7._LKA_EE seminars ES maja_01.11.2013. Spengele

Views:
 
     
 

Presentation Description

Mājokļu renovāciju finansēšana - riski un iespējas. (Gunta Špengele, Latvijas komercbanku asociācija)

Comments

Presentation Transcript

Mājokļu renovāciju finansēšana - riski un iespējas :

Mājokļu renovāciju finansēšana - riski un iespējas Latvijas komercbanku asociācija, Gunta Špengele 01.11.2013.

Nozaru mijiedarbība finansēšanas darījumos:

Nozaru mijiedarbība finansēšanas darījumos Siltuma patēriņa mazināšana, CO2 izmešu mazināšana maksa par siltumu Mazināt ražošanas izmaksas Energoefektīvi būvmateriāli, energofektīva būvniecība ēku energoefektivitāte Siltuma ražošana, pārvade, alternatīvā enerģija, jaunas tehnoloģijas Ēku apsaimniekošana Siltumapgāde Ražošana Atkritumu apsaimniekošana Enerģētika Nekustamā īpašuma būvniecība Pilsētvides projekti Transports

Ēku energoefektivitāte:

Ēku energoefektivitāte Valsts īpašumā esošās ēkas Pašvaldību īpašumā esošās ēkas Industriālie objekti Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kas ir īpašnieki, pārvaldītāji, to loma renovācijā? Īpašumu uzskaite, apsekojums, monitorings, gatavība renovācijai Prioritārie objekti - energoefektivitātes direktīva, ēku funkcionalitāte Potenciālie renovācijas apjomi, īpašumu pārvaldītāju spēja aizņemties Valsts definēti nosacījumi īpašumu pārvaldītājiem (budžeta konteksts u.c.) Teritorijas attīstība, potenciāls Ēku funkcionalitāte ilgtermiņā un uzturēšanas izdevumi pēc renovācijas Kādi ir nepieciešamie Ieguldījumu apjomi, vadoties no funkcionalitātes? KPFI pieredze, īpašumu apsaimniekošana Esošās pašvaldību saistības, potenciālie apjomi, iespējas uzņemt jaunas saistības Īstermiņa (atmaksas periods 0,5 -3 g), ilgtermiņa energoefektivitātes pasākumi (atm. periods 3-10 gadi) Energopārvaldības sistēma – zināšanu pieaugums ražošanas izmaksu mazināšanai, pārvaldībai KPFI pieredze – dalīties ar pieredzi Teritorijas potenciāls, ilgtspēja (nodarbinātība, mobilitāte) Iedzīvotāju maksātspēja Māju apsaimniekošanas sistēma, pašvaldības kā dzīvokļu īpašnieki Siltuma patēriņa samazinājums – investīcijas siltuma apgādes sistēmu infrastruktūrā Būvniecības kvalitāte

Finansēšana:

Finansēšana Valsts īpašumā esošās ēkas Pašvaldību īpašumā esošās ēkas Industriālie objekti Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pašu līdzekļi Investīciju aizdevumi komercbankās, vai starptautiskās finanšu institūcijās Iespējams nepieciešams valsts galvojums Pašvaldību pašu līdzekļi Pašvaldību aizņēmums Valsts kasē Aizdevums pašvaldības uzņēmumam, kas nodarbojas ar ēku apsaimniekošanu (iespējams arī nepieciešams pašvaldības galvojums) Uzņēmumu pašu līdzekļi Aizdevumi komercbankās Aizdevumi biedrībām, apsaimniekotājiem, energoservisa kompānijām Pašvaldību kā dzīvokļu īpašnieku līdzdalība

Riski mājokļu siltināšanas finansēšanā:

