REKA BENTUK PENGAJARAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

:

TAJUK 2 REKA BENTUK PENGAJARAN Oleh : IPG KAMPUS KENINGAU PISMP BM AMBILAN JAN 2010 http://buayancrew.blogspot.com/ EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Slide 2:

PENGENALAN Proses pengajaran atau penyampaian merupakan suatu kemestian dalam latihan dan pendidikan . Reka Bentuk Pengajaran (RP)– manifestasi bahawa pembelajaran seharusnya berlaku dan dibina mengikut proses yang teratur menjurus kepada hasil pembelajaran . Perancangan yang teratur , lengkap dan sistematik harus ada untuk mencapai matlamat yang ditetapkan .

Slide 3:

RP menetapkan apa yang hendak diajar dan bagaimana mengajar agar pembelajaran berlaku . RP ialah proses 3 peringkat : i . Penentuan Objektif yang Jitu ii . Perancangan Pengajaran Pembelajaran iii. Penilaian Pengajaran Pembelajaran

Slide 4:

KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum pengajaran-pembelajaran kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran KATEGORI REKA BENTUK PENGAJARAN RP Sebagai Satu Proses RP Sebagai Satu Disiplin RP Sebagai Satu Sains

Slide 5:

RP Sebagai Satu Proses RP – pembinaan perancangan pengajaran secara sistematis dengan mengaplikasi teori pengajaran dan pembelajaran (Briggs, 1977). Merangkumi keseluruhan proses : i . Menganalisis keperluan pembelajaran dan matlamat pembelajaran ii. Membina sistem penyampaian untuk mencapai matlamat pembelajaran iii. Menyediakan bahan dan aktiviti pengajaran – pembelajaran . iv. Melaksanakan perancangan pengajaran – pembelajaran . v. Membuat penilaian pengajaran dan aktiviti pembelajaran .

Slide 6:

RP Sebagai Satu Disiplin RP – satu cabang ilmu pengetahuan yang berkait dengan penyelidikan dan teori tentang strategi pengajaran . Proses pelaksanaan strategi pengajaran Teori RP – menentukan kaedah yang paling sesuai digunakan bagi memastikan pembelajaran berlaku . Kaedah Terus Kaedah Pandang Sebut Kaedah

Slide 7:

Reka B entuk Pengajaran Sebagai Satu Sains Satu kaedah merancang secara terperinci untuk membentuk , melaksana , menilai , dan menyelenggarakan situasi yang dapat menggalakkan pembelajaran bagi unit pembelajaran , baik kecil ataupun berskala besar pada semua peringkat . Bermodelkan pengajaran bilik darjah dan bermodelkan kurikulum , kursus atau produk . Mereka bentuk , mengembangkan , dan menguruskan pembelajaran ( Richery , 1986)

Slide 8:

( Yusup Hashim , 1998) Proses untuk menentukan ciri-ciri dan keperluan untuk pembelajaran yang mengandungi empat bidang ; Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar

Slide 9:

Reka Bentuk Sistem Pengajaran Prosedur menganalisis , mereka bentuk , membina dan melaksana serta menilai pengajaran

Slide 10:

Reka Bentuk Strategi Proses memilih dan menyusun atur penyampaian dan aktiviti pengajaran pembelajaran M encakupi penentuan langkah pengajaran pemilihan isi kandungan kaedah pengajaran media penyampaian aktiviti pembelajaran yang dapat mengukuhkan proses pembelajaran dan menjamin pencapaian hasil pembelajaran .

Slide 11:

Proses merancang cara dan format penyampaian mesej Proses kognitif perlu diambil kira Mempengaruhi aspek lain dari segi tingkah laku kognitif , afektif dan psikomotor Pemilihan media Tugasan pembelajaran Reka Bentuk Mesej

Slide 12:

Ciri-ciri Pelajar Latar belakang Pengalaman Kemahiran Sikap Pengetahuan sedia ada

Slide 13:

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN Ciri – Ciri Asas Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem RICHEY (1986)

Slide 14:

RP terbahagi kepada 3 kelompok : Model Berorientasikan Bilik Darjah Model Berorientasikan Produk Model Berorientasikan Sistem Gustafson (1991)

Slide 15:

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN MODEL ADDIE MODEL ASSURE MODEL GAGNE’, BRIGGS dan WAGER (1992)

Slide 16:

MODEL ADDIE Merupakan proses generik yang perlu diubahsuai sebelum dapat digunakan . Setiap langkah mengandungi satu set soalan yang jawapannya menjadi asas kepada langkah seterusnya . Mengandungi lima peringkat : ANALISIS (analysis) REKA BENTUK (design) PERKEMBANGAN(development) PELAKSANAAN (implementation) PENILAIAN (evaluation)

Slide 17:

MODEL ADDIE ANALISIS Analisis keperluan Bagaimana masalah ? Bagaimanakah menyelesaikannya ? Analisis tugasan Apakah isi kandungan ? Analisis strategi Apakah yang hendak dipelajari ? PERINGKAT – PERINGKAT DALAM MODEL REKA BENTUK Apakah objektif ? Bagaimanakah mengukur pencapaian objektif ? Apakah strategi pengajaran untuk mencapai objektif ? Apakah media dan kaedah yang paling berkesan ?

