langis at mga pananim lalo na sa panahon ng el nino

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Langis at mga pananim:

Langis at mga pananim JoanM.Bahian Lurisa National High School

Langis at mga pananim:

Langis at mga pananim Ang Pag-init ng Daigdig (o Global Warming sa Ingles) ay tumutukoy sa naranasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada. Tumaas ng 0.6 ± 0.2 °Celsius (1.1 ± 0.4 °Fahrenheit) ang temperatura sa loob ng ika-20 siglo ang katamtamang pandaidigang temperatura. Ayon sa siyentipikong opinyon, “ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay gawa ng tao”. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagpapanot ng kagubatan, pagsasaka, at iba pang kagagawan ng tao ang mga pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo.

Langis at mga pananim:

Langis at mga pananim Ang pagtaas sa pandaigdigang temperatura ay magdudulot ng malaking Sinasabing pagbabago kasama rito ang pagtaas ng karaniwang taas ng dagat at pagbabago sa dami ng mga pag-ulan. Ang mga pagbabagong ito ay sinasabing magpaparami sa dalas at lakas ng mga mapanirang kalagayan ng panahon tulad ng baha, tag-tuyot, bugso ng init (heat waves), bagyo at buhawi. Sinasabing ang pag-init ay makaaapekto sa bilang at tindi ng mga ito, Mahirap na iakibat ito sa partikular na kalagayan ng panahon sa pag-init ng mundo. Gayunman, ang mga pag-aaral ay nakatuon sa panahon hanggang taong 2100 na ang pag-init (at pagtaas ng pantay laot mula sa pag-aalsang dulot ng init) ay patuloy na mangyayari dahil sa ang CO2 ay may mahabang buhay sa himpapawid.

Langis at mga pananim:

Langis at mga pananim Ang katagang “global warming” (pag-init ng mundo) ay isang tiyak na dulot ng mas malawak na katagang “climate change’ (pagbabago sa klima) (na tumutukoy din sa paglamig tulad ng nangyari noong Edad Yelo). Sa prinsipyo nito, nyutral ang global warming sa dahilan nito ngunit sa karaniwang gamit, kalimitang pinahihiwatig na may papel ang tao sa pag-init ng mundo. Gayunman, ginagamit ang ‘climate change’ ng UNFCCC sa pagbabagong gawa ng tao, at ‘climate variability’ (pabago-bago ng klima) na dulot ng ibang kadahilanan. Ang ilang organisasyon ay gumagamit ng katagang 'anthropogenic climate change' sa pagbabagong dulot ng tao.

Langis at mga pananim:

Langis at mga pananim May maliit na bilang na mga siyentipiko ang laban sa pananaw na ang gawa ng tao ang nagdudulot ng malaki sa pagtaas sa temperatura nitong nakaraang panahon. Gayundin, walang katiyakan ang nakapalibot rito kung gaanong kalaking pagbabago sa panahon ang makikita sa darating na araw. May mainit na debateng politikal at publiko kung paano mapabababa o mababaliktad ang pag-init sa darating na panahon at kung paano haharapin ang mga bunga nito.

Langis at mga pananim:

Langis at mga pananim Nagpapakita sa mga pagmamatyag na pag-aaral at ng mga modelong pangklima na ang pagka-sensitibo ng klima upang madoble ang antas ng CO2 ay mangyayari kapag tumaas ng 1.5-4.5 °C ang katamtamang temperatura. Ang mga modelong basihan ng Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ay humuhula na ang pandaigdigang temperatura ay tataas sa pagitan ng 1.4 at 5.8 °C (2.5 hanggang 10.5 °F) mula taong 1990 hanggang 2100.

Mga kadahilanan:

Mga kadahilanan 1.Ang klima ay patago-tago sa pamamagitan ng mga prosesong “pangloob” gayundin sa tugon sa pabago-bagong panglabas na pwersang gawa at di-gawa ng tao kasama ang pagkilos ng araw, pagputok ng mga bulkan, at ng greenhouse gases. Tanggap ng maraming klimatologo na kamakailan lamang uminit ang mundo ngunit ang sanhi ng pagbabagong ito ay kontrobersyal lalo na sa labas ng komunidad ng mga siyentipiko.

