права та обовязки (2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Правовий статус ЗМІ під час президентської виборчої кампанії 2014 :

Правовий статус ЗМІ під час президентської виборчої кампанії 2014 1. Яким законодавством слід керуватись ЗМІ та журналістам під час висвітлення виборів Президента України . 2 . Права та обов " язки журналіста під час виборчих перегонів .

Законодавство під час висвітлення виборів Президента України :

Законодавство під час висвітлення виборів Президента України ЗАГАЛЬНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ Конституці я України /ст.34/ Закон України “П ро доступ до публічної інформації” Закон України “Про інформацію” - Закон України “ Про вибори Президента України ” / від 5.03.1999 р.,№ 474-XIV/ - Постанови ЦВК

Законодавство під час висвітлення виборів Президента України :

Законодавство під час висвітлення виборів Президента України Конституція України /ст.34/ Закон України “Про інформацію” /статті 24, 25, 26/ Закон України “Про вибори Президента України” /від 5.03.1999 р.,№ 474-XIV / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14 Статті 13,28, статті 57-64. Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Законодавство під час висвітлення виборів Президента України :

Законодавство під час висвітлення виборів Президента України Постанови Центральної виборчої комісії: http://www.cvk.gov.ua/ : Календарний план з підготовки і проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року; Порядок акредитації представників засобів масової інформації ; Декларація про майно , доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; Номер спеціального рахунку Центральної виборчої комісії , відкритого для зарахування грошової застави кандидатів на пост Президента України .

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИБОРИ президента України”:

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИБОРИ президента У країни” Встановлює право виборців на повну та різнобічну інформацію про кандидатів та перебіг виборчого процесу ДЛЯ здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору ПРАВО ГРОМАДЯН НА УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР ПЕРЕДБАЧАЄ ОБОВЯЗОК ЖУРНАЛІСТІВ ВИСВІТЛЮВАТИ ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС ПОВНО, НЕУПЕРЕДЖЕНО ТА ЗАБАЛАНСОВАНО /ст.56-1 Закону/

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу:

Стаття 13.   Публічність і відкритість виборчого процесу 1. Підготовка та проведення виборів Президента України здійснюються публічно і відкрито. 2. Для забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу виборчі комісії відповідно до своїх повноважень: 1) оприлюднюють відомості про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про час і місце проведення голосування, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб, які порушують або обмежують виборчі права;

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу:

Стаття 13.   Публічність і відкритість виборчого процесу 2 ) забезпечують можливість ознайомлення громадян із списками виборців, відомостями про кандидатів на пост Президента України, передвиборними програмами кандидатів на пост Президента України, з порядком заповнення виборчих бюлетенів; 3) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів Президента України; 4) надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу:

Стаття 13.   Публічність і відкритість виборчого процесу 3. Рішення виборчих комісій , а також рішення органів виконавчої влади , що стосуються реалізації виборцями права голосу на виборах , доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або , у разі неможливості , оприлюднюються в інший спосіб . Усі рішення Центральної виборчої комісії невідкладно , а окружних виборчих комісій , які стосуються виборчого процесу , невідкладно після надходження до Центральної виборчої комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії ";

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу:

Стаття 13.   Публічність і відкритість виборчого процесу 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід виборчого процесу . Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами , а на засідання виборчих комісій та на виборчі дільниці у день виборів та в день повторного голосування - на умовах , визначених у  частині дев'ятій статті 28   цього Закону. Виборчі комісії , органи виконавчої влади , органи місцевого самоврядування , посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати представникам засобів масової інформації необхідні їм відомості щодо підготовки та проведення виборів .

ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ, гарантовані Законом про вибори :

ПРАВА ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЗМІ, гарантовані Законом про вибори Представникам засобів масової інформації гарантується: Безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, Безперешкодний доступ на засідання виборчих комісій; Виборчі комісії, органи виконавчої влади, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів депутатів

Стаття 47, Закон про вибори:

Стаття 47, Закон про вибори частину восьму викласти в такій редакції : "8. Про час і місце проведення з’їзду ( зборів , конференції ) з метою висунення кандидата на пост Президента України заздалегідь повідомляються засоби масової інформації . Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з’їзді ( зборах , конференції ) визначається організаторами заходу";

Частина 9 статті 28, ЗУ про вибори:

Частина 9 статті 28, ЗУ про вибори "9. На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи (не більше однієї довіреної особи від одного кандидата), офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій - суб’єктів виборчого процесу, від громадських організацій (разом не більше ніж по дві особи від одного кандидата на пост Президента України, від партії, від громадської організації), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій , представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

ПОСВІДЧЕННЯ ЖУРНАЛІСТА:

Документами, що підтверджують статус журналіста є: Редакційне посвідчення; Посвідчення журналіста, видане Національною спілкою журналістів; Посвідчення журналіста, видане медіа-профспілкою; Прес-карта інших журналістських організацій ПОСВІДЧЕННЯ ЖУРНАЛІСТА

Стаття 28, ЗУ про вибори:

Стаття 28, ЗУ про вибори "11. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на своєму засіданні кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, офіційного спостерігача, представника засобів масової інформації та особи, зазначеної у частині десятій цієї статті, якщо вона неправомірно перешкоджає його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії . Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування . У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій .

