσινός) ΔΕ σχηματίζουν παραθετικά ΠΡΟΣΟΧΗ

Παραθετικά επιρρημάτων:

Παραθετικά έχουν τα επιρρήματα που σχηματίζονται από επίθετα. πχ Αγόρασα φτηνά την τσάντα. Παραθετικά επιρρημάτων

Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται::

μονολεκτικά από τον πληθυντικό του ουδετέρου του συγκριτικού βαθμού του αντίστοιχου επιθέτου πχ ακριβά  ακριβό τερα περιφραστικά , με το ποσοτικό επίρρημα πιο + το επίρρημα στο θετικό βαθμό πχ ακριβά  πιο ακριβά Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται :

Ο υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται::

μονολεκτικά από τον πληθυντικό του ουδετέρου του υπερθετικού βαθμού του αντίστοιχου επιθέτου πχ ακριβά  ακριβό τατα περιφραστικά , με το ποσοτικό επίρρημα πολύ ή πάρα πολύ και το επίρρημα στο θετικό βαθμό πχ ακριβά  ( πάρα ) πολύ ακριβά Ο υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται :

PowerPoint Presentation:

Παραθετικά επιθέτων Θετικός Συγκριτικός Σχετικός Υπερθετικός Απόλυτος Υπερθετικός εύκολος ευκολό τερος ο ευκολό τερος ευκολό τατος πιο εύκολος ο πιο εύκολος (πάρα) πολύ εύκολος μονολεκτικά περιφραστικά Παραθετικά επιρρημάτων Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός εύκολα ευκολό τερα πιο εύκολα ευκολό τατα (πάρα) πολύ εύκολα Γιάννης Φερεντίνος

authorStream Live Help