Jornada de portes obertes preincripció 2012-2013

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentació de la Jornada de Portes Obertes del 26 de gener de 2012.

Comments

Presentation Transcript

ESCOLA MARE NOSTRUM : 

ESCOLA MARE NOSTRUM Reunió de portes obertes Matriculació curs 2012-2013

Slide 2: 

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ GENERAL Escolarització Educació Infantil (3 a 6 anys) Educació Primària (6 a 12 anys) Professorat Direcció Cap d’Estudis Mestre o mestra tutora per aula. Mestra reforç d’Ed. Infantil Mestres especialistes d’Anglès Mestres especialistes d’Educació Física Mestres especialistes d’Ed. Musical Mestres especialistes d’Educació Especial Mestra Aula d’Acollida Assessor psicopedagògic (EAP) Tècnica Educació Infantil Auxiliars Educació Especial

Slide 3: 

Escola adaptada a persones discapacitades (rampes accés, ascensor, lavabos adaptats). Pati: parvulari i primària Pista esportiva EDIFICI I INSTAL.LACIONS Menjador de grans i petits Cuina

Slide 4: 

EDIFICI I INSTAL·LACIONS Aula per cada grup classe Aules d’especialitat : E.Musical E.Física i Psicomotricitat Aula Taller

Slide 5: 

EDIFICI I INSTAL.LACIONS Aula Educació Especial Aula d’Anglès Aula d’informàtica Aula de Ciència Biblioteca Aula d’Acollida

Slide 6: 

TRETS D’IDENTITAT L’escola es manifesta: . Catalana . La llengua vehicular de l’escola en tots els àmbits de relació i comunicació és el català . Aconfessional i pluralista: respecta a les persones sense discriminació per les seves idees o religió. . Coeducadora: valora el reconeixement de la diferència positiva de cada gènere. . Integradora de la diversitat: fomenta la tolerància i el respecte envers tot tipus de diferència

Slide 7: 

ASPECTES DE FUCIONAMENT I ORGANITZACIÓ Horari Lectiu: Per tot l’alumnat de l’escola: de 9 a 12’30h. i de 15 a 16’30h. . . Horari no lectiu: Activitats extraescolars de 16’30 a 18 de la tarda per a tot l’ alumnat de l’escola gestionades per l’AMPA. Servei d’acolliment al matí de 8 a 9 hores Nº total d’alumnes: 415 Nº total de mestres: 33

Slide 8: 

Piscina : Els nens i nenes de 1r i 2n de primària dins d’horari escolar i contemplat dins del currículum de l’àrea d’Educació Física realitzen l’activitat de piscina.(Una hora setmanal, piscina d’Horta). Anglès: Des de primer de primària iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa.Donem molta importància al treball de la competència oral. Material: Parvulari no hi ha llibres, es paga una quota per fotocòpies, i el material fungible és socialitzat. Estem en un projecte de sociabilització dels llibres de text a Primària ASPECTES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ Informàtica: Des de P-4 fins a 3r utilitzem l’aula d’informàtica un cop per setmana regularment, per treballar qualsevol de les àrees, veure videos, presentacions, ..... . L’alumnat de 4t,5è i 6è treballa amb portàtils dins l’aula. Tenim un carro amb 18 ordinadors . Totes les classes de l’escola tenen un o dos ordinadors dins de les aules.

Slide 9: 

CONSELL ESCOLAR El Consell és l’òrgan màxim de govern de l’escola, en ell hi participen, tots els estaments escolars: Equip Directiu, representants del Claustre,representants de pares i mares, AMPA, responsable d’administració i serveis, representant del Districte

Slide 10: 

PROJECTE PEDAGÒGIC DE L’ESCOLA El projecte pedagògic de l’escola té en compte la perspectiva constructivista de l’ensenyament.El nen i la nena construeixen el seu coneixement a través de la participació,la implicació i el desig d’aprendre, la relació amb la informació,el diàleg i la guia del professorat. Per això ens basem en el treball en equip per anar elaborant i millorant una línia comú. Atenció a la diversitat Entenem la diversitat com una realitat enriquidora pel col·lectiu escolar. Entenem que tots els éssers humans som bàsicament iguals, però alhora som també únics i diferents per tant tenim en compte i respectem a totes les persones amb capacitats, interessos i ritmes de treball diferents.

