cn 21 a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT 21 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME "Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-20). Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do men say that the Son of man is?" Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?"

PowerPoint Presentation:

And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó".

PowerPoint Presentation:

He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

PowerPoint Presentation:

And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Barjona! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

PowerPoint Presentation:

And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the powers of death shall not prevail against it. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.

PowerPoint Presentation:

Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."

PowerPoint Presentation:

Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô.

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-20). Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức Kitô. Đó là lời Chúa.

PowerPoint Presentation:

MỘT PHÚT SUY NIỆM Có rất nhiều người theo Chúa Giêsu. Họ được nhìn thấy Chúa làm phép lạ, nghe Chúa giảng, cùng ăn uống và đồng hành với Chúa nhưng họ không biết Chúa là ai. Chúa Giêsu hỏi ý kiến các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai? Các môn đệ dựa vào ý kiến của người khác để trả lời. Người ta bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, là Giêrêmia hay là một tiên tri nào đó. Như vậy chưa có ai biết chính xác Chúa Giêsu là ai cả. Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảoThầy là ai?”. Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. Câu trả lời đúng hoàn toàn. Chúa Giêsu chính là Đức Kitô, là Đấng Được Xức Dầu. Ngôn từ Đức Kitô đã gói trọn ý nghĩa sứ mệnh của Ngài. Chúng ta biết các Tông Đồ là những người đơn sơ, thất học, làm nghề chài lưới ven sông. Họ không thông hiểu nhiều Kinh Thánh. Chúa đã thương, gọi và chọn họ theo Chúa. Họ đã nhận diện ra thần tính của Chúa. Họ bỏ mọi sự đi theo Ngài. Một sự đánh đổi toàn diện. Chúa trao chìa khóa nước trời cho Phêrô. Phêrô được nắm quyền hành sự nhưng vẫn tùy thụôc vào Danh của Chúa Giêsu. Qua thánh Phêrô, Giáo Hội có quyền trói buộc và tháo cởi, nhưng tất cả trong danh nghĩa của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chịu khổ đau và chết nhục nhã trên thánh giá để cứu độ chứ không phải để kết án. Chúa hy sinh mạng sống chỉ vì yêu. Chúa lập Giáo Hội là để cứu độ con người. Lạy Chúa, theo Chúa đã lâu nhưng chúng con vẫn chưa nhận ra Chúa. Xin Chúa mở mắt tâm hồn để chúng con nhận diện ra tình yêu của Chúa. Và chỉ khi yêu, chúng con sẽ nhận ra Chúa - vì chính Chúa là Tình Yêu.

PowerPoint Presentation:

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ẢNH ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help