bai23 cn11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

1 Ôn bài : Thân máy và nắp máy +Thân máy và nắp máy là những chi tiết ……………, dùng để lắp các …………….và …………….của động cơ. +Thân máy dùng để lắp các…………. và ……………của động cơ. +Nắp máy (còn gọi là……………..) cùng với ……………và ………………tạo thành buồng cháy của động cơ. +Nắp máy còn dùng để lắp các chi tiết và cụm chi tiết như………. hoặc……………,một số chi tiết của cơ cấu phân phối khí; để bố trí các …………………. - …………, áo nước làm mát hoặc ………………… cố định cơ cấu hệ thống cơ cấu hệ thống nắp xilanh xilanh đỉnh pittong bugi vòi phun đường ống nạp thải cánh tản nhiệt

Slide 2:

2 Cơ Cấu Trục Khuỷu Thanh Truyền Bài 23 Gv: L ưu Thị Tốt Trường THPT chuyện Hoàng Lê Kha TN

Slide 3:

3 Động cơ đốt trong 4 kì Động cơ 2 kì

Slide 4:

4

Slide 5:

5 trục khuỷu: trục khuỷu quay tròn. I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG pittong : chuyển động tịnh tiến trong xilanh . thanh truyền: truyền lực giữa pittong và trục khuỷu

Slide 6:

6 Pitong Thanh truyền Trục khuỷu

Slide 7:

7 1. Nhiệm vụ Pit-tông cùng với xilanh và nắp máy tạo thành không gian làm việc ; nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục khuỷu để sinh công và nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén và thải khí. PIT-TOÂNG

Slide 8:

8 2. Caáu taïo: Pit-toâng goàm 3 phaàn: Ñænh, ñaàu, thaân. Ñænh Ñaàu Thaân Ñænh Ñaàu Thaân PIT-TOÂNG

Slide 9:

9 Ñænh pit-toâng coù nhieäm vuï tieáp nhaän löïc ñaåy cuûa khí chaùy. Ñænh coù 3 daïng: Đỉnh bằng Đỉnh lồi Đỉnh lõm PIT-TOÂNG

Slide 10:

10 Ñænh Ñaàu Thaân Xecmăng khí Xecmăng dầu 1 2 3 Đầu pit-tông có rãnh để lắp xecmăng khí và xecmăng dầu. Xecmăng dầu được lắp ở dưới, đáy rãnh lắp xecmăng dầu có khoan các lỗ nhỏ thông vào trong để thoát dầu. PIT-TOÂNG

Slide 11:

11 4-Loã laép choát pit toâng choát pit toâng Voøng chaën Ñænh Ñaàu Thaân Thaân coù nhieäm vuï daãn höôùng cho pit-toâng chuyeån ñoäng trong xi lanh. +Lieân keát vôùi thanh truyeàn ñeå truyeàn löïc. +Treân thaân coù loã laép choát pit-toâng. PIT-TOÂNG

Slide 12:

12

Slide 13:

13

Slide 14:

14 4,6-Ñaàu to Ñaàu nhoû Thaân Ñaàu to 3-Thaân 1-Ñaàu nhoû 1 4 6 III. Thanh Truy ền Thanh truyền là chi tiết dùng để truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu. Thanh truyeàn goàm coù 3 phaàn: ñaàu nhoû, thaân, ñaàu to.

Slide 15:

15 Ñaàu nhoû Thaân Ñaàu to Ñaàu nhoû hình truï roãng, ñöôïc laép vôùi choát pit-toâng . III. Thanh Truy ền

Slide 16:

16 Thaân Thaân noái ñaàu nhoû vôùi ñaàu to, coù tieát dieän caét ngang hình chöõ I. III. Thanh Truy ền

Slide 17:

17 Ñaàu to laøm lieàn khoái hoaëc caét laøm 2 nöûa gheùp vôùi nhau baèng bu loâng. Ñaàu to ñöôïc laép vôùi choát khuyûu. Ñaàu nhoû Thaân Ñaàu to III. Thanh Truy ền

Slide 18:

18 Baïc loùt Baïc loùt Ñaàu to Ñaàu nhoû Baïc loùt duøng ñeå giaûm ma saùt, maøi moøn. Baïc loùt ñöôïc laép ôû ñaàu nhoû vaø ñaàu to thanh truyeàn. III. Thanh Truy ền

Slide 19:

19

Slide 20:

20 IV. TRỤC KHUỶU Trục khuỷu nhận lực từ thanh truyền để tạo mômen quay kéo máy công tác. Trục khuỷu còn dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ. 1. Nhiệm vụ:

Slide 21:

21 1-Ñaàu 2,3,4,5-Thaân 6-Ñuoâi Ñuoâi Thaân Ñaàu 2. Caáu taïo: Truïc khuyûu goàm 3 phaàn: ñaàu, thaân, ñuoâi. IV. TRỤC KHUỶU

Slide 22:

22 Ñaàu Ñuoâi Thaân Ñaàu truïc khuyûu coù daïng hình truï. IV. TRỤC KHUỶU

Slide 23:

23 2-Chốt khuỷu 3-Cổ khuỷu 4-Maù khuyûu 5-Ñoái troïng 1-Ñaàu 2,3,4,5-Thaân 6-Ñuoâi Thaân goàm coù: Coå khuyûu: laø truïc quay cuûa truïc khuyûu. Choát khuyûu: ñeå laép ñaàu to thanh truyeàn. Maù khuyûu: noái coå khuyûu vôùi choát khuyûu. Ñoái troïng: giöõ caân baèng cho truïc khuyûu. IV. TRỤC KHUỶU

Slide 24:

24 1-Ñaàu 2,3,4,5-Thaân 6-Ñuoâi Thaân Ñaàu Ñuoâi daïng hình truï, coù maët bích ñeå laép baùnh ñaø. Ñuoâi IV. TRỤC KHUỶU

Slide 25:

25

authorStream Live Help