REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH MODEL ASSURE

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH : MODEL ASSURE:

REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH : MODEL ASSURE Oleh : IPG KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JAN 2010 http://buayancrew.blogspot.com/ EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Perancangan Pengajaran Pembelajaran:

Perancangan Pengajaran Pembelajaran Susun atur pengajaran agar pembelajaran dapat berlaku secara berstruktur . Gagné (1985) : pembelajaran berlaku sebagai satu proses yang berkembang secara berperingkat . Oleh itu , penyampaian pengajaran perlu disusun secara berperingkat – peringkat .

Slide 3:

Gagné telah membahagikan proses penyampaian pengajaran kepada sembilan peringkat (Events of Instruction) : Tarik perhatian pelajar . Beritahu pelajar objektif pembelajaran . Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar . Sampaikan isi pelajaran / bahan PNP. Bimbing pembelajaran pelajar . Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti . Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar . Taksir pencapaian pembelajaran . Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran .

Slide 4:

Model ASSURE dapat membantu guru merancang pengajaran yang memanfaatkan penggunaan media. Proses penyampaian yang sempurna akan bermula dengan menganalisis keperluan pelajar untuk menjamin penyampaian yang boleh membawa kepada pencapaian matlamat . Model ini berguna untuk guru menyediakan Rancangan Persediaan Mengajar (RPM) bagi setiap mata pelajaran .

Model Assure:

Model Assure Suatu RPM yang berjaya perlu memenuhi beberapa kriteria contohnya kaedah pengajaran , bahan yang digunakan , dan isi pembelajaran haruslah selaras dengan minat , keupayaan intelek , kecendurangan murid yang diajar .

Langkah – Langkah:

Langkah – Langkah A – analyse learners ( analisis pelajar ) S – select methods, media and materials ( pilih kaedah , bahan , sumber ) E – evaluate and revise ( nilai dan semak semula ) R – require learner participation ( libatkan pelajar dalam pembelajaran ) U – utilize media and materials ( gunakan bahan sumber dan media) S – state objectives ( nyatakan objektif )

(A)Analisis Pelajar:

( A ) Analisis Pelajar Membantu kita merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai bagi mereka . Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek – aspek berikut : Ciri – ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya belajar

Ciri – Ciri Umum Pelajar:

Ciri – Ciri Umum Pelajar Termasuklah : umur , tahun , kelas , aliran , jantina , taraf sosioekonomi , petempatan , budaya dan seumpanya . Ini akan dapat membantu dalam pemilihan bahan yang sesuai dengan kebolehan murid . Contohnya , murid yang lemah penguasaaan bahasa dapat dibantu dengan penggunaan gambar , bahan konkrit , dan aktiviti tanpa media cetak .

Pengetahuan/Pengalaman Sedia Ada:

Pengetahuan / Pengalaman Sedia Ada PNP yang bertitik mula dengan pengetahuan / pengalaman sedia ada dapat membantu pelajar membina pengetahuan secara konstruktivis . Boleh mengenal pengetahuan sedia ada melalui sesi soal jawab , mengkaji pencapaian pembelajaran unit terdahulu .

Gaya Pembelajaran Pelajar:

Gaya Pembelajaran Pelajar Ialah trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap , berinteraksi , dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran . Merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu itu menguasai pembelajaran . Antara gaya pembelajaran tersebut termasuk model Dunn dan Dunn, model Honey dan Mumford, dan model Multiple Intelligence Gardner.

Slide 11:

Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara individu memproses maklumat , membentuk persepsi , merupakan faktor motivasi , dan tingkah laku belajar .

(S)Nyatakan Objektif/Hasil Pembelajaran:

( S ) Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penting sebagai hala tuju PNP. Objektif PNP perlu dinyatakan secara jelas dan khusus apa bentuk keupayaan baru yang perlu dicapai oleh murid . Objektif harus secara spesifik . Penting untuk membantu guru memilih media dan kaedah penyampaian , dan langkah aktiviti PNP yang sesuai . Boleh membantu guru menyediakan persekitaran pembelajaran yang meransangkan . Pernyataan objektif eksplisit dapat membantu guru membuat penilaian terhadap pencapaian pembelajaran .