Mga kadahilanan:

Mga kadahilanan Ang pagdaragdag ng carbon dioxide (CO2) o methane (CH4) sa himpapawid ng mundo nang walang ibang pagbabago ay makapagpapainit sa balat ng ating planeta. Lumilikha ang mga greenhouse gases ng likas na greenhouse effect na kung wala nito tinatayang ang temperatura sa mundo ay mas ng 30 °C at hindi matitirahan. Kaya sinasabing hindi tama na may debate sa pagitan ng “naniniwala” at “laban” sa hinua na ang pagdaragdang ng carbon dioxide o CH4 sa himpapawid ng mundo ay magbubunga ng mainit na temperatura sa balat ng lupa kung walang magpapabuti ng epekto nito. Ang debate ay tungkol sa netong epekto sa pagdaragdag pa ng carbon dioxide at CH4 sa himpapawid.

IBAT IBANG EPEKTO NG EL NINO SA ATING BANSA:

IBAT IBANG EPEKTO NG EL NINO SA ATING BANSA maaringmagbungangmaladisyertongsitwasyonngmgabukirin; nasi- sirangkalidadngtubigtabangka- gayangpagpasokngtubigalatsa

IBAT IBANG EPEKTO NG EL NINO SA ATING BANSA:

IBAT IBANG EPEKTO NG EL NINO SA ATING BANSA Sa lipunan: Sakawalannghanap- sa ating bansa mgatanimanatpalaisdaan;mada- lasnapagkasunogngkagubatan (forestfires)atmgatiwangwang nadamuhan(brushfires);kaku- langanngligtasatmalinisnamai-inom

IBAT IBANG EPEKTO NG EL NINO SA ATING BANSA:

IBAT IBANG EPEKTO NG EL NINO SA ATING BANSA sunogsa buhaysakanayunan,napipilitanang maramingtaonalumipatsamga kabayananatlungsod.Angpaglilipat (migration)aynagdudulotnamanng panibagongproblemasapabahay kalusugan .

MGA MENSAHE NG MGA KILALANG REGIONAL DIRECTORS:

MGA MENSAHE NG MGA KILALANG REGIONAL DIRECTORS A ngpagbabagongklima(climatechange)ayisasapinaka- malakingbantasaseguridadsapagkain.Angepektonitoaytagos mulasakapaligiran,salipunanhanggangsaekonomiya, Angdalawangbantangpagbabagongpanahonayangmag- kataliwasnaElNinoatLaNina.AngElNinoaynagdudulotngtag- tuyot(drought)nanararamdamanngayonsailangbahagingbansa,sa- mantalangangLaNinanamanaynagdudulotngmalalakasnabagyo, malawakangpag-ulanatbahakagayangnaranasanngbansasamga bagyongOndoyatPepengkamakailanlang. Yamandinlamangnawalatayongmagagawaupangbaguhin angpanahon,maykka yahannamantayoupangiangkopangating agrikulturasaklima. aSapanahonngtagtuyot,mahalaganamasmaiksingarawlang angitatagalngmgapananimsabukid. Gayahalimbawasapalayatmais,napangunahingbutilnaitina- tanimngmgamagsasaka.Pumilitayongmgabinhingtatagallangsa bukidngmula90hanggang100araw. Subukandinnatingmagtanimpagkaaningpalayngmgahal- amangmataasanghalagaatmga60arawlangsabukidkagayang melon,pakwan,kalabasaatibapangkapamilyanghalaman. KungLaNinanamanangmangyayari,mayroonnangayong mgabinhingpalaynakungtawaginaySubmergencerice.Mayka- kayahanangmgakapalayangitonahindimalulusawkahitdalawang linggopangnakalubogsatubig. Magingpraktikallangtayo.Hindikailangangmalugisaating pagsasakaanumanangepektongpagbabagongpanahon. Maymgabagongteknolohiyasaagrikulturanakayangsumagot samgamasasamangepektongpagbabagongpanahon. RedentorS.GatusPh.D. Regional Director Sapaglalathalangbabasahingitoukolsapagbabagong panahon,nagingkatuwangangRegionalAgricultureandFisher- iesCouncil(RAFC)ngDepartmentofAgriculturesaGitnangLu- zon. AngRAFCaybinubuongiba’tibangProvincialAgricul- tureandFisheriesCouncil(PAFC)hanggangsamgakonsehosa mgabayanatbarangay. AlamngRAFCangmgasuliraninngmagsasakalalonasa nananalasangayongElNinootagtuyotatLaNinananaapektuhan namanangpananimdahilsamalawakangpagbaha. Kungmayroonmangmabibisangpamamaraanupang mapagaanangepektongalinmansapagbabagongpanahon, napagpupulunganatnapag-uusapanitosapatuloynapakikipag- ugnayanngRAFCsaiba’tibangpamunuanngmgakonsehomula bayanhanggangsamgabarangay. AngRAFCangtunaynakasanggangDepartmentofAg- ricultureatngmgamagsasakaupangangangmgasuliraninsa bukidaymabigyanngkalutasan. Angbabasahingkatuladnitoaykailanganupangmagka- roonngtamangimpormasyonangmgamagbubukid,kungkaya’t

