Задачі на надлишок і недостачу

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

навчальний матеріал

Comments

Presentation Transcript

Розв’язування задач на надлишок і недостачу Методична розробка практичного заняття з дисципліни “Хімія” Викладач: Рівна С.А.:

Розв ’ язування задач на надлишок і недостачу Методична розробка практичного заняття з дисципліни “Хімія” Викладач: Рівна С.А. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

“Уміння розв’язувати задачі - це мистецтво, яке здобувається практикою” Джоржд Пойа :

“Уміння розв ’ язувати задачі - це мистецтво, яке здобувається практикою” Джоржд Пойа

Із Хімічної скарбнички:

Із Хімічної скарбнички Ознака задач на надлишок і недостачу — в умові задачі дано значення маси , об’єму або кількості речовини обох реагентів . Обчислення здійснюють за тією речовиною , яка прореагувала повністю . Розв’язування задач цього типу полягає у визначенні на основі розрахунків такої речовини . Подальші обчислення маси , об’єму або кількості речовини продукту реакції здійснюють за рівнянням реакції відомими способами.

Задача 1 Обчисліть масу купрум(ІІ) хлориду, що можна добути реакцією міді масою 64 г із хлором масою 142 г.:

Задача 1 Обчисліть масу купрум (ІІ) хлориду, що можна добути реакцією міді масою 64 г із хлором масою 142 г. Дано: m(Cu)=64 г m(Cl 2 )=142 г _____________ Знайти: m(CuCl 2 ) - ?

PowerPoint Presentation:

Розв ’ язання : 1. Напишемо рівняння реакції: Cu + Cl 2 = CuCl 2 1 моль 1 моль 1моль 2. Запишемо відношення кількостей речовини реагентів за рівнянням реакції : ν (С u ) : ν (Cl 2 ) = 1 : 1 3. Обчислимо ν (С u ) і ν (Cl 2 ) за даними умови задачі та знайдемо їх співвідношення : ν (C u ) =m (C u ):М(C u )= 6 4г : 6 4г/моль=1моль; ν (Cl 2 ) =m (Cl 2 ):М(Cl 2 )=142г:71г/моль=2моль; ν ( Са ) : ν (Cl 2 ) = 1 : 2 Дано: m(Cu)=64 г m(Cl 2 )=142 г ____________ Знайти: m(CuCl 2 ) - ?

PowerPoint Presentation:

1моль 2моль х моль Cu + Cl 2 = CuCl 2 1моль 1моль 1моль 4. Порівняємо співвідношення кількостей речовини реагентів та визначимо , яка речовина у недостачі : ν ( С u ) : ν (Cl 2 ) = 1 : 1 ( за рівнянням реакції ) ν ( С u ) : ν (Cl 2 ) = 1 : 2 ( за умовою задачі ) Cl 2 — у надлишку , Cu – у недостачі ( повністю прореагує ), тому розрахунки маси С uCl 2 здійснюємо за Cu . 5. Обчислимо масу купрум (ІІ) хлориду за рівнянням реакції: ν ( CuCl 2 ) = 1 моль; M(CuCl 2 ) = 135 г/моль; m(CuCl 2 )= ν ( CuCl 2 ) · М( CuCl 2 )= 1моль· 135 г/ моль= 1 35 г Відповідь: m(CuCl 2 ) = 1 35 г.

Найефективніший спосіб знешкодження забруднених стічних промислових вод – це їх обробка речовинами, які перетворюють шкідливі домішки у нерозчинні сполуки. При цьому реагент-осаджувач може бути як у надлишку, так і у недостачі. Підприємство подає на ділянку водоочищення стічну воду, що містить 3,31 кг плюмбум(ІІ)нітрату. Осадження катіонів плюмбуму ведуть, додаючи до розчину 1,26 кг натрій карбонату. Визначте, який реагент і у якій кількості взятий у надлишку. Розрахуйте масу осаду РЬСОз, що при цьому утворився.:

Найефективніший спосіб знешкодження забруднених стічних промислових вод – це їх обробка речовинами, які перетворюють шкідливі домішки у нерозчинні сполуки. При цьому реагент-осаджувач може бути як у надлишку, так і у недостачі. Підприємство подає на ділянку водоочищення стічну воду, що містить 3,31 кг плюмбум (ІІ)нітрату. Осадження катіонів плюмбуму ведуть, додаючи до розчину 1,26 кг натрій карбонату. Визначте, який реагент і у якій кількості взятий у надлишку. Розрахуйте масу осаду РЬСОз , що при цьому утворився. Задача 2

PowerPoint Presentation:

Дано: m (Р b ( NO 3 ) 2 ) = 3,31 кг = 3310 г m ( N а 2 С O 3 ) = 1,27 кг = 1270 г М ( Pb (NO 3 ) 2 ) = 331 г/моль М( N а 2 СО 3 ) = 106 г/моль М(РЬСО 3 ) = 267 г/моль ____________________________ Знайти: ν ( надл . ) - ? m(PbCO 3 ) - ?

