RUMUSAN SAINS TINGKATAN 1 [BAB 1] (3)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

RUMUSAN SAINS TINGKATAN 1 BAB 1 : PENGENALAN SAINS DISEDIAKAN OLEH: NAMA:NUR KAMILAH BT ALI KELAS:1A3

PowerPoint Presentation:

1.Sains ialah ilmu pengetahuan hasil daripada kajian yang sistematik tentang segala benda dan kejadian dalam alam sekitar .

PowerPoint Presentation:

2.Mempelajari sains dapat membantu kita me mahami fenomena semula jadi yang b erlaku di sekeliling kita .

PowerPoint Presentation:

3.Terdapat aplikasi sains dalam kehidupan h arian kita,termasuklah aplikasi dalm b idang perubatan,pengangkutan , p erindustrian,pertanian,serta teknologi m aklumat dan komunikasi .

PowerPoint Presentation:

4.Kaedah penyiasatan saintifik terdiri d aripada langkah -langkah berikut : Langkah 1:Mengenal pasti masalah Langkah 2:Membuat hipotesis Langkah 3:Merancang eksperimen Langkah4:Menjalankan eksperimen Langkah 5:Mengumpulkan data Langkah 6:Menganalisis dan m entafsir data Langkah 7:Membuat kesimpulan Langkah 8:Menulis laporan

PowerPoint Presentation:

5.Penyiasatan saintifik dijalankan di dalam m akmal sains .

PowerPoint Presentation:

6.Murid-murid mestilah mematuhi peraturan - p eraturan keselamatan makmal sains .

PowerPoint Presentation:

7.Terdapat pelbagai bahan kimia radas di d alam makmal sains .

PowerPoint Presentation:

8.Sesetengah bahan kimia di dalam makmal a dalah berbahaya.Simbol amaran pada label botol bahan kimia memberitahu k ita bahaya bahan kimia berkenaan .

PowerPoint Presentation:

9.Setiap radas di dalam makmal mempunyai k egunaan tertentu .

PowerPoint Presentation:

10.Kuantiti fizik ialah kuantiti yang sering d iukur atau disukat .

PowerPoint Presentation:

11.Lima kuantiti fizik yang sering digunakan i alah panjang,jisim,masa,suhu,dan arus e lektrik .

PowerPoint Presentation:

12.Setiap kuantiti fizik dapat diukur dengan a lat tertentu .

PowerPoint Presentation:

13.Jisim ialah kuantiti jirim dalam suatu objek , m anakala berat ialah daya tarikan Bumi t erhadap objek itu .

PowerPoint Presentation:

14.Penggunaan unit piawai dapat mengurangkan k ekeliruan dalam kehidupan harian .

authorStream Live Help