2._Petersone_ES maja_2013 11 01

Views:
 
     
 

Presentation Description

Eiropas Savienības jaunākie normatīvie akti energoefektivitātes jomā (EM Andžela Pētersone)

Comments

Presentation Transcript

Jaunā Energoefektivitātes direktīva un tās ieviešana Latvijā:

Jaunā Energoefektivitātes direktīva un tās ieviešana Latvijā Andžela Pētersone 01.11.2013 .

PowerPoint Presentation:

Mērķi: Sasniegt ES 2020 . gada 20 % energoefektivitātes pamatmērķi Novērst šķēršļus enerģijas tirgū, kas kavē enerģijas piegādes un patēriņa efektivitāti Enerģijas ietaupījumi: Noteikta daļa obligāti jāsasniedz gala patērētājos Tikai dokumentētos un metodiski pierādītos pasākumos Tiek ņemts vērā pasākumu dzīves laiks Ietaupījumu kumulēšanās Netiek ietverts mehānisks patēriņa samazinājums (piemēram, krīzes, uzņēmumu slēgšanas, iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ utml .) Ieviešana: 2014. gada 5.jūnijs Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES

Primārās enerģijas patēriņa prognoze līdz 2030.gadam :

Primārās enerģijas patēriņa prognoze līdz 2030.gadam

PowerPoint Presentation:

Obligāts gala ietaupījumu mērķis 2014-2020 (katru gadu galalietotājos ietaupīt enerģiju apjomā 1,5% no 2010-12 gada vidējā patērētājiem pārdotā); Obligāts valsts īpašumā un izmantošanā esošu ēku renovācijas mērķis (3% platības, kas neatbilst minimālajiem normatīviem); Valsts iepērk tikai energoefektīvas preces, ēkas, pakalpojumus; Energoefektivitātes pienākuma shēmas izveide; Enerģijas uzskaites un rēķinu informācija, viedie skaitītāji; Obligāti energoauditi lielajiem komersantiem; Patērētāju reakcijas veicināšana; Efektīvas centrālās siltuma sistēmas (CHP un rūpnieciskais silt.) Energoefektivitātes direktīvas galvenās prasības

PowerPoint Presentation:

Ko Latvija plāno darīt?

PowerPoint Presentation:

Liels regulārās un vienreizējās ziņošanas apjoms Augstas metodoloģiskās prasības Liels administratīvā darba apjoms Obligāti mērķi un pasākumi Katru gadu ietaupīt noteiktu apjomu enerģijas gala patērētājos Katru gadu renovēt 3% centrālās valdības ēku platības Politiski svarīgi lēmumi: Enerģijas patērētāju loma un tiesības Energoefektivitātes pienākumu shēma komersantiem Valsts energoefektivitātes fonds Ieviešanas termiņi Izmaksas: max 1,8 milj LVL Lielākie izaicinājumi saistībā ar Direktīvas prasību pārņemšanu

PowerPoint Presentation:

Paldies par uzmanību! Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: 67013101 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv Twitter: @ EM_gov_lv , @ siltinam Youtube : ttp ://www.youtube.com/ekonomikasministrija

PowerPoint Presentation:

Enerģētikas stratēģijas 2030 kvantitatīvie mērķi

PowerPoint Presentation:

Zems energoefektivitātes līmenis rada gan energoapgādes drošības, gan ilgtspējas, gan konkurētspējas riskus. Energoefektivitātes paaugstināšana ir ātrākais un izmaksu ziņā efektīvākais risku samazināšanas veids , vienlaicīgi radot papildu darbavietas un veicinot izaugsmi. Energoefektivitātes paaugstināšana Stratēģijas 2030 periodā ir viena no nacionālajām prioritātēm ! Energoefektivitātei ir jākļūst par horizontālu starpnozaru politikas mērķi , iekļaujot to citās politikas jomās (reģionālā un pilsētu attīstība, transports, rūpniecības politika, lauksaimniecība). Kāpēc energoefektivitāte?

PowerPoint Presentation:

Enerģijas gala patēriņa intensitāte

PowerPoint Presentation:

Obligātas un brīvprātīgas būvnormatīvu klases jaunu un renovētu ēku siltumnoturībai ; Jauns nacionāla mēroga enerģētikas finanšu instruments energoefektivitātes paaugstināšanai ēku sektorā; Stingrākas prasības centralizētās siltumapgādes sistēmām attiecībā uz enerģijas zudumu samazināšanu tīklos; Rīcības virzieni energoefektivitātes paaugstināšanai I

PowerPoint Presentation:

Augstākā energoefektivitāte uzņēmumu sektorā, ieviešot energoauditu un energovadības sistēmu , atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai rūpniecībā ; Publiskā sektora paraugloma energoefektivitātes pasākumu veikšanā; „Zaļā iepirkuma” principu plašāka ieviešana; Transporta energoefektivitātes veicināšana. Rīcības virzieni energoefektivitātes paaugstināšanai

authorStream Live Help