PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF : 

PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JAN 2010

Slide 2: 

Definisi Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif Budaya Dan Iklim Sekolah Ciri-ciri Sekolah Berkesan Ciri-ciri Bilik Darjah yang Kondusif Jenis-Jenis Interaksi Dan Iklim/Persekitaran Bilik Darjah Jenis-Jenis Kepimpinan (Strategi) Di Dalam Bilik Darjah Strategi Pengurusan Bilik Darjah Meningkatkan Sifat Kerjasama Membina Hubungan Positif Dengan Murid Berkongsi dan Memikul Tanggungjawab Bersama Memberi Ganjaran Bagi Tingkahlaku Yang Sesuai

DEFINISI PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF : 

DEFINISI PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF Kamus Dewan Edisi Baru (1989): persekitaran merujuk kepada keadaan di sekeliling (sesuatu) atau keadaan yang menjadi seperti latar belakang (seseorang atau sesuatu). Robert M. Gagne (1970) di dalam buku Mok Soon Sang (2008): pembelajaran bermaksud perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. Menurut Noriati A. Rashid et. al ( 2009): kondusif membawa maksud sesuai. Kesimpulannya, bagaimana hendak mewujudkan keadaan yang sesuai di mana proses perubahan tingkah laku atau kebolehan murid-murid dapat dikekalkan.

Slide 4: 

Persekitaran dapat dikaitkan dengan suasana atau budaya sekolah daripada segi fizikal, sosial, perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. Bukan itu sahaja, persekitaran di dalam dunia pendidikan paling sinonim merujuk kepada keadaan bilik darjah. fizikal Penggunaan bahasa Perkembangan intelek sosial

Slide 5: 

FIZIKAL Kebersihan sekolah meliputi bilik darjah, tandas, kantin dan kawasan sekolah dan lain-lain lagi. Kebersihan amat penting di dalam sesuatu perkara. Jika tidak menjaga kebersihan secara tidak langsung tumpuan belajar akan terganggu. KEMUDAHAN SEKOLAH kemudahan sekolah seperti buku-buku, komputer, meja, kerusi Jika kemudahan tersebut mencukupi, murid-murid senang untuk memperolehi ilmu pengetahuan

Slide 6: 

sosial bekerjasama Bekerjasama di antara anggota-anggota sekolah, bersedia untuk bantu-membantu dan rela menjalankan tugas masing-masing tanpa rungutan. Murid-murid bekerjasama untuk menuntut ilmu dan tidak lokek ilmu antara satu sama lain. mesra Dimanifestasikan daripada pergaulan dan keriangan dalam aktiviti-aktiviti sosial di sekolah. Hubungan guru dengan murid mesra dan tidak ada benteng di antara mereka.

Slide 7: 

PERKEMBANGAN INTELEK BUDAYA ILMU Merujuk kepada semangat ingin belajar. Sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. Persekitaran sekolah yang selalu menitikberatkan pelajaran seperti budaya membaca buku akan menwujudkan satu keadaan yang kondusif kerana setiap murid mengamalkannya dan tidak berasa kekok apabila melihat satu sama lain mengamalkannya.

Slide 8: 

PENGGUNAAN BAHASA bahasa merangkumi penggunaannya secara betul dan jitu di dalam dan di luar bilik darjah. Contohnya, di dalam kelas sebaik-baiknya hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan kerana memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran walaupun terdapat pelbagai kaum di dalam kelas tersebut supaya satu persekitaran yang kondusif dapat terbentuk.

CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN : 

CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN Perhubungan yang saling hormat-menghormati di antara kakitangan akademik dengan murid-muridnya. Kesukarelaan murid-murid menerima aspirasi dan peraturan sekoah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah. Perasaan kekitaan yang timbul di antara murid-murid dan guru-guru dengan menerima sekolahnya sebagi sebuah keluarga yang mesra dan bahagia. Kewujudan satu keadaan yang setiap murid melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai. Kewujudan alam belajar yang bersih, teratur dan tenteram. .

