Възстановяване на българската държава

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

PowerPoint Presentation:

1. Временно руско управление. Според решенията на Берлинския конгрес Русия получава правото да подпомогне изграждането на младата българска държава. Администрация се изгражда в освободените земи още в хода на военните действия. Ръководител на Временното руско управление е княз Владимир Черказки, а след неговата смърт – княз Александър Дондуков – Корсаков. Помощ на руските офицери оказват видни българи: Марин Дринов Найден Геров Петко Славейков

PowerPoint Presentation:

Създаден е и първообраз на бъдещото правителство, наречен Съвет на императорския комисар (Централно управление). То има няколко отделения – финансово, военно, просветно, съдебно, на вътрешните работи. Отварят се десетки нови училища; открита е Българската народна банка; създава се българската армия; организират се полицейски подразделения; възстановява се местното самоуправление. Основна задача на Временното руско управление е да подготви свикването на събрание на български първенци, което да приеме конституция на Княжество България. Проектът на основния закон е наречен Органически устав и е дело на Сергей Лукиянов, известен юрист. Проектът има за основа белгийската конституция, една от най–демократичните за времето си.

PowerPoint Presentation:

2. Учредително събрание. За да се обсъди и приеме конституцията, в Търново (защо там?) е свикано Учредително събрание. То започва работа на 10 февруари 1879 г. Представители на българския народ са 229 депутати, сред които Антим I , епископ Климент (Васил Друмев), Петко Славейков, Дараган Цанков, Марко Балабанов, Тодор Икономов, д–р Константин Стоилов, Петко Каравелов (брат на Любен Каравелов) и др. Всички народни представители се стремят към изработване на контитуция, която да гарантира най –добро развитие на България. Но по време на разискванията между тях се открояват определени политически различия, които довеждат до формиране на две групи: либерали и консерватори. Най–сериозни са споровете за политическите права на гражданите.

PowerPoint Presentation:

Повече поддръжници на Учредителното събрание имат либералите и те успяват да наложат своите виждания. На 16 април 1879 г. е приета конституцията, която се нарича Търновска. Тя е в сила до 1947 година. Сградата на конака, където е проведено Учредителното събрание

PowerPoint Presentation:

3. Търновска конституция. Според Търновската конституция Кяжество България е конституционна монархия с парламентарно управление. Държавен глава и върховен предствител на Княжеството пред другите страни е князът. Той има големи правомощия в управлението на държавата – назначава и уволнява министри, утвърждава законите. В ърховен главнокомандващ е на армията.

PowerPoint Presentation:

Изпълнителната власт е в ръцете на Министерски съвет (правителство). Съдилищата издават решенията си от името на княза. Върховен орган в държвата е Народното събрание – Обикновено и Велико. Обикновеното народно събрание изготвя и приема законите, определя данъците и държавния бюджет, контролира министрите и дейноста на правителството. Велико народно събрание се свиква само при нужда да се

PowerPoint Presentation:

и збира княз или регентство (ако княза отсъства) и когато трябва да се промени конституцията. По този начин основният закон грантира разделението на трите власти: изпълнителна, законодателна и съдебна. Гражданите получават равни права пред закона. Всички български граждани (мъже) навършили 21 години могат да избират и да бъдат избирани. Гарантира се неприкосновеността на собствеността, тайната на кореспонденцията; дава се свобода на словото, всички имат право да се сдружават и да правят събрания без значение каква е етническата или религиозната им принадлежност; забранени са мъченията; децата получават равни възможности за образование. Конституцията определя и държавните символи.

PowerPoint Presentation:

Ч л. 23. „Българското народно знаме е трицвѣтно и състои отъ бѣлъ, зеленъ и червенъ цвѣтове, поставени хоризонтално“. От 1886 г. химн на България е „Шуми Марица“

PowerPoint Presentation:

На 17 април 1879 г. непосредствено след приемането на конституцията, Учредителното събрание е разпуска и същите депутати откриват Първото Велико народно събрание. То има за задача да избере български княз. С пълно единодушие е избран Александър Батенберг , чиято кандидатура е предложена от руския император. Вижте филма Избирането на Александър Батенберг за български княз . Защо е избран точно този кандидат ? Какви качества притежава младия владетел?

