8._EE viens no reģionu attīstības instrumentiem_Feldmane

Views:
 
     
 

Presentation Description

Ēku energoefektivitāte - viens no reģionu attīstības instrumentiem. Dr. oec A.Feldmane

Comments

Presentation Transcript

Ēku energoefektivitāte – viens no reģionu attīstības instrumentiem :

Ēku energoefektivitāte – viens no reģionu attīstības instrumentiem Dr.oec. Andra Feldmane

Par MK noteikumiem Nr.284 3.4.4.1. aktivitātei "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" :

Par MK noteikumiem Nr.284 3.4.4.1 . aktivitātei "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" EM veic labojumus Ministru kabineta n oteikumos Nr.272 nosakot, ka daudzdzīvokļu māju finansējumu drīkst apvienot ar LGA garantijas instrumentu; LGA garantijas nerisina situāciju un finanšu tirgus nevar nodrošināt tādu cenu finanšu pakalpojumiem, kura pašvaldību un iedzīvotāju ieskatā atbilstu sabiedrības iespējām; lai samazinātu aizdevuma likmi pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmumi ieķīlā savus uzņēmuma pamatlīdzekļus, kas nav saistīti ar konkrētās mājas siltināšanu (apgrūtināta uzņēmuma pamata funkciju veikšana).

PowerPoint Presentation:

3 Latvijas attīstības tendences un scenārijs 2020: Iedzīvotāju skaits ledzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldību teritorijās no 2006. gada sākuma līdz 2011. gada sākumam. Avots: VRAA Teritorija ar labām attīstības tendencēm Teritorija ar nelabvēlīgām attīstības tendencēm un bankas saskata neatmaksāšanās risku

Pretruna MK noteikumu Nr.272 nosacījumos, kuri aizliedz pašvaldībām veikt ieguldījumus pamatkapitālā daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanā :

Pretruna MK noteikumu Nr.272 nosacījumos, kuri aizliedz pašvaldībām veikt ieguldījumus pamatkapitālā daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanā Ēku energoefektivitātes likuma 13.pants, kas nosaka, ka ēkas īpašnieka pienākumus un tiesības: „(2) Ēkas īpašnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesīgs saņemt Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzfinansējumu ēkas energosertifikācijai , kā arī ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem”, un Likuma „Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 pants, kas nosaka, pašvaldības palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai: 4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā”

Tendences siltumapgādē :

Tendences siltumapgādē Parāds par apkuri pieaug: Maksātāji maksā par nemaksātājiem; Dzīvokļus pārdod bet ieņēmumus nenovirza komunālo parādu segšanai; Siltumapgādes uzņēmumi noraksta peļņu un parādi apēd apgrozāmos līdzekļus; Pašvaldības spiestas dotēt savus uzņēmumus; Privātie strādā «lielajos» tirgos. Siltumapgādes uzņēmumu patēriņš samazināšanās; Tarifi samazinās; Subsidētās enerģijas nodoklis

Iespējas atbalstīt kvalitatīvu mājokļu renovāciju:

Iespējas atbalstīt kvalitatīvu mājokļu renovāciju Pašvaldību loma Koncepta «māju siltināšana silda ekonomiku» atzīšana: notiek uzņēmējdarbības aktivitātes sekmēšana teritorijā; tiek stiprināta vietējā un reģionālā līmeņa speciālistu kapacitāte . pašvaldībai jābūt iespējai veidot savu PESCO modeli un vēl citi specifiski atbalsta pasākumi savas teritorijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Valsts loma pilnveidot normatīvos aktus saistībā ar parādu piedziņu t.sk. ar hipotēku apgrūtinātiem dzīvokļiem; Energoefektivitātes fonda izveide paredzot dažādus finanšu instrumentus

Priekšlikums aizstāt ēku energoefektivitāte ar uzstādījumu ēku renovācija :

Priekšlikums aizstāt ēku energoefektivitāte ar uzstādījumu ēku renovācija Pastāv jūtama sociālekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības starp pašvaldībām krasi atšķirīga dzīves kvalitāte, ekonomiskās un sociālās infrastruktūras kvalitāte; lauku teritorijās un mazajās pilsētās ir vērojama sociālā atstumtība, pieaug nabadzības risks un pazeminās cilvēkresursu potenciāls; vāji attīstīta un nekvalitatīva infrastruktūra , kas neveicina uzņēmējdarbību un nerada pievilcīgu dzīves vidi teritoriālajās vienībās Pašvaldībām, kuras atrodas teritorijā ar zemāku attīstības indeksu paredzēt iespēju galvot vai aizņemties Valsts Kasē daudzdzīvokļu ēku renovācijas darbu veikšanai .

authorStream Live Help