Розв’язання::

Розв ’ язання : 10 моль 12 моль х моль РЬ( N О 3 ) 2 + N а 2 СО 3 = 2 N а NO 3 + РЬСО 3 ↓ 1 моль 1 моль 1 моль 1. За умовою задачі кількість речовини реагентів: m( Pb (NO 3 ) 2 ) 3310 г ν (РЬ( N О 3 ) 2 ) = ---------- ----- = ----------- = 10 моль; М ( Pb (NO 3 ) 2 ) 331г/моль m(Na2CO3) 1270 г ν ( Na 2 CO 3 ) = ------------- = -------- --- = 12 моль M(Na2CO3) 106 г/моль 2. За рівнянням реакції - ν (РЬ( N О 3 ) 2 ): ν ( Na 2 CO 3 )=1:1 За умовою задачі - ν (РЬ( N О 3 ) 2 ): ν ( Na 2 CO 3 )=10:12 Звідси: Pb (NO 3 ) 2 у недостачі, а Na 2 CO 3 у надлишку. 3. ν надл ( Na 2 CO 3 ) = 12моль – 10моль = 2моль

10 моль х моль РЬ(NО3)2 + Nа2СО3 = 2NаNO3 + РЬСО3↓ 1 моль 1 моль:

10 моль х моль РЬ( N О 3 )2 + N а2СО 3 = 2 N а NO3 + РЬСО 3 ↓ 1 моль 1 моль 4. Обчислення маси осаду PbCO 3 проводимо за тим реагентом, який у недостачі (за Pb (NO 3 ) 2 ): З рівняння реакції: 10 х ---=---- ; х=10моль 1 1 ν (РЬСОз) = 10 моль m (РЬСОз) = ν (РЬСОз) . М(Р b СОз ); m (РЬСОз) = 10 моль ∙ 267г/ моль= =2670г=2,67кг Відповідь: ν надл ( Na 2 CO 3 ) = 2моль m (РЬСОз) =2,67 кг

Алгоритм розв’язування задач на «надлишок і недостачу»:

Алгоритм розв’язування задач на « надлишок і недостачу» Записати рівняння реакції , підписати під хімічними формулами відповідну кількість речовини реагентів та продукту реакції; Обчислити кількість речовини реагентів за умовою задачі ; Порівняти кількість речовини реагентів , що відповідають рівнянню реакції та умові задачі , і визначити вихідну речовину,яка у недостачі ( повністю прореагувала ) Обчислити кількість продукту реакції за рівнянням реакції за тією речовиною , яка у недостачі .

Задачі для самостійного розв’язування:

Зада чі для самостійного розв ’ язування 1. На цинк хлорид масою 6,8 г подіяли натрій гідроксидом масою 5 г. Яка маса осаду при цьому утвориться? (Відповідь: 4,95г) 2. У розчин, що містить барій гідроксид масою 350 г, пропустили сульфур (І V ) оксид об ’ ємом 44,8 л ( н.у .). Яка сіль і якої маси утвориться? (Відповідь: 434г) 3. Обчисліть об’єм водню (н.у.), який можна добути реакцією заліза масою 224 г із хлоридною кислотою масою 73 г. ( Відповідь : 22,4л) 4. Хлороводень , що утворився під час взаємодії надлишку сульфатної кислоти і безводного магній хлориду масою 19 г, пропустили крізь розчин , що містить 10 г калій гідроксиду . Розчин випарили . Яку речовину одержали та яка її маса ? (Відповідь: 12,62г)

Задачі для самостійного розв’язування:

Задачі для самостійного розв ’ язування 5. Англійський хімік технолог Генрі Дікон у 1867 році розробив спосіб добування хлору шляхом каталітичного окислення хлороводню киснем повітря при температурі 400 º С в присутності каталізатора – купрум (ІІ) хлориду CuCl 2 : 4HCl + O 2 = 2Cl 2 + 2H 2 O . Цей метод отримав назву реакції Дікона , а промислова технологія – процес Дікона . В процесі Дікона добувають не чистий хлор, а суміш повітря з 11% Cl 2 . Із цієї суміші Cl 2 не виділяють, так як його мало, а використовують для виробництва хлорного вапна Ca( ClO ) Cl . Обчисліть, який об ’ єм хлору можна добути, в ході процесу Дікона з 100 кг хлороводню і 16 М 3 кисню. Яку масу хлорного вапна можна одержати з добутого хлору? (Відповідь: V(Cl 2 )=30,68 М 3 ; m(Ca( ClO ) Cl )=173,97 кг)

Задачі для самостійного розв’язування:

Задачі для самостійного розв ’ язування 6. Німецький хімік Йоганн Рудольф Глаубер відкрив методи добування багатьох солей і кислот. В історії хімії найбільше відомі дві реакції Глаубера : одержання натрій сульфату ( “глауберової солі” ) і хлороводню під час взаємодії кухонної солі з сульфатною кислотою, і синтез “сурм ’ яного масла” . “Сурм ’ яне масло”– це старовинна назва стибіум (ІІІ) хлориду SbCl 3 . Це реактив, який з давніх часів застосовують у процесі фарбування тканин, як протраву. Одержав його Глаубер по реакції: 3HgCl 2 + Sb 2 S 3 = 2SbCl 3 ↑ + 3HgS Під час нагрівання суміші меркурій(ІІ) хлориду ( “сулеми” ) і стибіум (ІІІ)сульфіду (мінералу “сурм ’ яний блиск” ) стибіум (ІІІ) хлорид збирають в охолоджений приймач. Скільки золотників “сурм ’ яного масла” (1 золотник = 4,266 г ) можна добути із 153,32 г сулеми і 64,53 г сурм ’ яного блиску? (Відповідь: 20 золотників)

authorStream Live Help