Văn 9 - t128 Nghia tuong minh va ham y

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o Thø N¨m, Ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2007 Diem10Online.net

:

1. Hµm ý lµ phÇn th«ng b¸o: A. tr¸i ng­îc víi nghÜa t­êng minh. B. cïng mét néi dung víi nghÜa t­êng minh. KiÓm tra bµi cò Tr¶ lêi c¸c c©u sau b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng. C. kh«ng ®­îc diÔn ®¹t trùc tiÕp b»ng tõ ng÷ trong c©u nh­ng cã thÓ suy ra tõ nh÷ng tõ ng÷ Êy. D. ®­îc diÔn ®¹t trùc tiÕp b»ng tõ ng÷ trong c©u. 2. Khi nµo ng­êi ta dïng hµm ý ? A. Khi kh«ng muèn nãi th¼ng. B. Muèn ng­êi nghe kh«ng hiÓu. C. Kh«ng biÕt râ ý. D. Muèn chÊm døt cuéc tho¹i. 3. Trong lêi nãi hµng ngµy: A. tÊt c¶ c¸c c©u ®Òu cã hµm ý. B. kh«ng cã c©u nµo cã hµm ý. C. cã c©u cã, cã c©u kh«ng cã hµm ý. D. hµm ý ®­îc nhiÒu ng­êi dïng. Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

T×m c©u cã chøa hµm ý trong ®o¹n ®èi tho¹i sau ? Lan: B×nh ¬i ! Tèi nay chóng m×nh ®i xem ca nh¹c ®i B×nh: TiÕc qu¸ ! Tèi nay m×nh ph¶i ®i ®ãn bµ ngoaÞ ë quª ra. Lan: ThÕ th× chñ nhËt chóng m×nh ®i xem vËy! B×nh: õ, thÕ còng ®­îc. Diem10Online.net

TiÕt 129:

. TiÕt 129 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý ( TiÕp theo) Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

TiÕt 129. Tuần 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) 1. Đoạn trích: (SGK) I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG H ÀM Ý Diem10Online.net

§äc ®o¹n trÝch sau vµ tr¶ lêi c©u hái::

§äc ®o¹n trÝch sau vµ tr¶ lêi c©u hái : ChÞ DËu võa nãi võa mÕu: - Th«i u kh«ng ¨n, ®Ó phÇn cho con. Con chØ ®­îc ¨n ë nhµ b÷a nµy n÷a th«i . U kh«ng muèn ¨n tranh cña con. Con cø ¨n thËt no, kh«ng ph¶i nh­êng nhÞn cho u. C¸i TÝ ch­a hiÓu hÕt ý c©u nãi cña mÑ, nã x¸m mÆt l¹i vµ hái b»ng giäng luèng cuèng: - VËy th× b÷a sau con ¨n ë ®©u? §iÓm thªm mét gi©y nøc në, chÞ DËu ngã con b»ng c¸ch xãt xa : - Con sÏ ¨n ë nhµ cô NghÞ th«n §oµi. C¸i TÝ nghe nãi gi·y n¶y, gièng nh­ sÐt ®¸nh bªn tai, nã liÖng cñ khoai vµo ræ vµ oµ lªn khãc: - U b¸n con thËt ®Êy ­? Con van u, con l¹y u, con cßn bÐ báng, u ®õng ®em b¸n con ®i, téi nghiÖp. U ®Ó cho con ë nhµ ch¬i víi em con. ( Ng« TÊt Tè , T¾t ®Ìn ) Diem10Online.net

:

TiÕt 139. Tuần 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý 1. Đoạn trích: (SGK) - “ Con chỉ ñöôïc aên ôû nhaø böõa naøy nöõa thoâi.” Sau b öõa aên naøy con khoâng coøn ñöôïc ôû nhaø vôùi thaày meï vaø caùc em nöõa. Meï ñaõ baùn con. - “ Con seõ aên ôû nhaø cuï Nghò thoân Ñoaøi.” Meï ñaõ baùn con cho nhaø cuï Nghò thoân Ñoaøi. Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

1. Ñoaïn trích (SGK) 2. Nhaän xeùt: ? Caû hai lôøi noùi cuûa chò Daäu (in ñaäm) coù ñieåm chung gì? - Hai lôøi noùi in ñaäm ñeàu chöùa haøm ý. ? Haøm yù trong caâu noùi naøo cuûa chò Daäu roõ hôn? -Haøm yù ôû caâu 2 roõ hôn. NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) TiÕt 139. Tuần 28 Ngoâ Taát Toá I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý Diem10Online.net

:

