Обобщителни местоимения

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентацията е изработена изцяло по урок „Обобщителни местоимения“ от Учебник по български език за 6. клас

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Обобщителни местоимения Илиана Т. Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“

Slide2:

Обобщителни местоимения 1. Обобщителните местоимения в изречението: а) значение на обобщителните местоимения; б) обобщителните местоимения за лица и предмети в изречението; в) обобщителните местоимения за признаци в изречението. 2. Форми на обобщителните местоимения: а) форми на обобщителните местоимения за род и число; б) падежни форми на обобщителните местоимения; в) изговор и правопис на обобщителните местоимения.

Slide3:

Художник Росица Хинкова

Slide4:

1. Обобщителните местоимения в изречението: а) значение на обобщителните местоимения Обобщителните местоимения всеки (всякой), всякакъв, всичкия (т) използваме , когато обобщаваме лица и предмети, признаци и количество.

Slide5:

б) обобщителните местоимения за лица и предмети в изречението Обобщителните местоимения всеки (всякой), всички и всичко заместват имена на лица и предмети. Те заемат местата на подлог, пряко и непряко допълнение. Всеки иска щастие. Тук всичко ми харесва. Всички искат щастие. Любовта вълнува всекиго . Харесвам всичко в този град. Любовта вълнува всички . Тя се усмихва на всекиго. Искам да ти разкажа за всичко. Тя се усмихва на всички.

Slide6:

подлог пр. допълнение непр. допълнение всеки всекиго на всекиго (всекиму ) (всякой) всичко всичко на всичко всички всички на всички

Slide7:

в) обобщителните местоимения за признаци в изречението Обобщителните местоимения всеки, всякакъв, всичкият могат да заместват имена на признаци. В тази своя служба те са съгласувани определения : Уважавам всеки смел човек. Обичам всякакъв сладолед. Изкупили са всичкия хляб.

Slide8:

2. Форми на обобщителните местоимения: а) форми на обобщителните местоимения за род и число Обобщителните местоимения са образувани от въпросителните местоимения и имат същите форми за род и число като тях. Ед. число Мъжки род Женски род Среден род Мн. число всеки всяка всяко всички (вся-кой) (вся-каква) (вся-кое) (вся-кои) вся-какъв вся-каква вся-какво вся-какви

Slide9:

Всичк о е обобщително местоимение, което се употребява като съществително име: Градът ми харесва. Всичко ми харесва . Разгледах града. Разгледах всичко. Разказа ми за града. Разказа ми за всичко.

Slide10:

б) падежни форми на обобщителните местоимения Обобщителното местоимение всеки (всякой) има падежни форми. Те се изразяват само когато заместват имена на лица: именителен падеж – в мястото на подлог: Всеки обича морето. винителен падеж – в мястото на пряко допълнение: Морето очарова всекиго. д ателен падеж – в мястото на непряко допълнение: Морето се харесва всекиму ( на всекиго).

Slide11:

Формите всеки/всякой заемат само мястото на подлога или са част от съставно именно сказуемо : Всеки/всякой може да реши тези задачи. В такава ситуация ще бъде всеки/всякой. Замяната на формата всекого с формат всеки/всякой в другите места на изречението е граматична грешка. Правилно: Неправилно: Познавам всекиго от тях. Познавам всеки от тях. Мисля за всекого от тях. Мисля за всеки от тях.

Slide12:

в) изговор и правопис на обобщителните местоимения Представката на обобщителните местоимения вся –/все– съдържа променливо я. Сравни всяка и всеки . Правилно: Неправилно: всякой всекой всеки всяки всяка всека всяко всеко всякакъв всекакъв

Slide13:

Работа с учебника и учебната тетрадка

Slide14:

Презентацията е изготвена изцяло върху урок „Обобщителни местоимения“ от Учебник по български език за 6. клас на издателство „Просвета“ с автори Милена Васева и Весела Михайлова.

authorStream Live Help