Доступ до декларацій про доходи посадових осіб

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентація з вебінару Людмили Опришко „Доступ до декларацій про доходи посадових осіб"

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу!:

Доступ до декларацій посадових осіб Людмила Опришко , адвокат, медіа-юрист ІРРП © ГО «Інститут розвитку регіональної преси» 2015

Дякую за увагу!:

Основні НПА, які регулюють питання подачі, оприлюднення та перевірки декларацій Закон України “ Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки ”; Закон України “ Про запобігання корупції ”; Закон України “ Про засади запобігання та протидії корупції ” (в частині подання та оприлюднення Декларацій – ст. 12 Закону); Закон України “ Про очищення влади ”. Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “ Про очищення влади ”, затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 563; Рішення Ради суддів України від 14.10.2014 р. № 44.

Дякую за увагу!:

Суб'єкти декларування суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону України “ Про запобігання корупції “. /стаття 1 ЗУ Про запобігання корупції/

Дякую за увагу!:

Суб'єкти декларування відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 ЗУ Про запобігання корупції 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

Дякую за увагу!:

Суб'єкти декларування відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 ЗУ Про запобігання корупції /продовження/ б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови ; в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування ; г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби; ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді , члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

Дякую за увагу!:

Суб'єкти декларування відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 ЗУ Про запобігання корупції /продовження/ д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи; є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; ж) члени Центральної виборчої комісії; з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

Дякую за увагу!:

Суб'єкти декларування відповідно до підпункту “а” пункту 2 частини 1 статті 3 ЗУ Про запобігання корупції 2 ) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: а) посадові особи юридичних осіб публічного права , які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Дякую за увагу!:

Юридична особа публічного права 2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України  та законом. /Частини 2 та 3 статті 81 ЦКУ/

Дякую за увагу!:

Доступ до Декларацій, поданих в порядку ЗУ Про запобігання корупції в Перехідний період До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому  Законом України  "Про засади запобігання і протидії корупції". Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції .

Дякую за увагу!:

Куди подаються декларації Суб’єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за  формою , що додається до цього Закону. /частина 1 статті 12 ЗУ Про засади запобігання та протидії корупції/

Дякую за увагу!:

До кого звертатись для отримання копії декларації ЗУ Про доступ до публічної інформації в изначає коло розпорядників публічної інформації, до яких, зокрема, відносяться: суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють, зокрема, інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією). /див. ст. 13 Закону/ Декларації містять інформацію, яка має суспільний інтерес (є суспільно необхідною інформацією).

Дякую за увагу!:

Суспільний інтерес до декларацій ЗУ Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки від 14.10.2014 року, окреслюючи проблеми та визначаючи заходи по подоланню корупції, в розділі, присвяченому доступу до публічної інформації містить наступне положення: Ефективний доступ до інформації , якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних діянь . Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме - відомості про використання публічних коштів, розпорядження державним або комунальним майном, особисті доходи, майно, видатки та зобов’язання фінансового характеру публічних службовців. Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері.

Дякую за увагу!:

Шляхи отримання доступу до декларацій ЗУ Про доступ до публічної інформації також визначає шляхи доступу до публічної інформації: Доступ до інформації забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію. /див. статтю 5 Закону/

Дякую за увагу!:

Оприлюднення декларацій Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників , Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради , підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації…

Дякую за увагу!:

Оприлюднення декларацій за ЗУ Про очищення влади Декларації та заяви про перевірку подають такі особи: 1) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників ; 2) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників ;

Дякую за увагу!:

Оприлюднення декларацій за ЗУ Про очищення влади Декларації та заяви про перевірку подають такі особи (продовження): 3) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації; 4) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійних суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника ; 5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників ; 6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

Дякую за увагу!:

Оприлюднення декларацій за ЗУ Про очищення влади Декларації та заяви про перевірку подають такі особи (продовження): 7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України; 8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; 9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг; 10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування; 11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї частини.

Дякую за увагу!:

Оприлюднення декларацій за ЗУ Про очищення влади Інформація про початок проходження перевірки особою та копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) розміщуються протягом трьох днів після одержання заяви на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка. /частина 9 статті 5 Закону/

Дякую за увагу!:

Доступ до декларацій за запитами. Реалії. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. /частина 7 статті 6 ЗУ Про доступ до публічної інформації/ Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. / частина 2 статті 7 Закону України «Про інформацію»/

Дякую за увагу!:

Застосування ст. 7 на практиці

Дякую за увагу!:

Застосування ст. 7 на практиці

Дякую за увагу!:

  Ухвала Житомирського апеляційного адміністративного суду від 11.02.2014 року у справі №  569/17496/13-а             … проаналізувавши наведені норми, колегія суддів приходить до висновку, що вимога  позивача у запиті про зобов'язання відповідачів надати копію декларацій про майно, доходи, і зобов'язання фінансового характеру за 2011, 2012 роки міського голови та його заступників є необґрунтованими, оскільки декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру як документ містить інформацію про особу, що є конфіденційною і не підлягає оприлюдненню. Отже, сама по собі декларація надана бути не може. Належним наданням відповіді на запит позивача є надання інформації, яка міститься в декларації, крім тієї, що зазначена в абзаці другому  ст. 12  Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" . Оскільки позивач просить надати саме копії декларацій, його позов задоволенню не підлягає .