TiÕt 139. Tu aàn 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý 1. Đoạn trích : (SGK) 2. Nhaän xeùt: ? Vì sao chò Daäu phaûi noùi roõ hôn nhö vaäy? Vì caùi Tí khoâng hieåu ñöôïc caâu noùi thöù nhaát, neân noù môùi hoûi laïi meï: “Vaäy thì böõa sau con aên ôû ñaâu?” ? Chi tieát naøo trong ñoaïn trích cho thaáy caùi Tí ñaõ hieåu haøm yù trong caâu noùi cuûa meï? Söï “giaõy naûy” vaø caâu noùi trong tieáng khoùc cuûa caùi Tí: “U baùn con thaät ñaáy ö?” chöùng toû Tí ñaõ hieåu yù meï. Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

TiÕt 139.Tuần 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý 1. Đoạn trích: (SGK) 2. Nhaän xeùt: ? Vaäy theo em ñeå söû duïng 1 haøm yù caàn coù nhöõng ñieàu kieän naøo? * Ñieàu kieän : Ngöôøi noùi (ngöôøi vieát) coù yù thöùc ñöa haøm yù vaøo caâu noùi. Ngöôøi nghe (ngöôøi ñoïc) coù naêng löïc giaûi ñoaùn haøm yù. * Ghi nhôù: (SGK - trang 91) NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) TiÕt 139 . Tuaàn 28 Diem10Online.net

:

TiÕt 139. Tuaàn 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý * Ghi nhí: (SGK - trang 91) II. LuyÖn tËp 1. Bµi tËp 1: Ng­êi nãi, ng­êi nghe nh÷ng c©u in ®Ëm d­íi ®©y lµ ai ? X¸c ®Þnh hµm ý cña mçi c©u Êy. Theo em, ng­êi nghe cã hiÓu hµm ý cña ng­êi nãi kh«ng ? Nh÷ng chi tiÕt nµo chøng tá ®iÒu ®ã. Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

Ngöôøi noùi Ngöôøi nghe Haøm yù Chi tieát a) Anh thanh nieân OÂâng hoïa só vaø coâ gaùi => Caû hai ngöôøi ñeàu hieåu haøm yù. “Môøi baùc vaø coâ vaøo uoáng nöôùc.” “OÂng theo lieàn anh thanh nieân vaøo trong nhaø” vaø “ngoài xuoáng gheá.” b) Anh Taán Chò haøng ñaäu. => Hieåu ñöôïc haøm yù. “Chuùng toâi khoâng theå cho ñöôïc”. “Thaät laø caøng giaøu coù caøng khoâng daùm rôøi moät ñoàng xu! Caøng khoâng daùm rôøi ñoàng xu laïi caøng giaøu coù!”. Hoaïn Thö hoàn laïc phaùch xieâu, Khaáu ñaàu döôùi tröôùng lieäu ñieàu keâu ca. 1.“maùt meû”,“gieãu côït”: quyeàn quyù nhö tieåu thö cuõng coù luùc nhö vaäy ö. 2.Haõy chuaån bò nhaän söï baùo oaùn thích ñaùng. Hoaïn Thö => Hieåu ñöôïc haøm yù. c) Ngöôøi noùi laø Thuyù Kieàu . Diem10Online.net

:

NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) Nguyeãn Quang Saùng B à i tập 2. Nã nh×n d¸o d¸c mét lóc råi kªu lªn: - C¬m s«i råi, ch¾t n­íc dïm c¸i! – Nã còng l¹i nãi træng. T«i lªn tiÕng më ®­êng cho nã: - Ch¸u ph¶i gäi “ Ba ch¾t n­íc giïm con”, ph¶i nãi nh­ vËy. Nã nh­ kh«ng ®Ó ý ®Õn c©u nãi cña t«i, nã l¹i kªu lªn: - C¬m s«i råi, nh·o b©y giê! Anh S¸u vÉn ngåi im […] ? T×m hµm ý cña c©u in ®Ëm? V× sao em bÐ kh«ng nãi th¼ng mµ ph¶i sö dông hµm ý? Diem10Online.net

C¬m s«i råi, nh·o b©y giê!:

C¬m s«i råi, nh·o b©y giê! Kh«ng nãi th¼ng v×: Tr­íc ®ã ®· nhê mµ kh«ng cã hiÖu qu¶. Thêi gian bøc b¸ch ( ®Ó l©u nh·o c¬m ) Nhê ch¾t n­íc kÎo nh·o c¬m Nguyeãn Quang Saùng Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

MÈu chuyÖn vui NHÇM Mét anh sê lªn cæ ¸o, thÊy con rËn, sî ng­êi ta c­êi véi vµng hÊt nã xuèng ®Êt nãi: - T­ëng lµ con rËn, ho¸ ra kh«ng ph¶i. Cã ng­êi cói xuèng ®Êt cè t×nh t×m ®­îc con rËn nhÆt lªn: - T­ëng lµ kh«ng ph¶i, ho¸ ra con rËn. (TruyÖn c­êi d©n gian ViÖt Nam ) NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) TiÕt 139. Tuaàn 28 - T­ëng lµ con rËn, ho¸ ra kh«ng ph¶i . - T­ëng lµ kh«ng ph¶i, ho¸ ra con rËn . M×nh kh«ng ë bÈn lµm g× cã rËn ! T­ëng lµ kh«ng bÈn, thÕ mµ cã rËn ! Diem10Online.net

