Неопределителни местоимения 6 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Презентацията е изработена изцяло по урок „Неопределителни местоимения“ от Учебник по български език за 6. клас на издателство „Просвета“ с автори Милена Васева и Весела Михайлова.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Неопределителни местоимения Илиана Т. Илиева-Дъбова БНУ „Св. Седмочисленици“

Slide2:

Неопределителни местоимения 1. Неопределителните местоимения в изречението: а) значение на неопределителните местоимения; б) неопределителни местоимения за лица и предмети в изречението; в) неопределителни местоимения за признаци в изречението. 2. Форми на неопределителните местоимения: а) форми на неопределителните местоимения за род и число; б) падежни форми на неопределителните местоимения; в) изговор и правопис на неопределителните местоимения.

Slide3:

Чуйте стихотворението на Робърт Бърнс.

Slide4:

1. Неопределителните местоимения в изречението: а) значение на неопределителните местоимения Неопределителните местоимения някой, някакъв, нечий, няколко, нещо заместват имена на предмети и техните признаци: когато не знаем кои са те: Някой ми е пипал чантата . когато знаем, но не смятаме за важно да уточним кои са те : Бързо някой да изтрие дъската! когато знаем, но изразяваме пренебрежително отношение към тях : Имам някакъв телефон – от миналия век. Когато знаем, но изразяваме към слушащия емоционално отношение – недоверие, подигравка, снизхождение: Някой май трябваше да бъде в пет пред училище!

Slide5:

б ) неопределителни местоимения за лица и предмети в изречението Неопределителните местоимения някой и нещо заместват имена на лица и предмети. Те заемат местата на подлог, на пряко и на непряко допълнение, обстоятелствено пояснение. Някой падна. Видях някого. Нещо падна. Видях нещо . Пише на някого . Гледа към някого . Пише на нещо. Гледа към нещо. подлог Пряко допълнение непр. допълне-ние обст. поясне-ние

Slide6:

в ) неопределителни местоимения за признаци в изречението Неопределителните местоимения някакъв, нечий, няколко , заместват имената на признаци. Те са определения . Чувам някакъв глас. Чувам нечий глас. Говорят няколко души.

Slide7:

2. Форми на неопределителните местоимения: а) форми на неопределителните местоимения за род и число Неопределителните местоимения са образувани от въпросителните местоимения и имат същите форми за род и число като тях: Ед. число Мъжки род Женски род Среден род Мн. число Ня-кой Ня-коя Ня-кое Ня-кои Ня-какъв Ня-каква Ня-какво Ня-какви Не-чий Не-чия Не-чие Не-чии Няколко и неколцина са неопределителни местоимения за количество. Те не се променят по род и число.

Slide8:

б) падежни форми на неопределителните местоимения Неопределителното местоимение някой има падежни форми . Те се използват само когато заместват имена на лица: Именителен падеж – в мястото на подлог: Някой извика . Винителен падеж – в място на пряко допълнение: Те повикаха някого. Дателен падеж – в мястото на непряко допълнение: Те казаха това някому (на някого). Формата някой заема само мястото на подлога или е част от съставно именно сказуемо : Някой идва. Това е някой непознат.

Slide9:

Замяната на формата някого с формата някой в другите места на изречението е граматична грешка : Правилно: Има ли някого тук? Ще кажа на някого. Неправилно: Има ли някой тук? Ще кажа на някой.

Slide10:

в) изговор и правопис на неопределителните местоимения Правилно: Няко й приятел Няко и приятели Нечи й приятел Н я какъв приятел Н я какви приятели Н я колко приятели Неправилно: Няко и приятел Няко й приятели Нечи и приятел Н е какъв приятел Н е какви приятели Н е колко приятели

Slide11:

Полезно е да знаете: В българския език има няколко възможности за изразяване на неопределеност: някой еди-кой кой да е някакъв еди-какъв какъв да е нечий еди-чий чий да е няколко еди-колко колкото да е Чрез частицата си , прибавена към формите от първата и втората колона, може да се подсили неопределеността. Някой човек имал двама сина. Някой си човек имал двама сина. Казаха, че бил еди-какъв. Казаха, че бил еди-какъв си.

Slide12:

2. От въпросителните местоименни наречия с представка ня– и еди– се образуват неопределителните местоименни наречия : ня кога, еди- кога; ня къде, еди- къде; ня как, еди- как. Неопределителни местоименни наречия са и кога да е (когато и да е), къде да е (където и да е), как да е (както и да е); поня кога , наня къде , отня къде.

Slide13:

Работа с учебника и учебната тетрадка

Slide14:

Презентацията е изготвена изцяло върху урок „Неопределителни местоимения“ от Учебник по български език за 6. клас на издателство „Просвета“ с автори Милена Васева и Весела Михайлова .

authorStream Live Help