Slide 13:

Pernyataan objektif yang baik mengandungi 4 kriteria berikut : Siapakah yang hendak capai ( kumpulan sasaran )? Apakah yang hendak dicapai ( apakah bentuk perlakuan baharu )? Bagaimanakah hendak dicapai ( apakah syarat perlakuan )? Apakah tahap pencapaian minimum (standard pencapaian yang dianggap sudah dikuasai )?

Siapakah yang akan mencapai objektif?:

Siapakah yang akan mencapai objektif ? Fokus penulisan objektif ialah pembelajaran bukan pengajaran . Kumpulan sasaran ialah murid . Pembelajaran akan berlaku sekiranya pelajar terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran sama ada secara mental ataupun fizikal .

Bentuk tingkah laku baharu:

Bentuk tingkah laku baharu Merujuk kepada tingkah laku baharu yang hendak dibina atau dibentuk dalam diri pelajar . Tingkah laku yang dinyatakan dalam objektif PNP hendaklah yang dapat dilihat dan diukur pencapaiannya serta wajar dan berasaskan situasi sebenar . Antara perkataan yang sesuai digunakan ialah menyatakan , menulis esei , menjawab soalan lisan , mewarnakan , memetik , merumus , dan menyelesaikan masalah .

Situasi atau syarat perlakuan:

Situasi atau syarat perlakuan Apakah syarat perlakuan ? Bagaimanakah tingkah laku itu hendak dibuat ? Dalam situasi manakah tingkah laku itu dibuat ? Pernyataan objektif PNP hendaklah termasuk syarat bagaimana tingkah laku baru itu dapat diperhatikan . Pernyataan syarat pencapaian objektif ini dapat membantu guru menyediakan suasana , langkah PNP dan media yang sesuai . Contohnya , merumus dan memetik isi – isi penting setelah membaca petikan yang diberi .

(Pemilihan kaedah, media dan bahan sumber):

( Pemilihan kaedah , media dan bahan sumber ) Proses pemilihan merangkumi 3 langkah iaitu : Memilih kaedah pengajaran yang sesuai Memilih format media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih Memilih , mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran S Select methods, media and material

1. Memilih kaedah pengajaran yang sesuai:

1. Memilih kaedah pengajaran yang sesuai Perlu sesuai dengan ciri , latar belakang pelajar ( pelbagaikan kaedah pengajaran ) Berkait rapat dengan objektif pembelajaran , kandungan pelajaran dan sasaran pelajar Contoh kaedah : simulasi , demonstrasi , lakonan

2. Format media yang dipilih :

2. Format media yang dipilih Format media merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yang dipaparkan . ( gambar , petikan , slaid , audio, video) Pemilihan media perlu mengambil kira : Kumpulan pelajar Keupayaan pelajar Objektif pembelajaran Maklum balas yang dihasilkan

3. Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran:

3. Memilih , mengubahsuai atau mereka bentuk bahan sumber pembelajaran Merujuk kepada pemilihan isi pelajaran yang menjadi fokus pembelajaran pelajar . Kriteria pemilihan bahan : Memilih bahan sumber sedia ada Mengubahsuai bahan sumber sedia ada Mereka bentuk bahan sumber baharu Contoh bahan sumber ialah seperti petikan , artikel , dan teks

(Menggunakan media dan bahan sumber):

Terdapat lima langkah bagi penggunaan media secara baik ; Semak / pratonton / kaji semula bahan sebelum digunakan di dalam kelas Sediakan bahan dengan betul , lengkap dan cukup Sediakan persekitaran yang sesuai untuk aktiviti p&p Sediakan pelajar untuk menerima manfaat daripada bahan Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar ( Menggunakan media dan bahan sumber ) U Utilize media and materials

Slide 22:

Sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan . Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar . Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah sesuai , efektif serta menarik minat pelajar ( Memerlukan penglibatan pelajar ) R Require learner participation

Slide 23:

( M enilai dan mengubahsuai ) E Evaluate and revise Penilaian Pengajaran Pembelajaran Formal Informal Penilaian sepanjang proses p&p ( sebelum , semasa dan selepas ) Sesi refleksi bersama pelajar

SEKIAN, TERIMA KASIH.:

SEKIAN, TERIMA KASIH.

authorStream Live Help