:

TiÕt 139. Tuaàn 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Bµi tËp 2: A : Mai vÒ quª víi m×nh ®i ! B : /…/ A . §µnh vËy. Bµi tËp 3: H·y ®iÒn vµo l­ît lêi cña B trong ®o¹n tho¹i sau ®©y mét c©u cã hµm ý tõ chèi. -M ình ñaõ coù heïn vôùi baïn roài. - Mình ñang baän oân thi. Diem10Online.net

:

TiÕt 129. Tuaàn 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Bµi tËp 2: Bµi tËp 3 : T×m hµm ý cña Lç TÊn qua viÖc «ng so s¸nh “ hy väng ” víi “ con ®­êng ” trong c¸c c©u sau: T«i nghÜ bông: §· gäi lµ hy väng th× kh«ng thÓ nãi ®©u lµ thùc ®©u lµ h­ còng gièng nh­ nh÷ng con ®­êng trªn mÆt ®Êt; kú thùc trªn mÆt ®Êt vèn lµm g× cã ®­êng. Ng­êi ta ®i m·i th× thµnh ®­êng th«i. (Lç TÊn, Cè h­¬ng ) Bµi tËp 4 : Loã Taán Tuy hy voïng chöa theå noùi laø thöïc hay hö, nhöng neáu coá gaéng thöïc hieän thì coù theå ñaït ñöôïc. Diem10Online.net

:

TiÕt 139. Tuần 28 NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) I. §iÒu kiÖn sö dông hµm ý II. LuyÖn tËp Bµi tËp 1: Bµi tËp 2: Bµi tËp 3 : Bµi tËp 4 : Bµi tËp 5 : T×m nh÷ng c©u cã hµm ý mêi mäc hoÆc tõ chèi trong c¸c ®o¹n ®èi tho¹i gi÷a em bÐ víi nh÷ng ng­êi ë trªn m©y vµ sãng ( trong bµi “ M©y vµ sãng” cña Ta-go ). H·y viÕt thªm vµo mçi ®o¹n mét c©u cã hµm ý mêi mäc râ h¬n. R. Ta-go Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

M©y vµ sãng MÑ ¬i, trªn m©y cã ng­êi gäi con: “Bän tí ch¬i tõ khi thøc dËy cho ®Õn lóc chiÒu tµ. Bän tí ch¬i víi b×nh minh vµng, bän tí ch¬i víi vÇng tr¨ng b¹c.” Con hái: “Nh­ng lµm thÕ nµo m×nh lªn ®ã ®­îc?” Hä ®¸p: “H·y ®Õn n¬i tËn cïng tr¸i ®Êt, ®­a tay lªn trêi, cËu sÏ ®­îc nhÊc bæng lªn tËn tÇng m©y”. “MÑ m×nh ®ang ®îi ë nhµ”-con b¶o -“Lµm thÕ nµo cã thÓ rêi mÑ mµ ®Õn ®­îc?” ThÕ lµ hä mØm c­êi bay ®i. Nh­ng con biÕt cã trß ch¬i thó vÞ h¬n, mÑ ¹. Con lµ m©y vµ mÑ sÏ lµ tr¨ng. Hai bµn tay con «m lÊy mÑ, vµ m¸i nhµ ta sÏ lµ bÇu trêi xanh th¼m. (Ta-go) NghÜa t­êng minh vµ hµm ý (tiÕp theo) TiÕt 139. Tuaàn 28 Diem10Online.net

S¬ ®å kiÕn thøc bµi häc:

S¬ ®å kiÕn thøc bµi häc §iÒu kiÖn sö dông hµm ý Diem10Online.net

S¬ ®å kiÕn thøc bµi häc:

S¬ ®å kiÕn thøc bµi häc §iÒu kiÖn sö dông hµm ý Ng­êi nghe (ng­êi ®äc) Ng­êi nãi (ng­êi viÕt) Cã ý thøc ®­a hµm ý Cã ý thøc céng t¸c, cã n¨ng lùc gi¶i ®o¸n Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

H­íng dÉn häc ë nhµ: *N¾m ®­îc ®iÒu kiÖn sö dông hµm ý, t¸c dông cña hµm ý vµ vËn dông phï hîp ¤n tËp vÒ th¬: (Giôø sau kieåm tra 45 phuùt) * Gîi ý : PhÇn «n tËp vÒ th¬: + §äc th uoäc loøng vµ ph©n tÝch l¹i c¸c bµi th¬ ®· häc. + Nªu c¶m nhËn mét sè ®o¹n th¬, mét c©u th¬, mét h×nh ¶nh th¬ mµ em thÝch. Diem10Online.net

PowerPoint Presentation:

cH¢N THµNH C¶M ¥N C¸C THÇY C¤ GI¸O Vµ C¸C EM! Diem10Online.net

authorStream Live Help