Дякую за увагу!:

Постанова ВСУ у справі у справі №    К/800/13813/14  ( 569/17496/13-а) Мотиви , з яких виходив суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, колегія суддів вважає неправильними , оскільки частиною 7  статті 6 Закону №3206- VI   передбачено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений .

Дякую за увагу!:

Доступ до декларацій чиновника, який на момент отримання запиту вже звільнився

Дякую за увагу!:

Результат звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини

Дякую за увагу!:

Перешкоди в доступі до Декларацій Із відповіді Кілійської районної ради на запит на доступ до Декларацій Вивчивши уважно Ваш запит від 10 липня 2015 року з приводу надання копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік всіх депутатів Кілійської районної ради, державних службовців та посадових осіб Кілійської районної ради, повідомляємо наступне. Необхідно зазначити, що запитувана вами інформація, є інформацією що містить персональні дані фізичної особи. Згідно зі статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані – відомість чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Ваш запит по суті є запитом щодо доступу до персональних даних.  Таким чином, Ваш запит підлягає розгляду відповідно до Закону України “ Про захист персональних даних ”.

Дякую за увагу!:

Повторний запит обґрунтували додатковими аргументами: Частина 1 статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» передбачає, що «порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається  Законом України "Про доступ до публічної інформації" . Згідно із п.3.ст.5. ЗУ «Про захист персональних даних» - персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом.

Дякую за увагу!:

Перешкоди в доступі до Декларацій Із відповіді на запит щодо отримання копій декларацій суддів На даному етапі формування нової, незалежної, демократичної держави, судді розуміють актуальність питання очищення влади для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні. Законом «Про засади запобігання і протидії корупції» ст.12 передбачено, що декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру професійних суддів з метою забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності підлягають перевірці. Слід зазначити, що 16.09.2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про очищення влади», який визначає правові та організаційні засади проведення люстрації для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні. Дія зазначеного Закону розповсюджується і на професійних суддів. Саме на виконання цих Законів та за визначеною ними процедурою слід здійснювати перевірки відомостей зазначених у деклараціях професійних суддів. Відповідно до рішення Зборів суддів України №44 від 14.10.2014 року розпорядження Кабінету міністрів України від 03.09.2014 року №828-р визнано таким, що суперечить Конституції України та законам України. Враховуючи вище викладене, приходжу до висновку про відмову у задоволенні Вашої вимоги. Крім того повідомляємо, що запитувана Вами декларація знаходиться на офіційному веб-порталі « Судова влада України ».

Дякую за увагу!:

Претензії з приводу оприлюднення Декларацій Із листа до редакції у відповідь на опублікування інформації, викладеної в Деклараціях «…Действительно, в Украине действует Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», в соответствии с которым декларации публичных лиц, как то работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, депутатов местных советов могут быть обнародованы. Но, в Украине действует еще один Закон «О доступе к публичной информации». В статье 10 этого Закона указано, что любое лицо имеет право знать, какие сведения о нем и с какой целью собираются, используются или обнародуются. С уверенностью можем сказать, что О. Л. нарушила требования этой статьи, и наше право знать об использовании личной информации о нас до начала ее опубликования. …в Украине действует еще один Закон «О защите персональных данных». Статья 11 этого Закона четко указывает основания для обработки полученных персональных данных. Одним из них является согласие субъекта на обработку этих персональных данных. Никто из нас согласия на обработку наших персональных данных, содержащихся в декларациях о доходах, не давал. А то, что такой обработке информация, содержащаяся в декларациях, подвергалась, видно, что называется, невооруженным глазом».

Дякую за увагу!:

ЗУ Про захист персональних даних Стаття 25 (витяг) 2. Дозволяється обробка персональних даних без застосування положень цього Закону, якщо така обробка здійснюється: 1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб; 2) виключно для журналістських та творчих цілей, за умови забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу вираження поглядів .

Дякую за увагу!:

Адміністративна відповідальність С таття 172 -6 .  Порушення вимог фінансового контролю Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані- тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Дякую за увагу!:

Кримінальна відповідальність Стаття 366 -1 .  Декларування недостовірної інформації Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації - карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

Дякую за увагу!:

Дякую за увагу! З повагою, Людмила Опришко , адвокат, медіа-юрист ІРРП, ©2015

authorStream Live Help