Slide 10: 

Kewujudan disiplin yang baik, dengan zero defect dalam semua aktiviti pendidikan, iaitu tiada masalah pengajaran-pembelajaran, tiada konflik, tiada perlanggaran disiplin, tiada masalah keceriaan sekolah dan sebagainya. Mok Soon Sang (2009) Kesimpulannya, iklim persekolahan ataupun persekitaranpersekolahan yang dikatakan baik adalah sebuah sekolah yang dikelolakan dengan baik, yang elok dipandang dan teratur susunannya. Keadaan ini akan mewujudkan sesuatu pembelajaran yang kondusif dan murid-murid bersemangat serta lahir perasaan cinta berada di sekolah tersebut untuk menuntut ilmu.

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF : 

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF CIRI-CIRI BILIK DARJAH YANG KONDUSIF sebelum memulakan sesi pengajaran dan pmbelajaran guru haruslah merancang dengan teliti guru perlu menyediakan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minat murid. guru mesti bersiap sedia menghadapi menghadapi kerenah dan tingkah laku murid Noriati A. Rashid et. al (2009)

Slide 12: 

guru mesti memikirkan aktiviti yang mendorong penglibatan seperti perbincangan, perbahasan dan bermain susunan kelas mestilah dapat memudahkan guru berinteraksi dengan murid suasana bilik darjah mestilah dapat mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampu memotivasikan murid guru menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid bersikap penyayang dan mudah mesra dengan murid supaya tiada jurang yang wujud di dalam hubungan dua pihak tersebut

JENIS-JENIS INTERAKSI DAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH : 

JENIS-JENIS INTERAKSI DAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH PERHUBUNGAN PENGAJARAN DENGAN JENIS INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH Mok Soon Sang (2009) Lihat contoh perhubungan pengajaran dengan jenis interaksi dalam bilik darjah

KEPIMPINAN GURU DAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH : 

KEPIMPINAN GURU DAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH JENIS-JENIS KEPIMPINAN (STRATEGI) DI DALAM BILIK DARJAH Mok Soon Sang (2009) autokratik demokratik laisesez-faire

Slide 15: 

autokratik bermaksud corak pemerintahan yang mempunyai kuasa mutlak. Ini bermaksud kepimpinan autokratik seseorang guru merujuk kepada coraknya menguruskan kelas dengan kuasa penuh. Guru menetukan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang di mana murid tidak diberikan peluang untuk memberikan pendapat mereka. Kesannya interaksi di antara guru dengan murid merupakan interaksi sehala, iaitu guru memberikan arahan manakala murid-muird mendengar dan mengikut arahan. Murid-murid juga bersifat pasif. Gagal mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Slide 16: 

Laisesez-faire maksud kebebasan diberi kepada aktiviti tanpa kawalan . Guru yang mengamalkan sifat ini ialah guru yang sudi memberi kebebasan sepenuhnya kepada muird-murid untuk melakukan apa sahaja aktiviti yang difikirkan sesuai di dalam kelasnya. Kesannya, interaksi antara guru dengan murid adalah kurang kerana guru kurang melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Hubungan murid dengan murid yang lebih meningkat kerana mereka banyak melakukan aktiviti secara berkumpulan di mana guru tidak dirujuk semasa perbincangan. Ini kerana corak kepimpinan ini ini tidak digalakkan berbincang dengan guru. Mengganggu persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Slide 17: 

bermaksud berkongsi kuasa di antara setiap ahli dalam sesuatu komuniti. Ini bermaksud guru bersedia berkongsi kuasa dengan murid-muridnya dalam pengurusan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kesannya guru dengan murid sentiasa berbincang dan murid-murid sentiasa digalakkan memberikan pendapat mereka. Corak kepimpinan demokratik menghasilkan interaksi yang seimbang di antara guru dengan murid. Ini kerana mengamalkan interaksi dua hala. Murid-murid juga sentiasa memberikan pendapat dan bersifat aktif. Pembelajaran selalu dilakukan secara berkumpulan tetapi mendapat bimbingan daripada guru. Berjaya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. demokratik

