Горнотракийска низина

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Материалът представя Горнотракийската низина - географско положение, граници, големина, морфохидрографски особености, характеристика на климата и водите, почвите, флората и фауната на областта. Презентацията запознава със стопанската оценка и геоекологичните проблеми на Горнотракийската низина.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ГОРНОТРАКИЙСКА НИЗИНА ИЗГОТВИЛ: ИЛИАНА Т. ИЛИЕВА-ДЪБОВА

Slide2:

Залез над Марица сн. Н. Колев Заблеяло ми агънце изп. Надка Караджова

Slide3:

Разположена е на изток от Краище, между Средногорието на север и Родопите на юг. Северната ѝ граница е по-неясна, докато южната е добре очертана от северното подножие на Родопите. Географско положение и граници

Slide5:

Морфохидрографски особености Горнотракийската низина е най-голямата и най-добре изразената низина в България. Тя е наклонена в посока изток–югоизток. През цялата низина в посока северозапад–югоизток протича р. Марица. Низинният релеф на места е разно-образен от вътрешни възвишения, като Бесапарските ридове и Пловдивските тепета. Чирпанските възвишения разделят Горнотракийската низина на две части: Пазарджишко-Пловдивско и Старозагорско поле.  Бесапарските ридове

Slide6:

Проходът Момина клисура – началото на Горнотракийската низина Бесапарските ридове Поглед към низината от южните склонове на Стара планина

Slide7:

Джендем тепе Небет тепе Сахат тепе Старозагорско поле

Slide8:

Природна среда. Релеф Горнотракийската низина е образувана по подобие на Задбалканските котловини – в резултат на разломни движения. Това е причина и за високата ѝ сеизмичност. Релефът е слабо разчленен – низинно-равнинен. Преобладават алувиално-акумулативните форми: заливни речни тераси, наносни конуси в подножието на Родопите и Средногорието и меандри по р. Марица. Билото на Бесапарските ридове е окарстено. 

Slide9:

Климат Климатът на Горнотракийската низина е преходноконтинентален. Чести са състоянията на температурните инверсии в Пловдивско-Пазарджишкото поле. С голяма честота на проявление там са южните ветрове. Месец Ян Фев Март Апр Май Юни Юли Авг Септ Окт Ное Дек Годишно Средна максимална дневна температура ( °C ) 5 7,9 11 18 24 28 35 40 26 20 11 7 18,33 Средна минимална дневна температура ( °C ) -3,7 -2,3 2 6 11 15 17 16 13 8 2 -1,5 7 Валежи ( mm ) 30,2 39,1 58,4 52,1 71,1 47,2 37,3 34,8 17,8 32,3 52,1 51,8 524,2 Климатична таблица на гр. Пловдив

Slide10:

Води През низината преминават транзитно Марица и долните течения на притоците ѝ, а в източните части – Съзлийка и десните ѝ притоци. Преходноконтиненталният климат формира преходните черти в режима на реките, който има изразени средиземноморски елементи. Областта е богата на подземни води. В най-южната част има големи карстови извори. 

Slide11:

Районът на Старозагорски минерални бани

Slide12:

Река Тополница Река Стряма Река Въча в Горнотракийската низина

Slide13:

Почви Почвената покривка е представена предимно от смолници, а по долините на реките – от алувиално-ливадни почви.  Почвен профил на смолник Наносен остров на р. Марица

Slide14:

Растителен и животински свят Горнотракийската низина е усвоена стопански и във флористично и фаунистично отношение е доста бедна. Само част от някогашните влаголюбиви гори по долините на реките са запазени до днес. Типични за областта са някои влечуги, птици и гризачи, като гущери, тракийска скалия, яребица, колхидски фазан, воден плъх и др.  Тракийски кеклик Синигер

Slide15:

Цер Върба Тополи Ясен Габър

Slide16:

Шаран Сом Кос Коприварче Обикновена ветрушка

Slide17:

Колхидски фазан Лалугер Пепелянка Авлига

Slide18:

Стопанска оценка. Геоекологични проблеми Благоприятните природни условия в Горнотракийската низина са предпоставка за развитие на интензивно земеделие. Развитието на селищната и транспортната инфраструктура, както и на добивната промишленост, енергетиката, цветната металургия и други стопански отрасли създава сериозни екологични проблеми. Унищожени са големи площи обработваема земя, замърсени са почвите, въздухът и водите, нарушиха се естествените ландшафти с открития добив на въглища в Маришкия басейн. Водите на Марица са силно замърсени с битови и промишлени отпадъци.

Slide19:

Голяма част от територията на Горнотракийската низина  е пригодна за напояване

Slide24:

Източник: http://www1.znam.bg р. Марица при Пазарджик сн. Н. Колев

authorStream Live Help