Анализ на лирическа творба

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

АНАЛИЗ НА ЛИРИЧЕСКА ТВОРБА Илиана Т. Илиева – Дъбова БНУ „Свети Седмочисленици“ Тарагона, Испания

PowerPoint Presentation:

При анализирането на лирическа творба е от особена важност да се обърне внимание на няколко основни момента: Мястото на автора: в литературния процес ; епохата, в която твори ; направлението, към което принадлежи . 2. Идейно–тематично съдържание: Връзка на заглавието с темата и идеята; Мотиви в творбата ; Хронотоп на творбата (вертикално и хоризонтално пространство в текста и неговите символни значения);

PowerPoint Presentation:

символика на имената на героите; детайли с конкретно–исторически характер; ключови думи в текста. Топоси в творбата; Пейзаж и неговото присъствие в текста; Тропи и стилистически фигури , чрез които се разкрива движението на чувството. тук За видовете тропи и стилистически фигури вж.

PowerPoint Presentation:

3 . Композиционни особености: – видове композиция: отворена, кръгова (затворена), асиметрична, огледална; – смислови антитези в текста; смислови тези тип рондо ; – поетически образи; – поанта и посланието ѝ ; – лирически отклонения в текста и художествената им роля.

PowerPoint Presentation:

4. Образна система: разликата между лирически герой и лирически говорител; к ачествата на героя; т ропи и стилистически фигури, чрез които се разкрива образът на героя. За видовете тропи и стилистически фигури вж. тук

PowerPoint Presentation:

5. Език и стил А) стихова организация: – стихосложение: Системата от правила за изграждане на мерената реч се нарича стихосложение. В българската поетическа практика най-разпространени са: – силабическо стихосложение – стиховете имат еднакъв брой срички, постоянно място на смисловата пауза (цезура) и постоянно ударение в края на стиха (клаузула). Такова е стихосложението на песенния фолклор. Повечето български стихотворци от възрожденската епоха си служат със силабическо стихосложение.

PowerPoint Presentation:

Силабическите стихове могат да бъдат римувани и неримувани. Под влияние на народната поезия в силабически стихове са написани „Черен арап и хайдут Сидер“ от Н. Козлев, „Изворът на белоногата“ от П. Р. Славейков, „На прощаване“ от Христо Ботев и др. – тоническо стихосложение – във всеки от стиховете има еднакъв брой ударени срички, но може да бъде различен броят на неударените срички. Така значение за ритъма имат само ударените срички, а неударените се обединяват около тях. Това стихосложение не е разпространено в текстовете на българската литература .

PowerPoint Presentation:

– стих – класически, свободен, бял; – ритмична стъпка – двусрична (ямб, хорей) и трисрична (дактил, амфибрахий, анапест); – ритъм и рима; – стих, строфа, пауза; Б) Стилистични особености. – силаботоническо стихосложение – характеризира се със закономерно групиране на ударени и неударени срички във всеки стих. Представено е най-вече чрез пет ритмически стъпки, които често се срещат в поетическите текстове на българската литература.

PowerPoint Presentation:

6. Междутекстови връзки. 7. Лирически видове: – ода, елегия, сатира, епитафия, епиграма, химн, лирическа песен. – лироепически : балада, поема, роман в стихове, басня. За лирическите видове вж. тук

PowerPoint Presentation:

А нтитеза – фигура на езика, в която са свързани или съпоставени противоположни образи, картини, явления, качества, предмети и т.н. „за радост не – за ядове отровни...“ (Ив. Вазов, „Българският език“) Рондо  – популярна стихотворна форма в средновековната френска поезия, която се изгражда върху повторението на един и същ стих или думи на определено място в строфите, като се използват само една двойка рими. Има три вида рондо според броя на стиховете – осемстишие, тринайсетстишие и петнайсетстишие.

PowerPoint Presentation:

П оанта – дума, израз или обобщаваща сентенция в края на произведението, чрез която авторът подчертава художествената идея; тя е „крайъгълният камък“, около който се изгражда произведението. Разграничаваме поанта – обобщение: „Хляб или свинец!“ (Хр. Ботев, „Борба“) поанта завършек на строфа: „сърце от разтопен метал“, „звезда на нови времена“ , „вулкан от пламнали души“ (Хр. С мирненски) поанта – кулминация: „България цяла сега нази гледа – този връх виско е – тя ще ни съзре, ако би бегали: да мрем по-добре!“ (Ив. Вазов, „Опълченците на Шипка“)

PowerPoint Presentation:

Лирически герой – художествен образ, представен от лирическия говорител. Той може да бъде назован със собственото си име (Чавдар войвода от „Хайдути“), с нарицателно име (майката, либето, братята от „На прощаване“; гората от „Хубава си, моя горо“) или с местоимение („ Ти целият скован от злоба си ...“ от „Братчетата на Гаврош“) Л ирически говорител – този, който говори в лирическата творба. Представя други художествени образи, най – често човешки, които се наричат лирически герои.

PowerPoint Presentation:

Източници: Герджиков, Мария, Олга Попова, Илияна Кръстева. Речник на понятията и литературните термини. Булвест 2000, С., 2009 Николицов, Лозан, Любомир Георгиев, Христо Джамбазки, Спас Спасов. Речник на литературните термини. Наука и изкуство, С., 1980 Протохристова, К., Е. Иванова, К. Тахчиева, С. Илчева, Т. Ботушарова, Д. Андонова – Петрова. Литература. Теми и тестове 11 клас. Анубис, С., 2010 http :// talkoven.com http:// chitanka12.com http:// cheteneto.com

authorStream Live Help