Експеримент навчального закладу

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

КЗ СЗШ №2 м. Орджонікідзе Дніпропетровської області

Comments

Presentation Transcript

Експериментальний навчальний заклад обласного рівня “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2”:

Експериментальний навчальний заклад обласного рівня “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Тема дослідно-експериментальної роботи: «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»

Наукові керівники: - Ватковська Марія Григорівна, проректор з наднових систем навчання та комунікацій, завідуюча кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО, кандидат філософських наук; - Піщанська Вікторія Миколаївна – кандидат культурології, доцент кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами, завідуюча відділом художньо-естетичного навчання та виховних технологій ДОІППО. Відповідальний керівник: Мякотіна Лариса Станіславівна, директор школи :

Наукові керівники: - Ватковська Марія Григорівна, проректор з наднових систем навчання та комунікацій, завідуюча кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО, кандидат філософських наук; - Піщанська Вікторія Миколаївна – кандидат культурології, доцент кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами, завідуюча відділом художньо-естетичного навчання та виховних технологій ДОІППО. Відповідальний керівник: Мякотіна Лариса Станіславівна, директор школи

Мета експерименту: Основною метою дослідження є експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, підготовка медіапедагогів та медіапсихологів для роботи в школі.:

Мета експерименту : Основною метою дослідження є експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти , відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу, підготовка медіапедагогів та медіапсихологів для роботи в школі.

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи::

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи: Об’єктом дослідно-експериментальної роботи є учасники навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів, включаючи учнів, їхніх батьків і вчителів. Предмет дослідження: зміст і психолого-педагогічні технології організації системи шкільної медіаосвіти та шляхи її кадрового забезпечення.

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи::

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи: Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи полягає у припущенні, що послідовна реалізація запропонованої моделі дає змогу сформувати в учнів: - медіаімунітет як спроможність протистояти агресивному медіасередовищу і зберігати відчуття психологічного благополуччя при споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів у мережі Інтернет та інших системах медіа;

- рефлексію і критичне мислення як психологічні механізми, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа, культури спілкування у віртуальних спільнотах та соціальних мережах; :

- рефлексію і критичне мислення як психологічні механізми, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням особливостей сприймання мови різних медіа, культури спілкування у віртуальних спільнотах та соціальних мережах;

- здатність до медіатворчості для компетентного і здорового особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків у значущих для особистості реальних спільнотах; :

- здатність до медіатворчості для компетентного і здорового особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків у значущих для особистості реальних спільнотах;

- спеціалізовані аспекти медіакультури: візуальну медіакультуру (сприймання кіно, телебачення), культуру комунікативної поведінки в Інтернеті, музичну медіакультуру, розвинені естетичні смаки щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіаарту тощо. :

- спеціалізовані аспекти медіакультури: візуальну медіакультуру (сприймання кіно, телебачення), культуру комунікативної поведінки в Інтернеті, музичну медіакультуру, розвинені естетичні смаки щодо форм мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіаарту тощо.

Пріоритетні завдання дослідно-експериментальної роботи::

Пріоритетні завдання дослідно-експериментальної роботи : 1. Розробити на основі вітчизняної моделі медіаосвіти психолого-педагогічну концепцію розвитку шкільної системи медіаосвіти, стратегію підготовки педагогічного колективу і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій.

Пріоритетні завдання дослідно-експериментальної роботи::

Пріоритетні завдання дослідно-експериментальної роботи : 2. Здійснити підготовку педагогічного колективу експериментального навчального закладу до проведення дослідно-експериментальної роботи.

PowerPoint Presentation:

3. Взяти участь у вдосконаленні критеріїв та стандартизації психодіагностичних методик оцінювання медіакультури учнів загальноосвітнього навчального закладу, різних аспектів його медіакомпетентності.

PowerPoint Presentation:

4. Розробити авторські навчальні програми інтегрованої медіаосвіти для учнів початкової та основної школи, курсу «Медіакультура» для старшокласників (із урахуванням особливостей переходу до профільного навчання), медіаосвітніх факультативів та відповідні методичні рекомендації для вчителів, а також цикл методичних посібників з окремих проблем медіаосвіти. 5. Взяти участь у підготовці робочого зошита і підручника з курсу «Медіакультура» для 10 класу.

PowerPoint Presentation:

6. Апробувати психолого-педагогічні технології організації процесу формування медіакультури учнів. 7. Здійснювати моніторинг розвитку медіакультури учнів, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі, та зіставлення його результатів з даними всеукраїнського моніторингу рівня медіакультури населення.