PowerPoint Presentation:

Каква е дейността на Съвета на императорския комисар? Защо Временното руско управление ползва помощта на уважавани и образовани българи? Каква дейност развива Съвета на императорския комисар? Кои са държавните символи според Търновската конституция? Като ползвате текста на урока, начертайте схема, представяща устройството на Княжеството.

PowerPoint Presentation:

Какво означава: – конституция; – администрация; – демократично управление; – конституционна монархия. Какво доказва следния текст за характера на Търновската конституция: По време , когато дори в Англия няма всеобщо избирателно право, Търновската конституция определя, че всеки мъж, който е навършил 21 години, придобива политически права. Няма изискване на образователен или имуществен ценз. Всеки грамотен мъж, навършил 30 години, може да бъде избран за народен представител.

PowerPoint Presentation:

Каква задача трябва да изпълни Учредителното събрание? Да избере български княз Да приеме конституция Да освободи руския имперски комисар от длъжност Да избере държавните символи Кой е върховният законодателен орган според Търновската конституция? Князът Министерския съвет Върховният съд Народното събрание

PowerPoint Presentation:

Анализирайте историческия извор. Каква информация получавате? Из Търновската конституция, приета на 16 април 1879 г. „Чл. 57. Всички български поданици са равни пред закона. Разделение на съсловия в България не се допуща... 61. Н икой в Българското Княжество не може ни да купува, нито да продава человечески същества. Всякой роб, от какъвто пол, вяра и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на Българска територия... 67. правата на собствеността са неприкосновени... 78. Първоначалното учение е безплатно и задължително за всите поданици на Българското Княжество. 79. Печатът е свободен. Никаква цензура не се допуща... 82. Жителите на Българското Княжество имат право да се събират мирно и без оръжие, за да обсъждат всякакви въпроси, без да искат понапред за това дозволение.“

PowerPoint Presentation:

Княз Александър Дондуков – Корсаков Княз Владимир Черкаски Временно руско управление Май 1877 – април 1879 Гражданска канцелария съществува до подписването на Санстефанския договор. Временно руско управление Създава Съвет (Централно управление), първообраз на правителство.

PowerPoint Presentation:

Залата, в която се провежда Учредителното събрание

PowerPoint Presentation:

Учредително събрание К онсерватори Либерали За ограничаване на политическите права на гражданите според определени изисквания За неограничени политически права на гражданите Д–р Константин Стоилов, Марко Балабанов, Григор Начович. Петко Каравелов, Петко Славейков, Драган Цанков

PowerPoint Presentation:

Княз Александър I Батенберг 5 април 1857 г. – 17 ноември 1893 г. 26 юни 1879 г. – 9 септември 1886 г. Роден във Верона като принц Александър Йозеф фон Батенберг. Първи княз на България, генерал, хесенски принц. Племенник на руския император Александър II . Доброволец в Руско – турската война от 1877 -1878 г. Избран за български княз от Първото Велико народно събрание на 17 април 1879 г. по препоръка на руския император и със съгласието на Великите сили. Недоволен от ограниченията, поставени от Търновската конституция, той се насочва към съюз с консерваторите. Суспендира конституцията и обявява „режим на пълномощията “ (1881-1883 г.). Приема Съединението и е главнокомандващ на армията по време на Сръбско – българската война (1885г.). Противоречията с Русия довеждат до преврата на 9 август 1886 г, когато княза е заставен да подпише абдикацията си. Скоро след това е върнат в България, но сам се отказва от престола. Умира в Грац. По негово желание е погребан в София.

authorStream Live Help