Slide 11: 

En el nostre projecte pedagògic pretenem que els nens i nenes estiguin ben atesos afectivament, que hi hagi bones relacions personals i que tinguin estímuls per aprendre, ganes de saber coses, ganes de conèixer el món que ens envolta. Estimular per la Curiositat Aprendre a fer-se preguntes Implicar-se en el treball Relacionar-se amb la Informació Treballar des del Diàleg Col·laborar i Ajudar

Slide 12: 

REFORÇ I DESDOBLAMENTS Tots els nens i nenes segueixen el seu propi procés d’aprenentatge, diferents ritmes, moments maduratius i interessos. El professorat coneix i té en compte tots aquests aspectes, per ajudar a avançar en l’aprenentatge que tenim establert com escola, d’acord amb els objectius curriculars que marca el Departament. Potenciem, a través de l’organització interna del professorat ,que hi hagi estones de reforç: Tallers, racons, reforç en petit grup,desdoblaments...

Slide 13: 

ACCIÓ TUTORIAL Seguiment més individualitzat i al mateix temps amb el coneixement de l’alumnat treballar la dinàmica i les relacions de grup. Assemblees d’aula Assemblees de delegats/des Acció tutorial individual Relació amb les famílies

Slide 14: 

Fomentem l’autonomia, la responsabilitat personal i en el treball pedagògic, a través de l’agenda, dels deures a casa, dels treballs en grup, dels càrrecs... ASSEMBLEES D’AULA En tots els cursos, dediquem les assemblees d’aula,a treballar l’educació dels valors amb l’objectiu de fer pensar als nens i nenes en les relacions humanes, en el sentit del respecte, de convivència, de l’ajut, de la solidaritat,de la comprensió... ASSEMBLEES DE DELEGATS I DELEGADES Fomentem la participació i la implicació amb l’escola a través de l’assemblea de delegats i delegades ja que participem de forma conjunta en, exposicions, festes, Jocs Florals, Festa de l’Escola, campanyes de col·laboració amb persones necessitades...

Slide 15: 

RELACIÓ TUTORIA- FAMÍLIA Entenem que el procés educatiu d’un infant ha d’estar compartit amb la família i donem molta importància a la relació que s’estableix entre les famílies i l’escola. Reunions d’aula: A tots els cursos es fa una reunió a l’inici de curs (els voltants del mes d’octubre) per presentar el curs. Informes: Es lliuren a les famílies dos informes a l’any en el cas de parvulari, i dos informes més acta final de notes per primària. Entrevistes amb els pares i mares: El mestre tutor cita a les famílies, però sempre que els pares ho considerin oportú poden sol·licitar entrevista amb el mestre/a del seus fill o filla.

Slide 16: 

LA BIBLIOTECA Fomentar el gust per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector. Tot l’alumnat de l’escola va a la biblioteca un cop per setmana. Hi ha també les biblioteques d’aula.

Slide 17: 

ESPAI DE CIÈNCIA Observem, experimentem, fem hipòtesis, comprovem..... Despertar la curiositat, fomentar l’esperit crític, saber treure conclusions

Slide 18: 

EDUQUEM EN EL RESPECTE AL MEDI AMBIEN AGENDA 21 Ja fa uns quants anys portem a terme un projecte de participació en l'Agenda 21 Escolar. L'Agenda 21 és un programa de l'Ajuntament de Barcelona que convida a la col·laboració de la comunitat escolar a posar en marxa, un procés participatiu d'anàlisi i debat per tal d'establir un pla d'acció per millorar l'educació ambiental i la sostenibilitat del propi centre i el seu entorn.

Slide 19: 

AGENDA 21 L’ Hort Escolar És un projecte que portem a terme amb la participació de tots els nens i nenes de l’escola.

Slide 20: 

ACTIVITATS CULTURALS FORA DE L’ESCOLA que defineixen la nostra línia d’escola i el projecte educatiu de centre SORTIDES Entenem que l’escola ha d’ajudar a l’alumnat a descobrir, observar, gaudir i conèixer l’ambient extern al centre i ha de poder aprendre de tot allò que passa al seu voltant. L’alumnat ha de participar en l’activitat cultural de la ciutat: L’escola participa en “la Campanya de Teatre per a les Escoles”. Sortides d’educació física organitzades pel districte Audicions musicals Museus de la ciutat i exposicions d’art Visites i recorreguts de coneixement de la història de la ciutat El transport utilitzat en l’educació infantil és l’autocar, per la primària el transport públic.

Slide 21: 

COLÒNIES Tots els nens i nenes de l’escola van de colònies dos,o tres dies durant el curs. L’objectiu de les colònies és treballar la convivència, la relació amb la natura, d’una forma lúdica i distesa, però tenint en compte la relació amb el currículum.

Slide 22: 

FESTES Per tal d’integrar l’escola dins del marc de la cultura catalana celebrem les festes populars: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi... Setmana de la Festa de l’Escola Mare Nostrum. En aquesta setmana del mes de maig participem en diferents activitats esportives, culturals i musicals que han estat organitzades per una comissió de pares i mestres.