Стаття 28, ЗУ про вибори:

Стаття 28, ЗУ про вибори "1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги . Проведення голосування виборців не є засіданням дільничної виборчої комісії";

Стаття 28, ЗУ про вибори:

Стаття 28, ЗУ про вибори "4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії";

Стаття 28, ЗУ про вибори:

Стаття 28, ЗУ про вибори 13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії . 14. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання письмово оформляється у формі постанови, яка повинна містити : найменування комісії ; найменування постанови; дату, час та місце її прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини , що зумовили розгляд питання на засіданні комісії ; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення , якими керувалася комісія при прийнятті постанови; резолютивну частину . Постанова підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії ( засідання ). З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення .

Стаття 28, ЗУ про вибори:

Стаття 28, ЗУ про вибори 16. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, - не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії, вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження постанови.

Стаття 28, ЗУ про вибори:

Стаття 28, ЗУ про вибори Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, - невідкладно. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією , надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему";

ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТІВ:

ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТІВ

Закон України “Про вибори Президента України”:

Закон України “Про вибори Президента України” Стаття 48. Порядок самовисування 2. У заяві про самовисунення на пост Президента України мають міститися згода на оприлюднення біографічних відомостей і декларації про майно , доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону, Стаття 50 3. Центральна виборча комісія у триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента України публікує декларацію про майно , доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кожного кандидата в газетах "Голос України " та " Урядовий кур'єр ", а також розміщує на офіційному сайті Центральної виборчої комісії .

Закон України “Про вибори Президента України”:

Закон України “Про вибори Президента України” Стаття 51 11. Перелік кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця постійного проживання, основного місця роботи (заняття), посади, партійності, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів оприлюднюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр " та розміщується на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Стаття 56-1 Закону про вибори:

Стаття 56-1 Закону про вибори 2 . Інформація , що міститься у документах, поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на пост Президента України , є відкритою . На офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії оприлюднюються відомості про прізвище , власне ім’я ( всі власні імена ) та по батькові (за наявності ), число, місяць , рік і місце народження , громадянство із зазначенням часу проживання на території України , відомості про посаду ( заняття ), місце роботи , партійність , місце проживання , суб’єкта висування кожного кандидата на пост Президента України .

ЯКІ ДОКУМЕНТИ?:

ЯКІ ДОКУМЕНТИ? Стаття 51.  Реєстрація кандидата на пост Президента України 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання таких документів: 1) анкети кандидата на пост Президента України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (заповнюється кандидатом особисто); 2) автобіографії особи, висунутої кандидатом на пост Президента України (на паперовому носієві та в електронному вигляді), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку; 3) передвиборної програми кандидата, викладеної державною мовою, обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків (на паперовому носієві та в електронному вигляді);

ЯКІ ДОКУМЕНТИ?:

ЯКІ ДОКУМЕНТИ? 4) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 49 цього Закону; 5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до статті 50 цього Закону; 6) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України кандидата на пост Президента України та сторінок, де зазначаються відомості про його місце проживання відповідно до  Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ; 7) чотири фотографії кандидата на пост Президента України розміром 4х6 сантиметрів, а також дві фотографії кандидата на пост Президента України розміром 9х13 сантиметрів, на паперових носіях та в електронному вигляді.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ?:

ЯКІ ДОКУМЕНТИ? 2. Для реєстрації кандидатом у Президенти України особи, висунутої партією , крім документів , передбачених частиною першою цієї статті , подаються також такі документи : 1) рішення вищого керівного органу партії , прийняте відповідно до її статуту, про висування кандидата на пост Президента України , яке містить прізвище , ім’я ( усі власні імена ), по батькові (за наявності ) особи, висунутої кандидатом на пост Президента України , та яке засвідчене підписом керівника партії і скріплене печаткою партії ; 2) копії свідоцтва про реєстрацію партії та її статуту, засвідчені безоплатно центральним органом виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері реєстрації ( легалізації ) об’єднань громадян , після початку виборчого процесу ;

ЯКІ ДОКУМЕНТИ?:

ЯКІ ДОКУМЕНТИ? 6) заява особи, висунутої кандидатом, про згоду балотуватися кандидатом на пост Президента України від цієї партії та у зв’язку з цим на оприлюднення біографічних відомостей та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до  статті 50  цього Закону, зобов’язання в разі обрання передати у порядку, встановленому законом, протягом місяця після офіційного оголошення результатів виборів в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права і припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до  Конституції України  та законів України несумісні з зайняттям посту Президента України.

Спеціальні обов’язки /обмеження/:

Спеціальні обов’язки /обмеження/ Дотримуватись принципу рівності. Дотримуватись обмежень щодо поширення інформації про результати соц.опитувань /строки, реквізити/. Агітаційна діяльність у межах строків встановлених законом. Дотримуватись обмежень, передбачених у статті 64 Закону. Правдивість, зваженість та неупередженості під час висвітлення процесу виборів.

СТАТУС ЗМІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ:

СТАТУС ЗМІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ Не втручання держ.агентів в редакційну незалежність Можливість публікації гострих дискусій Захист не лише змісту, але й форми висловлювань Вільна циркуляція інформації Прийняття з боку держ.агентів необхідних заходів, для ефективного захисту журналістів та інших співробітників ЗМІ і їх приміщень ... ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ Спеціальні умови для: - Результатів опитувань громадської думки, - Платної політичної реклами, - Права на відповідь, - Днів роздумів, - Забезпечення рівних умов для суб'єктів, - Забезпечення справедливого, зваженого й неупередженого висвітлення виборів

PowerPoint Presentation:

Під час виборчої кампанії стаття 3 (свобода вибору) враховуючи цінність права, яке нею гарантується, встановлює, умовно кажучи, спеціальний режим реалізації інших конвенційних прав і свобод, які є її складовою частиною.

authorStream Live Help