Mensahe ng isang regional director:

Mensahe ng isang regional director ngpagbabagongklima(climatechange)ayisasapinaka- malakingbantasaseguridadsapagkain.Angepektonitoaytagos mulasakapaligiran,salipunanhanggangsaekonomiya, Angdalawangbantangpagbabagongpanahonayangmag- kataliwasnaElNinoatLaNina.AngElNinoaynagdudulotngtag- tuyot(drought)nanararamdamanngayonsailangbahagingbansa,sa- mantalangangLaNinanamanaynagdudulotngmalalakasnabagyo, malawakangpag-ulanatbahakagayangnaranasanngbansasamga

Mensahe ng regional director:

Mensahe ng regional director AlamngRAFCangmgasuliraninngmagsasakalalonasa nananalasangayongElNinootagtuyotatLaNinananaapektuhan namanangpananimdahilsamalawakangpagbaha. Kungmayroonmangmabibisangpamamaraanupang mapagaanangepektongalinmansapagbabagongpanahon, napagpupulunganatnapag-uusapanitosapatuloynapakikipag-

ANG PAGBABAGO NG KLIMA:

ANG PAGBABAGO NG KLIMA Angpagbabagongklima(climatechange)sabuongmundoayisasa kinakatakutangpangyayarinamaaringmaganapsahinaharap,bagama’t ngayonpalamangayunti-untinaitongnagaganapatnararamdamanang epektosakapaligiran. Nariyanangtinatawagnaglobalwarmingopag-iinitngmundo nadalanggreenhouseeffect.Sanhiitongkatakut-takotnaemisyonng mgasasakyanatmgaplantanggumagamitnggasolina,

ANG PAGBABAGO NG KLIMA:

ANG PAGBABAGO NG KLIMA Ilansamgaabnormalidadnadalangpagbabagongklimaayang tinatawagnaElNinoatangkataliwasnitongLaNina. AngElNinoayisangabnormalidadngpanahonnanagsisimula sapag-initngkaragatansagawingkanluranngEquatorialPacificBasin. Lumilipatangpag-initngdagatnaitosagawingsilanganngequatorial PacificBasinnamatatagpuannamansamgadalampasiganngPeruat

ANG PAGBABAGO NG KLIMA:

ANG PAGBABAGO NG KLIMA niikansapanignamanngkanayunan. Angmalawakangpaggamitngmgapestisidyoatkomersiyalna abononananggaga- lingsalangisay nag-aam- bagrinsa pagbabagongklima. Angmgaabonongito aynagpa- pawalang mgagassahanginna nakakasamasakapaligi- ran.Bukodpaitosa unti-untiatpatuloyna pagkasiranglupang Sakahan.

Mungkahi ng manggagawa upang maiwasan ang epekto ng el nino:

5.PagsubokngteknolohiyangZeroTillage,gayangginagawasailang lugarngayonsamgamaisan. 6.Pagtatanimngpalaysapama- maraanSabogTanimoang makabagongRotarySeeder. Masmaagaitongaanihinkaysa lipattanimngpalay. 7.Wastongpaggamitngiri- gasyon.Hindikailanganglag- ingmalalimangtubigsapalay- an.(ControlledIrrigation) 8.Magtanimngmgahalamang subokangtibaysatag- tuyotgayangmgahal-1 Mungkahi ng manggagawa upang maiwasan ang epekto ng el nino

Mungkahi ng manggagawa upang maiwasan ang epekto ng el nino:

Mga mungkahi sa magsasaka upang mabawasan ang epekto ng El Nino 1.Iwasanangpagtatanimngpalaysamgalugarnahinditiyakang kasapatanngtubig. 2.Angmadalianatsunurangpagtatanim(relaycropping)ngmgahala- manggulaymataposanihinangpalay. 4.AngDARegionalFieldUnitsaymagkakaroonngkoordinasyon saNIA,PhilRiceatAgriculturalTrainingInstitute(ATI)upangmaikalat angmgaimpormasyonsaepisyentengpaggamitngtubigbilangsuporta sanakatayongpananim,lalonasapalay. 5.PakikilusinngmgaDARegionalFieldUnitsangmgaRegional Mungkahi ng manggagawa upang maiwasan ang epekto ng el nino

authorStream Live Help