Slide 23: 

ASPECTES GENERALS DE LA CLASSE DE P-3 Adaptació Entrada esglaonada Reforç

Slide 24: 

L’Adaptació Entenem l’adaptació a l’escola com un procés que cada nen necessita per sentir-se segur i conèixer aquest nou entorn físic i social. Com comença el curs... Dia de portes obertes: el primer dia de curs REUNIÓ INFORMÀTIVA: Es convoca una reunió abans d’iniciar el curs per presentar-nos tots plegats, establir contacte amb les famílies, presentar les tutores, explicar l’entrada esglaonada i l’adaptació a l’escola,material,funcionament. Rebreu una carta amb totes les informacions

Slide 25: 

Formació dels grups Per formar els grups a P-3 tenim en compte el nombre de nens i nenes, el mes de naixement, el lloc de procedència, si han anat a l’escola bressol... El reforç a P-3 Prioritzem que el màxim d’hores possibles estiguin dues mestres a l’aula per tal d’atendre de forma més individualitzada a cada nen o nena.

Slide 26: 

MENJADOR El menjador forma part de l’Escola i l’entenem com espai per aprendre a menjar correctament i aprofitar el temps de lleure. Es donen pautes necessàries per adquirir els hàbits alimentaris, d’higiene, ordre i comportament. Es fomenta la relació entre el grup-classe i la resta de cursos. Adoptem un model de relació que afavoreix el respecte, l’acceptació i la integració de les diferències. El menjador està organitzat amb coherència amb el projecte educatiu del nostre Centre. Participa dels esdeveniments festius de l’escola.

Slide 27: 

L’HORA DE DINAR I DE DESCANSAR DELS NENS I NENES D’INFANTIL Preparant els llitets per dormir els nens i nenes de P-3

Slide 28: 

Fem activitats diàries i setmanals tenint en compte l’autogestió del temps per part dels nens i nenes, poden escollir el que fan amb pautes i límits clars. Tenim cuina pròpia i té una cura especial de les matèries primeres per confeccionar uns menús equilibrats, considerant la importància de l’alimentació pel bon creixement dels alumnes. Contemplem la necessitat de règims especials. Per poder portar a terme aquesta tasca, comptem amb un equip format per la coordinadora, cuineres i monitors amb l’actitud i experiència adequades. Es pot utilitzar el menjador a dies fixes alterns o bé a dies solts. Hi ha la possibilitat de solicitar ajuts a la Generalitat, que són totalment personalitzats. MENJADOR

Slide 29: 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA) L’AMPA participa en la gestió del centre a través del Consell Escolar. També organitza diverses activitats extra-escolars de caràcter esportiu i d’altres. Porta a terme la gestió del menjador de l’escola. És molt important que les famílies formin part activa d’aquesta associació. Delegats i delegades de classe Cada classe té dos pares o mares delegats, que fan la funció d’enllaç entre les famílies i l’escola, aquests col·laboren en les sortides, festes escolars, informacions diverses… Es reuneixen una vegada al trimestre Es distribueixen les col.laboracions a fer a l’escola Plantegen temes o propostes de les respectives classes

Slide 30: 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Guarderia matí de 8h. a 9h. o bé de 8:30h a 9h. A la tarda activitats extraescolars de 16’30 a 18h. de la tarda, gestionades per l’AMPA. Ludoteca, dansa, piscina, informàtica, iniciació esportiva, tennis,voleibol, dibuix, tapís…

Slide 31: 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2012-2013 La sol·licitud de preinscripció s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc. La presentació de sol·licitud en més d’un centre comporta la pèrdua dels drets d’opció del sol·licitant. Les sol·licituds rebudes es valoraran per aplicació del barem que correspongui. Una vegada acabat el procés de preinscripció, s’ha de formalitzar la matrícula al centre d’admissió, en cas contrari es considera que es renuncia a la plaça sol·licitada.

Slide 32: 

Instruccions: normativa, baremació, publicació de les llistes, calendari de matriculació, documentació. Us informarem puntualment. Calendari de preinscripció : A DETERMINAR És molt important realitzar després la matriculació un cop heu estat acceptat en el centre que heu triat en primer lloc. Horari de secretaria per lliurar les sol·licituds DIMARTS: de 9 a 13h. DIJOUS: de 9 a 13 h. DIVENDRES: de 15 a 17h. Visita i entrevistes personals, prèvia cita.

Slide 33: 

Per a més informació us aconsellem que mireu la pàgina web de l’escola: HTTP://WWW.marenostrum-horta.blogspot.com Hi ha els enllaços a tots els blocs de nivell on podeu veure diferents activitats que fem a l’escola

authorStream Live Help