STRATEGI PENGURUSAN BILIK DARJAH : 

STRATEGI PENGURUSAN BILIK DARJAH STRATEGI PENGURUSAN BILIK DARJAH Choong Lean Keow (2009) Strategi umum : strategi autoritatif

Slide 19: 

Ciri autoritatif guru sentiasa memantau tingkahlaku murid-murid di samping menggalakkan mereka untuk berdikari dari segi pemikiran guru memupuk sikap tolak ansur dalam kalangan murid-murid guru juga bersifat prihatin tetapi tetap menentukan batasan-batasan tertentu dalam hubungan guru dengan murid Oleh itu, pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif dapat dilaksanakan kerana murid-murid akan menjadi lebih aktif dan mempunyai kawalan kendiri.

Slide 20: 

MENGURUS AKTIVITI KUMPULAN SECARA BERKESAN Choong Lean Keow (2009) Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah Mampu menangani situasi dalam bilik darjah Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan

Slide 21: 

Libatkan murid-murid dalam aktiviti pembelajaran yang mencabar tetapi berada dalam tahap kebolehan mereka dan skop sukatan pelajaran Kesimpulannya, jika guru dapat mengurus aktiviti kumpulan secara berkesan tanpa sebarang gangguan seperti bising terlampau, pembentukan persekitaran pembelajaran dapat dilaksanakan. MEMBENTUK DAN MENGEKALKAN PROSEDUR DAN PERATURAN Choong Lean Keow (2009)

Slide 22: 

prosedur merujuk bagaimana aktiviti-aktiviti dilaksanakan dalam bilik darjah. Namun tidak ditulis dalam bentuk hitam putih. Sesebuah bilik darjah akan sempurna jika guru menetapkan prosedur dan peraturan kepada murid-muridnya yang tidak membebankan murid. Berikut merupakan prosedur dan rutin yang selalu diamalkan oleh guru di dalam bilik darjah: Rutin pentadbiran : rekod kehadiran Pergerakan murid-murid : peka Pengurusan bilik darjah : jadual bertugas PROSEDUR

Slide 23: 

Rutin pengajaran dan pembelajaran termasuk mengutip tugasan dan memulangkan kerja rumah: beritahu Interaksi antara guru dan murid : mesra Interaksi antara murid : bimbingan Peraturan merujuk kepada menyenaraikan tindakan murid yang dibenarkan atau dilarang dalam bilik darjah. Peraturan biasanya tertulis dan ditampal di tempat yang strategik dalam bilik darjah. Dalam membentuk peraturan, guru perlu pertimbangkan jenis suasan pengajaran dan pembelajaran yang ingin diwujudkan. Guru mesti mengenal pasti tingkah laku murid-murid yang menyumbangkan kepada keberkesanan pengajaran dan boleh mengganggu persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Slide 24: 

Bersopan sepanjang masa : Serapkan kepada diri murid-murid dengan perkataan seperti “terima kasih”, “minta maaf”, “tumpang tanya” mengikut kesesuaian tempat dan masa digunakan. Hormati harta benda orang lain : Minta kebenaran sebelum menggunakan harta rakan sebaya, pulangkan buku yang dipinjam daripada Pusat Sumber, tidak menconteng pada dinding dan meja. Dengar apabila orang lain sedang bercakap: Diapliskasikan kepada guru dan rakan sebaya dalam bilik darjah semasa kerja kumpulan dan sebagainya. PERATURAN

Slide 25: 

Jangan tolak, pukul atau cederakan orang lain : Guru sentiasa mengingatkan murid-murid supaya tidak bergaduh dan bertindak kasar. Walaupun terdapat perselisihan faham, penyelesaian haruslah menggunakan cara yang halus Patuhi peraturan sekolah dalam bilik darjah: Contohnya, murid-murid tidak dibenarkan membawa telefon bimbit di dalam sekolah begitu juga di dalam bilik darjah. :

authorStream Live Help