Slide 18:

PERKEMBANGAN Bahan Apakah kandungan bahan media? Bagaimanakah bentuk media? Penilaian Adakah menepati standard? Adakah pembelajaran berlaku ? Bagaimanakah hendak menjadikannya lebih baik ? PELAKSANAAN Adakah pelajar bersedia untuk mengikuti kursus ? PENILAIAN Adakah masalah telah diselesaikan ? Apakah impaknya ? Apakah yang perlu diubah ?

Slide 19:

Model ASSURE Model RP berasaskan bilik darjah Dapat membantu guru merancang pengajaran-pembelajaran dengan baik dan berkesan

Slide 20:

A S S U R E Analyse learner ( analisis ciri pelajar ) State Objectives ( nyatakan objektif PnP) Select method, media and materials ( pilih media dan bahan PnP) Utilise media and materials ( guna media dan bahan PnP tersebut ) Require learner response/participation ( libat pelajar dalam proses pembelajaran ) Evaluate dan revise materials ( nilai serta semak semula keberkesanan penggunaan media dan bhan PnP)

Slide 21:

MODEL GAGNE’, BRIGGS DAN WAGER RP mencakupi : PERINGKAT 1 Tentukan matlamat pengajaran PERINGKAT 2 Laksanakan analisis pengajaran PERINGKAT 3 Kenal pasti tingkah laku / ciri-ciri / pengetahuan sedia ada pelajar PERINGKAT 4 Bentuk objektif pengajaran – pembelajaran PERINGKAT 5 Pilih kaedah penyampaian PERINGKAT 6 Sediakan bahan pengajaran PERINGKAT 7 Rancang dan laksanakan penilaian formatif PERINGKAT 8 Rancang dan laksanakan penilaian sumatif

Slide 22:

PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN Tingkat pencapaian pelajar PnP bilik darjah lebih teratur Membantu dalam proses membuat keputusan Menjadikan penyampaian PnP stndard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai Menjimatkan peruntukan yang besar . cth : PJJ Menjimatkan masa Objektif PnP dan hasil pembelajaran mungkin lebih mudah tercapai

Slide 23:

REKA BENTUK MESEJ Dalam RP, media merupakan saluran komunikasi . Media menjadi perantara dalam penyampaian mesej atau maklumat antara penyampai dan penerima . Mesej – membawa maksud penyampaian pengajaran pembelajaran . Sebarang alat media yang digunakan dalam sama ada bentuk cetak atau elektronik ialah media yang menjadi wahana kepada mesej yang hendak disampaikan .

Slide 24:

MEDIA TERBAHAGI KEPADA 3 KOMPONEN : MESEJ BENTUK MESEJ SALURAN MESEJ Isi kandungan atau maklumat yang hendak disampaikan . Cara maklumat disimpan Alat fizikal yang digunakan dalam penyampaian mesej . Torkelson (1972)

Slide 25:

PROSES PENYAMPAIAN MESEJ ANTARA PENYAMPAI DENGAN PENERIMA MAKLUMAT Sumber Maklumat Interpretasi Maklumat Penerima Maklumat Penerima Maklumat Interpretasi Maklumat Sumber Maklumat Media / Mesej Media / Mesej

Slide 26:

Pelajar boleh memanfaatkan aktiviti pembelajaran yang abstrak , iaitu penggunaan media simbolik verbal – jika memiliki banyak maklumat konkrit . Pemilihan media yang paling sesuai dengan pengalaman pelajar mempercepat dan memudahkan penyampaian mesej . Media yang sesuai digunakan bermula daripada pengalaman langsung hingga kepada penerangan verbal.

Slide 27:

Pelajar boleh memanfaatkan aktiviti pembelajaran yang abstrak , iaitu penggunaan media simbolik verbal – jika memiliki banyak maklumat konkrit . Kon Pengalaman Edgar Dale Bahasa Simbol visual Gambar statik , rakaman audio Gambar bergerak / televisyen Pameran Kajian lapangan Tunjuk cara Pengalaman lakonan Pengalaman tiruan Pengalaman langsung

Slide 28:

Pemilihan satu media atau gabungan pelbagai media bergantung kepada bentuk mesej dan objektif pengajaran-pembelajaran yang hendak dicapai . Gagne’ dan Briggs (1974) mengemukakan enam kategori media : Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar

Slide 29:

SEKIAN, TERIMA KASIH

authorStream Live Help