Опълченците на Шипка - тест

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Анимиран тест върху одата „Опълченците на Шипка“ на Иван Вазов. Тестът е изготвен в PowerPoint. За изработването на теста е използвана книгата на Мария Михайлова „Тестове по български език и литература за 7. клас“

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Опълченците на Шипка Илиана Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“

Slide2:

1. Посочете подзаглавието на „Опълченците на Шипка“. 11 август 1877 г. 20 април 1876 г. 3 март 1878 г. 2 юни 1876 г. 2. Съотнесете антонимите, които изграждат контраста в лирическия увод на творбата. величие светлина високо настояще падение мрак ниско минало

Slide3:

3. Кой от изброените моменти е кулминационен в развитието на действието: А) прекършването на щиковете Б) хаотичният, но непоколебим отпор В) озверяването на налитащите турски орди Г) „включването“ на мъртвите в битката 4. Вазов сравнява Шипка с Термопили, защото тя също е: А) едно име „ново, голямо,антично“ В) е от световно значение Б) превърната в легенда Г) символ на героичната слава и величието

Slide4:

5. Свържете със стрелки цитатите и художествените похвати, които са употребени в тях, като имате предвид подчертаните изрази (кликнете върху първата колонка). „ желязото срещат с железни си гърди “ „върхът отговори с други вик: „Ура!“ „едно име ново, голямо, антично“ „ревна гороломно“ алитерация метафора градация метонимия

Slide5:

6. С кой от следните редове не е правилно да се допише твърдението: Посоченото място – там, на върха, където са „дружините наши“, и долу, в подножието, където са турските орди, изпълнява функцията на контраст, защото ...“ А) разкрива противоположни пространствени позиции Б) внушава представа за защита на отстъпление В) показва количествено несъответствие – между защитници и нападатели Г) представя две различни верски нагласи – християнската и мюсюлманската

Slide6:

7. Кое от следното поетът не се стреми да постигне с творбата си: А) Да прослави подвига на опълченците Б) Да разкрие масовия героизъм В) Да отговори с чест и достойнство на онези, които приемат свободата като дар Г) Да изрази своята неприязън към турците

Slide7:

8. Условно произведението може да се раздели на: А) лириче-ски увод и доказа-телствена част Б) същинска част, развръзка и епилог В) лирически увод, същинска част, заключение и епилог Г) лирически увод, централна част и заключение 9. В поведението на опълченците не откриваме: А) чувство за дълг към род и родина Б) себепожертвователност В) користолюбие Г) непреклонност

Slide8:

10. С кой от изброените изрази не е правилно да се допише твърдението: Думите на генерал Столетов действат на опълченците .... А) окуражаващо Б) мобилизиращо В) ентусиазиращо Г) стресиращо 11. В стихотворението първата и последната ключови думи антитези са: А) „нека“ и “век“ Б ) „носим“ и “спомня“ В) „срам“ и “слава“ Г) „още“ и “днес“

Slide9:

12. В цитата: „ идат като тигри, бягат като овци “ се съдържат следните два вида художествени средства: А) сравнение и антитеза Б) градация и хипербола В) метафора и сравнение Г) метафора и метонимия 13. В стихотворението образът на Балкана е осмислен като: А) въплащение на българското Б) критерий за национално достойнство В) носител на историческата памет Г) средище на трагичен крах

Slide10:

14. Представата за изключителния героизъм и непоколебимостта на опълченците е внушена чрез: А) подробния разказ за събитието Г) речевите характе-ристики на опълчен-ците Б) лирическия увод В) лиричес-кото отстъпле-ние 15. На кой от националните празници е най–подходящо да се рецитира стихотворението: А) 3 март В) 6 септември Г) 22 септември Б) 24 май

Slide11:

16. Кое от изброените послания не откриваме във Вазовата творба: А) да не забравяме, че без чуждата подкрепа не бихме победили Б) да творим настоящето си с висока национална и обществена отговорност В) да се гордеем с дедите си Г) да се чувстваме равнопоставени с останалите народи

Slide12:

За изработването на теста е използвана книгата на Мария Михайлова „Тестове по български език и литература за 7. клас“ на издателство „Литера Ико“

authorStream Live Help