Дунавска равнина - V клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

ДУНАВСКА РАВНИНА Изготвил Илиана Илиева-Дъбова

Slide3:

Географско положение, граници и големина Дунавската равнина   е най-северната природн огеографска област в   България. Простира се между   р. Дунав   на север и   Предбалкана   на юг, на запад достига до   р. Тимок, а на изток - до   Черно море. Докато на север, запад и изток равнината е ясно разграничена, на юг границата с   Предбалкана   на много места не е ясна и се прекарва условно. Дунавската равнина   заема площ 31 500 км 2 . Дължината ѝ от   р.Тимок   до   Черно море   е 500 км, а ширината ѝ - от 20-25 км / в западната част / до 120 км / в Лудогорието и Добруджа /.

Slide5:

Дунавската равнина   се поделя на три части: западна / от р. Тимок до р.Вит /, средна / от р. Вит до р. Янтра / и източна / от р.Янтра до Черно море. Западна Дунавска равнина Източна Дунавска равнина Средна Дунавска равнина 2. Подялба

Slide6:

Западна Дунавска равнина Простира се от долината на река Тимок на запад до долината на река Вит на изток. Тя е най-тясната, равнинна и с най-малка средна надморска височина част от Дунавската равнина.

Slide7:

Средна (Централна) Дунавска равнина Има хълмист релеф, дълбоко разчленен от реките Вит, Осъм, Янтра и техните притоци. От възвишенията по-ясно се открояват Плевенските и Павликенските възвишения и Никополското и Свищовското плато.

Slide8:

Източна Дунавска равнина Има разнообразен платовидно-хълмист релеф и е с по-голяма надморска височина. Тук се простират Лудогорското и Добруджанското плато. Реките губят постоянния си отток и продължават подземно течението си към Дунав. Техните суходолия са най-характерната особеност на релефа на Добруджанското плато. Реките образуват на много места живописни каньони, дълбоки до 100-120 м. Развити са и големи свлачища.

Slide9:

ДОБРУДЖА

Slide10:

3. Полезни изкопаеми Открити са находища на черни въглища и на лигнити. Незначителни са запасите на нефт и природен газ. Значителни са залежите от гипс, каолин, кварцови пясъци, каменна сол, огнеупорни и обикновени глини и варовици.

Slide11:

4. Климат Kлиматът e умерено-континентален. Средногодишната температура е от 10°С до 12,2°С. В Дунавската равнина е измерена най-високата годишна температурна амплитуда /25°С/. Валежните суми са най-големи в западната и южна част на равнината. Постепенно на север и изток количеството на валежите намалява. Преобладават западните, северозападните и северни ветрове, които са много силни и през зимата отвяват снежната покривка. Характерни за Дунавската равнина са честите и продължителни мъгли.

Slide13:

5. Води Дунавската равнина   е богата на подземни води. По-голямата част от реките водят началото си от   Старопланинската верига   и Предбалкана   / Огоста, Лом, Цибрица, Вит, Осъм, Янтра и др. /. Североизточната част на равнината се характеризира с липсата на повърхностно течащи води. Максимумът на оттока е през пролетта (Защо?) Режимът на   р.Дунав до голяма степен се формира извън територията на   България   / поради липса на големи български притоци /.  

Slide14:

Река Дунав

Slide15:

Провадийска река в Източна Дунавска равнина Река Вит

Slide16:

6. Почви, растителност и животински свят В Дунавската равнина са развити най-плодородните почви – черноземните.

Slide17:

Почвено-климатичните условия са обусловили прехода от широколистна горска растителност на запад към по-сухолюбива тревна растителност на изток. Естествената растителност заема ограничени пространства. В миналото   Дунавската равнина   е била почти изцяло заета от просторни гори и ливадни степи. Особено гориста е била източната част на равнината -   Лудогорието. Днес естествената растителност е запазена в   Дунавските острови   на някои места и по крайбрежието на р. Дунав. Срещат се върба, топола, някои видове дъб, бряст, габър, липа, леска и др. От степните видове най-разпространени са степните треви като садината, коилото, карагана, перуника и др.

Slide18:

Полски бряст Габър Леска Липа Върба Перуника

Slide19:

Животинският свят е представен от глухар, рис, сърна, дива свиня, язовец, вълк, лисица и др., които обитават гористите пространства. В Южна Добруджа   са характерни степните видове - степен пор, гризачи, скакалци и др. Много разнообразен е птичия свят. Крайбрежните низини, блатата, островите, както горите в   Лудогорието   се обитават от повече от 200 вида птици. Типични представители са дивите патици, гъските, яребиците, гургулиците, пъдпъдъците. Много разнообразен е и птичият свят на езерото   Сребърна   - къдроглави пеликани, различни видове чапли, 11 вида патици и др.

Slide20:

Глухар

Slide22:

Дунавска равнина – почви, растителност и животински свят Кликнете върху филмовата лента

Slide23:

Дунавска равнина Река Дунав Шуменско плато

Slide24:

СРЕБЪРНА Кликнете върху слушалките

authorStream Live Help