Сучасна номенклатура

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

СУЧАСНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Slide2:

ОСНОВНІ ТИПИ НОМЕНКЛАТУР ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ТРИВІАЛЬНА (ТРАДИЦІЙНА АБО ІСТОРИЧНА) РАДИКАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМАТИЧНА (МІЖНАРОДНА АБО IUPAC )

Slide3:

СХЕМА СКЛАДАННЯ НАЗВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЗА СИСТЕМАТИЧНОЮ НОМЕНКЛАТУРОЮ ПРЕФІКСИ замісники в алфавітному порядку КОРІНЬ головний карбоновий ланцюг, основна циклічна або гетероциклічна структура СУФІКС старша характеристична група НАЗВА РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУФІКС ступінь насиченості ( ненасиченості ) - ан , - ен (-єн), - ин (- ін , їн )

Slide4:

(International Union of Pure and Applied Chemistry) РОДОНАЧАЛЬНА СТРУКТУРА ХАРАКТЕРИСТИЧНА (ФУНКЦІОНАЛЬНА) ГРУПА СТАРША ХАРАКТЕРИСТИЧНА (ФУНКЦІОНАЛЬНА) ГРУПА ЗАМІСНИК ЛОКАНТ ОСНОВНІ НОМЕНКЛАТУРНІ ТЕРМІНИ IUPAC

Slide5:

Родоначальна структура – хімічна структура, що становить основу сполуки. У сполуках ациклічної будови за родоначальну структуру вибирають головний карбоновий ланцюг, у карбо- та гетероциклічних сполуках – цикл. До назви родоначальної структури входить суфікс, який відображає її насиченість або ненасиченість. Так, для алканів це суфікс -ан . Наявність подвійного зв’язку в родоначальній структурі позначають зміною суфікса -ан на суфікси -ен(-єн) , а потрійного – на -ин(-ін, -їн) . Для сполук аліциклічної будови використовують префікс цикло- , який є складовою частиною родоначальної структури. Характеристична (функціональна) група – структурний фрагмент молекули (атом або група атомів), який у більшості випадків з’єднаний з родоначальною структурою та зумовлює її хімічні властивості і належність до певного класу органічних сполук.

Slide6:

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ , ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ТІЛЬКИ У ПРЕФІКСІ

Slide7:

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ , ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ У СУФІКСІ ТА У ПРЕФІКСІ

Slide8:

ЗАМІСНИКИ ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ТІЛЬКИ В ПРЕФІКСІ ВУГЛЕВОДНЕВІ ЗАМІСНИКИ I II ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ В ПРЕФІКСІ ТА В СУФІКСІ - О H, -NH 2 , -CHO, -CN, -COOH НАПРИКЛАД: R- (Alk-, Ar-) -Hal, -NO 2 , -NO, -OR, -SR

Slide9:

ЛОКАНТИ 1 -хлоропропан 2 -хлоропропан бут- 1 -ен бут- 2 -ен пропан- 1 -ол пропан- 2 -ол N - метиланілін цифри або літери (латинські, грецькі), розділені комами, що позначають положення замісників, кратних зв’язків та старшої характеристичної групи відносно родоначальної структури

Slide10:

КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ НОМЕНКЛАТУРИ IUPAC ПРИНЦИП НАЙМЕНШИХ ЛОКАНТІВ ПРИНЦИП АЛФАВІТНОГО ПОРЯДКУ ЗАМІСНИКІВ ПРИНЦИП ЗАМІЩЕННЯ (International Union of Pure and Applied Chemistry)

Slide11:

ПРИНЦИП ЗАМІЩЕННЯ

Slide12:

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АРОМАТИЧНА СТРУКТУРА АЛІЦИКЛІЧНА СТРУКТУРА АЦИКЛІЧНА СТРУКТУРА > > ОДИНАРНИЙ ЗВ ’ ЯЗОК ПОДВІЙНИЙ ЗВ ’ ЯЗОК ПОТРІЙНИЙ ЗВ ’ ЯЗОК < >

Slide13:

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Slide14:

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОЇ СТРУКТУРИ

Slide15:

ПРИНЦИП НАЙМЕНШИХ ЛОКАНТІВ

Slide16:

СТАРША ХАРАКТЕРИСТИЧНА ГРУПА КРАТНІ ЗВ ’ ЯЗКИ ЗАМІСНИКИ > >

Slide17:

ПРИНЦИП АЛФАВІТНОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ЗАМІСНИКІВ У ПРЕФІКСІ

Slide19:

СТАРША ХАРАКТЕРИСТИЧНА (ФУНКЦІОНАЛЬНА) ГРУПА 1 2 3 4 5 6 ГЕКСАН ОВА КИСЛОТА 3-ГІДРОКСИ 4-ХЛОРО 4-МЕТИЛ 6-ОКСО 3-ГІДРОКСИ- 4-МЕТИЛ- 6-ОКСО- 4-ХЛОРО- ГЕКСАН ОВА КИСЛОТА ЗАМІСНИКИ ЗАМІСНИК ЗАМІСНИК РОДОНАЧАЛЬНА СТРУКТУРА

Slide20:

Тривіальні назви органічних сполук, дозволені за рекомендаціями IUPAC-1993 АЛКАНИ Метан , етан , пропан , бутан , ізобутан , ізопентан , неопентан НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ АЦИКЛІЧНОЇ БУДОВИ Ален , ізопрен , ацетилен АРЕНИ Бензен , толуен , орто -, мета- , пара- ксилен и, кумен , стирен , нафтален БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ, ФЕНОЛИ, ЕТЕРИ Етиленгліколь , гліцерол , фенол , анізол , орто -, мета- , пара- крезол и, пірокатехол , резорцинол , гідрохінон , пікратна (пікринова) кислота КЕТОНИ Ацетон , ацетофенон , бензофенон

