Lam quen voi chu cai: B D Đ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PPt:huuchinh72@gmail.com Bµi gi¶ng: Ph¸t triÓn ng«n ng÷ Chñ ®Ò: thÕ giíi thùc vËt §Ò tµi: Lµm quen ch÷ c¸i b, d, ® §èi t­îng: MÉu gi¸o 5 tuæi

Slide 2: 

q u ¶ b ­ i ë b

Slide 3: 

B b

Slide 4: 

q u ¶ d ø a d

Slide 5: 

D d

Slide 6: 

q u ¶ ® u ñ ® ®

Slide 7: 

Đ ®

Slide 8: 

® d b

Slide 9: 

b d

Slide 10: 

® d

Slide 11: 

® d b

Slide 13: 

c J l c

Slide 14: 

c J l c

Slide 15: 

c J l l c

Slide 16: 

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c quý vÞ ®¹i biÓu c¸c thÇy c« gi¸o

authorStream Live Help