Riski mājokļu siltināšanas finansēšanā Mājas iedzīvotāju maksātspēja ilgtermiņā Parādu apjoms aizņēmuma pieprasījuma brīdī Nākotnes pieņēmumi par maksātspēju kredīta darbības laikā (10-15gadi) Iedzīvotāju parādu regulāra uzraudzība un atgūšana Teritorijas potenciāls, ilgtspēja Renovējamā objekta atrašanās vieta un tās izaugsmes potenciāls Īpašuma atjaunošanas vērtība pēc renovācijas vs tirgus vērtība Nodarbinātība kredīta atmaksas periodā Energoefektivitātes pasākumu kvalitāte Atbildība par energoaudita kvalitāti Atbildība par būvniecības projektu kvalitāti Atbildība par būvniecības kvalitāti, t.sk. piemērotām tehnoloģijām Atbildība par energoefektivitātes rezultātu sasniegšanu Būvniecības uzņēmuma risks Administratīvās darbības Ilgs dokumentu izskatīšanas laiks pēc pieņ. – nodoš. akta u.c. dok. iesniegšanas LIAA Grozījumi projektu līgumos (ar LIAA) Celtniecības izmaksu pieaugums Attiecināmo izmaksu finanšu korekcijas (kļūdas dokumentācijā, nesaskaņo darbības ar LIAA u.c.) Apsaimniekošanas sistēma , tās vadība un uzraudzība, attīstība Dažādie modeļi – dažādi riski, kas jānovērš finansējot Apsaimniekotāju darbības necaurspīdīgums, reputācija, Apsaimniekotāju uzraudzība un kontrole (saskaņā ar likumā noteiktām funkcijām, uzdevumiem) Apsaimniekotāja spēja amortizēt iedzīvotāju īstermiņa parādus

Citi faktori, kas kavē renovācijas projektu finansēšanu:

Citi faktori, kas kavē renovācijas projektu finansēšanu Informācija, komunikācija, pieredze mājokļu siltināšanā Trūkst plaši pieejamas un uzticamas informācijas par mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas un renovācijas jautājumiem, un procesu; mājokļu siltināšanas piemēriem, salīdzinošajiem datiem (interneta resursi, radio, TV) Iedzīvotājiem jāpieaug zināšanu un izpratnes līmenim par energoefektivitātes uzlabošanas jautājumiem – informācija Nav pietiekami skaidri formulēti argumenti motivācijas paaugstināšanai Ierobežotas iespējas konsultēties neskaidros jautājumos projekta izstrādes un ieviešanas laikā, sūdzību gadījumos par apsaimniekotāju, būvnieku. Apsaimniekotāja rīcība, loma informējot iedzīvotājus par mājokļu siltināšanas pasākumiem ne vienmēr ir mērķtiecīga, pietiekami aktīva. Līgumu slēgšana un siltināšanas aizdevuma nodrošinājums Praksē pastāv četri līgumu veidi par kredīta izsniegšanu: ar īpašnieku biedrībām (juridiska persona ar ierobežotu rīcībspēju ,bez tiesībām sniegt komercķīlu) ar īpašnieku izveidotu SIA (nav populāra ,jo prasa liela apjoma atskaites) pašvaldību uzņēmums (rīcību ierobežo statūti ) ar privāto namu apsaimniekotāju (neskaidra atbildība par īpašnieku saistību nepildīšanu)

Risināmie jautājumi. Iespējas:

Risināmie jautājumi. Iespējas Kompleksi finansēšanas instrumenti, kas balstīti uz konkrēta rezultāta sasniegšanu un kvalitātes nodrošināšanu Nodrošinājums mājokļu renovācijas finansēšanas projektiem Energoservisa kompāniju (ESKO) finansēšanas modeļa izveide un ieviešana renovācijā; lomas definēšana apsaimniekošanas procesā Pensiju fondu līdzdalība renovācijas pasākumos Energoefektivitātes direktīvas prasības attiecībā uz siltuma ražotāju ieguldījumu energoefektīvos pasākumos Kompetenta vienas pieturas aģentūra/portāls – atbalsts, konsultācijas, projektu izvērtēšana, neatkarīga ekspertīze utt.no projekta idejas līdz realizācijai

authorStream Live Help