PowerPoint Presentation:

8. Сприяти фаховій підготовці медіапедагогів і медіапсихологів на базі закладів системи післядипломної педагогічної освіти. 9. Взяти участь у медіаосвітніх спецкурсах для підготовки педагогів та психологів і підвищення їхньої кваліфікації.

PowerPoint Presentation:

10. Відпрацювати алгоритми координації зусиль науковців і педагогів з метою поширення медіаосвітніх практик. 11. Розробити програму взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, закладів освіти, громадських організацій, покликану сприяти розвиткові системи шкільної медіаосвіти.

PowerPoint Presentation:

“Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів” експеримент з упровадження медіаосвіти в загально- освітніх школах України Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 2 м.Орджонікідзе Дніпропетровської області”

Координатор – Кравченко Тетяна Геннадіївна:

Координатор – Кравченко Тетяна Геннадіївна

PowerPoint Presentation:

Ми - в експерименті

PowerPoint Presentation:

Медіаосвіта в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів – нагальна потреба, що відповідає інтересам дітей, батьків, освітян, загальним тенденціям розвитку сучасного суспільства.

PowerPoint Presentation:

Головне завдання шкільної медіаосвіти – підготувати дитину до безпечної розвивальної взаємодії із сучасним інформаційним світом медіа.

PowerPoint Presentation:

Мета експерименту: сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, шляхом формування у них медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей в межах упровадження курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10-х класів.

PowerPoint Presentation:

Завдання експерименту: розвиток медіакомпетентності старшокласників у навчально-виховному процесі при впровадженні курсу за вибором «Медіакультура»; стандартизація психодіагностичних методик оцінювання медіакультури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, різних аспектів їхньої медіакомпетентності; розроблення навчальних програм та організація експерименту з підготовки медіапедагогів і медіапсихологів на базі закладів системи післядипломної педагогічної освіти; координація зусиль науковців та педагогів-ініціаторів з метою експериментального розширення медіаосвітньої практики формування медіакультури учнів старших класів загальноосвітніх шкіл з урахуванням профільного навчання; формування позитивної громадської думки населення України, зокрема молоді, учителів, вихователів та батьків, щодо необхідності впровадження медіаосвіти як підготовки дитини до ефективної взаємодії зі світом сучасних медіа.

PowerPoint Presentation:

Термін проведення експерименту : 2011–2016 роки. Етапи проведення експерименту: - І. Підготовчий етап (вересень 2011 - серпень 2012 р.) - ІІ. Концептуально-діагностичний етап (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) - ІІІ. Формувальний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.) - І V . Узагальнювальний етап (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.) - V . Корегувальний етап (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.)

PowerPoint Presentation:

Медіакультура завдяки медіа-технологіям глибоко пронизує життя людини і неоднозначно впливає на формування змісту свідомості, що й висуває потребу в спеціальній підготовці дітей, молоді до існування в сучасному просторі медіа-інформації та майбутньому глобальному інформаційному суспільстві.

PowerPoint Presentation:

Актуальность курсу «Медіакультура» обумовлена об’єктивним існуванням соціального медіа-культурного феномена – медіа-реальності, яка характеризується небувалим розвитком засобів масових комунікацій і становить вагому частину загального обсягу сучасного інформаційного простору.

PowerPoint Presentation:

Мета курсу – формування теоретичної бази знань учнів з основ медіа-грамотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіа-джерел, у тому числі з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів та їхньому міжособовому спілкуванні; започаткування основ їхньої медіа-культури, вираження себе в сучасному медіа-просторі.

PowerPoint Presentation:

Об’єктом вивчення спеціалізованого курсу «Медіа-культура» є суспільний феномен сучасної медіа-культури, що являє собою щабель еволюційного розвитку цивілізації людства. Предметом спеціалізованого курсу є особистісна медіа-культура, яка передбачає оволодіння знаннями, уміннями, досвідом у сфері медіа-реальності.

PowerPoint Presentation:

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна: Медіа-культура особистості: соціально-психологічний підхід: навчальний посібник / за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К. : Міленіум, 2010. Медіа-культура та медіа-освіта учнів ЗОШ : візуальна медіа-культура / Н. Череповська. – К.: Шкільний світ, 2010.

PowerPoint Presentation:

Бажаємо успіхів!

authorStream Live Help