Отрицателни местоимения

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентацията е изработена изцяло по урок „Отрицателни местоимения“ от Учебник по български език за 6. клас на издателство „Просвета“ с автори Милена Васева и Весела Михайлова.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Отрицателни местоимения Илиана Т. Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“

Slide2:

Отрицателни местоимения 1. Отрицателните местоимения в изречението: а) значение на отрицателните местоимения; б) отрицателните местоимения за лица и предмети в изречението; в) отрицателните местоимения за признаци в изречението. 2. Форми на неопределителните местоимения: а) форми на отрицателните местоимения за род и число; б) падежни форми на отрицателните местоимения; в) изговор и правопис на отрицателните местоимения.

Slide3:

Чуйте „Как магаренцето си ушило палто“ на Сергей Козлов

Slide4:

1. Отрицателните местоимения в изречението: а) значение на отрицателните местоимения Отрицателните местоимения никой, никакъв, ничий, николко, нищо използваме, когато отричаме съществуването на лица и предмети, признаци и количество. В българския език отрицателните местоимения се използват в изречения винаги с отрицателна форма на глагола сказуемо : Тук няма нищо . Не обичам никакъв чай. Не срещнах никого. Нямам никакъв късмет. Изключение прави отрицателното местоимение ничий, което може да се използва и в изречение с глагол сказуемо в положителна форма: Тези моливи са ничии. Тези моливи не са ничии.

Slide5:

б ) отрицателните местоимения за лица и предмети в изречението; Никой не падна. Нищо не падна. Не видях никого. Не видях нищо. Не пише на никого. Не пише за нищо. Не гледа към никого. Не гледа към нищо. подлог пряко допълнение н епряко допълнение обстоятелствено пояснение

Slide6:

в ) отрицателните местоимения за признаци в изречението Не чувам никакъв глас. Не чувам ничий глас. Нямам николко лева. определение

Slide7:

2. Форми на отрицателните местоимения: а) форми на отрицателните местоимения за род и число ; Отрицателните местоимения са образувани от въпросителните местоимения и имат същите форми за род и число като тях: Ед. число Мъжки род Женски род Среден род Мн. число Ни-кой Ни-коя Ни-кое Ни-кои Ни-какъв Ни-каква Ни-какво Ни-какви Ни-чий Ни-чия Ни-чие Ни-чии Николко е отрицателно местоимение за количество. То не се променя по род и число.

Slide8:

б) падежни форми на отрицателните местоимения ; Те се използват само когато заместват имена на лица : Отрицателното местоимение никой има падежни форми. именителен падеж – в мястото на подлог: Никой не дойде. в инителен падеж – в мястото на пряко допълнение: Те не повикаха никого . дателен падеж – в мястото на непряко допълнение: Те не казаха никому (на никого). Формата никой заема само мястото на подлога или е част от съставно именно сказуемо . Никой не дойде. Той не е никой.

Slide9:

Замяната на формата никого с формата никой в другите места на изречението е граматична грешка. Правилно: Неправилно: Тук няма никого. Тук няма никой. Няма да кажа на никого. Няма да кажа на никой. в) изговор и правопис на отрицателните местоимения Правилно: Неправилно: нико й приятел нико и приятел нико и приятел и нико й приятел и ничи й приятел ничи и приятел н ичи и приятел и ничи й приятел и

Slide10:

Работа с учебника и учебната тетрадка

Slide11:

Презентацията е изготвена изцяло върху урок „Отрицателни местоимения“ от Учебник по български език за 6. клас на издателство „Просвета“ с автори Милена Васева и Весела Михайлова.

authorStream Live Help