Slide21:

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ Форміатна (мурашина) , ацетатна (оцтова) , пропіонатна (пропіонова) , бутиратна (масляна) , ізобутиратна (ізомасляна) , пальмітатна (пальмітинова) , стеаратна (стеаринова) , акрилатна (акрилова) , метакрилатна (метакрилова) , олеатна (олеїнова) , пропіолатна (пропіолова) , оксалатна (щавлева) , малонатна (малонова) , сукцинатна (бурштинова) , глутаратна (глутарова) , адипінатна (адипінова) , малеатна (малеїнова) , фумаратна (фумарова) , гліколятна (гліколева) , лактатна (молочна) , гліцератна (гліцеролова) , тартратна (винна) , цитратна (лимонна) , гліоксилатна (гліоксилова) , піруватна (піровиноградна) , бензоатна (бензойна) , фталатна (фталева) , ізофталатна (ізофталева) , терефталатна (терефталева) , цинаматна (цинамова) , пербензоатна (пербензойна) , антранілатна (антранілова) (тільки орто -ізомер) АМІНИ ТА СУЛЬФОКИСЛОТИ Анілін , орто -, мета- , пара- толуїдин и, сульфанілатна (сульфанілова) кислота (тільки пара -ізомер) Тривіальні назви органічних сполук, дозволені за рекомендаціями IUPAC-1993

Slide22:

НОМЕНКЛАТУРА АЛКАНІВ

Slide23:

НОМЕНКЛАТУРА НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ АЦИКЛІЧНОЇ БУДОВИ АЛК- -ЕН АЛКЕН АЛКА- -ДІЄН АЛКАДІЄН АЛК- -ІН АЛКІН

Slide24:

НОМЕНКЛАТУРА АЛІЦИКЛІВ АЛК- -АН ЦИКЛОАЛКАН ЦИКЛО-

Slide25:

НОМЕНКЛАТУРА АРЕНІВ

1. БЕНЗЕН :

НОМЕНКЛАТУРА АРЕНІВ 1. БЕНЗЕН

Slide27:

2. НАФТАЛЕН

3. АНТРАЦЕН :

3. АНТРАЦЕН

4. ФЕНАНТРЕН :

4. ФЕНАНТРЕН

5. БІФЕНІЛ :

5. БІФЕНІЛ

Slide31:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ АЛКАН- -ОЛ АЛКАНОЛ НОМЕНКЛАТУРА СПИРТІВ ТА ЇХ СОЛЕЙ АЛКАН- КАТІОН АЛКАНОЛЯТ НАЗВА КАТІОНА -ОЛ -ЯТ старша характеристична група родоначальна структура натрій етанолят

Slide32:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ АЛКІЛОКСИ- АЛКАН АЛКІЛОКСИАЛКАН НОМЕНКЛАТУРА ЕТЕРІВ

Slide33:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА ФЕНОЛІВ ТА ЇХ СОЛЕЙ O H O H O H O H H O O H O H O H O H п і р о к а т е х о л р е з о р ц и н о л г і д р о х і н о н ф л о р о г л ю ц и н O H C H 3 1 2 3 4 5 6 с т а р ш а х а р а к т е р и с т и ч н а г р у п а 2 - м е т и л ф е н о л , о - к р е з о л O H с т а р ш а х а р а к т е р и с т и ч н а г р у п а р о д о н а ч а л ь н а с т р у к т у р а з а м і с н и к 3 - е т и л - 5 - м е т и л ф е н о л C 2 H 5 C H 3 з а м і с н и к и 1 2 3 4 5 6 O H ф е н о л старша характеристична група головна структура натрій фенолят головна

Slide34:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА АЛЬДЕГІДІВ АЛКАН- -АЛЬ АЛКАНАЛЬ БЕНЗАЛЬДЕГІД

Slide35:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА КЕТОНІВ АЛКАН- -ОН АЛКАНОН АЦЕТОФЕНОН БЕНЗОФЕНОН

Slide36:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА КАРБОНОВИХ КИСЛОТ АЛКАН- -ОВА АЛКАНОВА КИСЛОТА КИСЛОТА 2-метилбензоатна кислота БЕНЗОАТНА КИСЛОТА

Slide37:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ СОЛІ АНГІДРИДИ ГАЛОГЕНОАНГІДРИДИ ЕСТЕРИ АМІДИ НІТРИЛИ ангідрид етанової кислоти

Slide38:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА ГАЛОГЕНОПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ГАЛОГЕНО- АЛКАН ГАЛОГЕНОАЛКАН АЛКЕН АРЕН ГАЛОГЕНОАЛКЕН ГАЛОГЕНОАРЕН

Slide39:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА НІТРОПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НІТРО- АЛКАН НІТРОАЛКАН АЛКЕН АРЕН НІТРОАЛКЕН НІТРОАРЕН

Slide40:

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА АМІНІВ АЛКАН- АМІН АЛКАНАМІН головна структура структура головна АНІЛІН

Slide41:

Назви амінів за IUPAC * н - C 3 H 7 – пропільний замісник ** і - C 3 H 7 – ізопропільний замісник

Slide42:

Назви амінів за IUPAC * н - C 3 H 7 – пропільний замісник

authorStream Live Help