Karapatan-ng-Mamamayang-Pilipino-IV

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Slide2:

Karapatan sa buhay , Kalayaan , at ari-arian

Slide3:

Ang buhay ay hindi nangangahulugan ng pisikal na katauhan lamang . Kasama rito ang proteksyon ng lahat ng bahagi ng katawan at ng mga hindi pa isinilang . Gayundin ang pagpapalaglag sa batang nasa sinapupunan . May mga limitasyon din ang kalayaan sa demokrasya . Hindi ka maaaring gumalaw ng naaayon lamang sa inyong kagustuhan . Sa paggamit ng karapatang ito , dapat isaalang-alang ang kapakanan ng pambayang kalusugan , kaayusan , kaligtasan at pangkalahatang kagalingan .

Slide4:

Ang karapatan sa pagmamay-ari pananagutan ng konstitusyon . Karapatan ng taong magmay-ari , n ag angkin , mamahala , gumamit at isaayos ang mga mahalagang bagay tulad ng lupa , gusali , sasakyan at iba pang bagay na makabuluhan

Slide5:

Karapatan sa makatarungang Pagpapairal ng batas

Slide6:

Ang makatarungang pagpapairal ng batas ay nangangahulugan ng pantay na pagsunod sa itinakda ng batas . Ito ay isang katiyakan na ang batas ay makatwiran at makatarungan . Ito ay paraan din upang maunawaan ng pamahalaan ang di tumpak na pagkumpiska , pag-agaw at pag-ilit ng mga ari-aian nang walang paglilitis .

Slide7:

Karapatan sa pantay na Proteksyon sa batas

Slide8:

Ang lahat ng taong naninirahan sa bansa ay may karapatan sa pantay-pantay na proteksyon sa batas . Nangangahulugan ito na hindi dapat gumawa ang pamahalaan ng di-makatwirang pagtatangi o pagtingin sa mga taong nabibilang sa magkakatulad o iba't ibang pangkat .

Slide9:

Karapatan laban sa hindi makatarungang p aghahalughog at pagdakip

Slide10:

Hindi maaring dakpin ang tao kung walang warrant of arrest. Ang di makatwirang paghalughog o pagsamsam sa pamamahay , papeles at mga bagay - bagay ng walang search warrant ay di dapat isagawa .

Slide11:

Karapatan sa pagiging lihim ng Komunikasyon at korespondensiya

Slide12:

Walang sinumang tao ang may karapatang magbukas ng liham ng iba maliban sa utos ng hukuman o kapag hinihingi ang kaligtasang pambayan .

Slide13:

Karapatan sa pagsasalita , pamamahayag , a t pagtitipon-tipon

Slide14:

Ang pagpapahayag ng iniisip , nilalayon at mga puna tungkol sa mga palakad ng mga pinunong bayan ay mga instrumento ng pambayang saloobin

Slide15:

Karapatan sa relihiyon

Slide16:

Intinakda ng saligang batas ang pagkakaroon ng kalayaan sa pananampalataya . Ang mga gawain sa pananampalatay na nakakasakit o nakasisira sa katahimikan ng bayan ay hindi pinahihintulutan

Slide17:

Kalayan sa paninirahan at paglalakbay

Slide18:

Ang pagtira saan mang naisin ng hindi lumalabag sa batas ay karapatan ng bawat isa . Ang pagtatayo ng mga bahay sa mga lansangan , liwasan , lupang pambayan at sa pribadong lupa ng walang pahintulot ng mayari ay ipinagbabawal .

Slide19:

Sagutin : 1. Paano itinataguyod ng pamahalaan ang pantay - pantay na proteksiyon sa batas ? 2. Ano ang mga salik sa pag-iisyu ng search warrant at warrant of arrest? 3. Ano ang kahulugan ng karapatan laban sa hindi makatarungang paghahalughog at pagdakip ? 4. Ano ang nakapaloob sa Katipunan ng mga Karapatan sa Saligang Batas?

Gawain Mo:

Gawain Mo Kulayan ng dilaw ang bilog sa hanay ng K kung tumutukoy sa kara p atan ng mamamayan at kulayan ng asul ang bilog sa hanay ng T kung tungkulin ng pamahalaan . Gawin ito sa notbuk . K T 1. Pagtitipid sa paggamit ng tubig at kuryente 2. Pantay-pantay na proteksiyon sa batas 3. Pumili ng relihiyong kaaniban 4. Paglahok sa mga pulong 5. Pagpili ng lugar na nais tirhan 6. Bumili ng mga produktong gawa sa Pilipinas 7. Pagboto nang may katalinuhan 8. Pagbuo ng mga samahan 9. Pagsunod sa mga batas 10. Mamuhay nang mapayapa

Gawain B:

Gawain B Magsagawa ng dula-dulaan na nagpapakita ng sitwasyon kung paano binibigyan ng proteksiyon ng pamahalaan ang mga mamamayan sa kailangang mga karapatan . 1. Unang Pangkat – Karapatan sa Paglalakbay 2. Ikalawang Pangkat – Karapatan sa Buhay 3. Ikatlong Pangkat – Karapatan sa Paninirahan 4. Ikaapat na Pangkat – Karapatan sa Relihiyon

Gawain C:

Gawain C Ano ang masasabi mo? 1. Bakit kailangan ang kaakibat na batas sa bawat karapatang tinatamasa ng bawat mamamayang Pilipino? Ano ang maaaring mangyari kung wala nito ? 2. Si Mario ay hindi nakapag-aral ngunit may kakayahan siya sa pagguhit . Marami na siyang nagawa at naipagbili na ang ilan . Isang araw , napansin ni Sally na ang ilang konya na ginawa ng kanyang kuya ay kumakalat sa pamilihan nang walang pahintulot ng kanyang kuya . Tama ba ito?Ano ang maaari nilang gawin ? Paano sila matutylungan ng pamahalaan ? 3 . Ang magkapatid na Alex, Robert, at Villamor ay nakahabla dahil sa salang pagnanakaw . Nang puntahan sila sa kanilang tahanan upang mag-isyu ng warrant of arrest ay sina Alex at Robert ang nadatnan ng mga awtoridad . Nakatakas si Villamor . Nalungkot ang pamilya at mga kaanak ng biktima . Anong tulong ang dapat na ibigay ng pamahalaan sa kanila ?

Tandaan Mo:

Tandaan Mo Bawat mamamayang Pilipino ay may karapatan na dapat igalang . Tungkulin ng pamahalaan na itaguyod amg mga karapatan ng mamamayan . Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksiyon at pangangalaga sa mga karapatang ito .

Natutuhan ko:

Natutuhan ko Paano itinataguyod ng pamahalaan ang mga karapatan ng bawat mamamayan ? Isulat ang sagot sa sagutang papel . Karapatan sa paninirahan Karapatan sa paglalakbay Karapatan sa relihiyon Karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon Karapatan sa pamamahayag Karapatan sa buhay , kalayaan , at ari-arian

authorStream Live Help