xac dinh cuc tinh dau day stator dong co 3 pha

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Gi¸o viªn thùc hiÖn: nguyÔn m¹nh tuÊn TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN KHOA ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA Bµi gi¶ng thùc hµnh M«n häc: ®iÖn c«ng nghiÖp Tªn bµi gi¶ng: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y stato ®éng c¬ Kh«ng §ång Bé 3 pha Khoa §iÖn

Slide 2:

ch­¬ng tr ì nh m«n häc thùc hµnh ®iÖn c«ng nghiÖp TT Néi dung m«n häc Thêi gian TS LT TH 1 Ch­­¬ng I: L¾p ®Æt söa ch ữ a khÝ cô ®iÖn c«ng nghiÖp 20 20 2 Ch­¬ng II : KiÓm tra, ®Êu nèi ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha 10 10 2.1 X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y stato ®éng c¬ K ® B xoay chiÒu 3 pha 4 2.2 ® Êu d©y vËn hµnh ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu KB 3 pha b»ng aptomat 4 2.3 ® Êu d©y vËn hµnh ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu K ® B 3 pha b»ng khëi ®éng tõ ®¬n 4 2.4 ® Êu d©y khëi ®éng ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu 3 pha b»ng cuén kh¸ng 4 2.5 ® Êu d©y khëi ®éng ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu K ® B 3 pha b»ng biÕn ¸p tù ngÉu 4 3 Ch­¬ng III: L¾p ®Æt, söa ch ữ a c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn khèng chÕ, bao vÖ ®éng c¬ ®iÖn 30 4 Ch­¬ng IV: L¾p ®Æt, söa ch ữ a tr¹ng bÞ ®iÖn m¸y c«ng cô 20

Slide 3:

X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y ®éng c¬ K§B 3 pha II. Ph­¬ng ph¸p dïng ®ång hå mV hoÆc mA Ph­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu

Slide 4:

PH ­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu B­íc 2: X¸c ®Þnh cùc tÝnh hai ®Çu d©y pha B B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén B­íc 3: X¸c ®Þnh cùc tÝnh hai ®Çu d©y pha C

Slide 5:

PH ­¬ng ph¸p dïng ®ång hå m v hoÆc m a B­íc 2: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha B, C B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén

Slide 6:

PH ­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu (B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén d©y pha) • Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ë thang ®o ®iÖn trë (x10 Ω) ®o th«ng m¹ch lÇn l­ît 6 ®Çu d©y ®Ó x¸c ®Þnh tõng cÆp ®Çu d©y trong mét cuén d©y pha . Råi ®¸nh dÊu theo ký hiÖu (bÊt kú) Minh ho¹ • ® Æt tªn cho 3 pha lÇn l­ît lµ A, B, C Minh ho¹ • Quy ­íc ®Çu ®Çu, ®Çu cuèi cho pha A lµ A , X Minh ho¹

Slide 7:

PH ­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu (B­íc 2: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha B) • M¾c m¹ch ®iÖn nh­ h ình vẽ • BËt c«ng t¾c K: - NÕu kim ®ång hå lÖch sang phải: ®Çu nèi víi que ®á lµ Y, ®Çu nèi víi que ®en lµ B -NÕu kim ®ång hå lÖch sang tr¸i: ®Çu nèi víi que ®á lµ B, ®Çu nèi v¬i que ®en lµ Y Minh ho¹ Gi¶i thÝch

Slide 8:

PH ­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu (B­íc 2: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha B) H×nh vÏ : Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y dïng nguån mét chiÒu + - V- 3 -9 V K

Slide 9:

PHA A PHA C PHA B + _ A X B Y 3 -9V S¬ ®å gi¶i thÝch c¸ch x¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y ®éng c¬ 3 pha mV K + -

Slide 10:

PH ­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu (B­íc 3: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha C) • ® æi vÞ trÝ pha C cho pha B, m¾c m¹ch vµ lµm nh­ b­íc 2 ta x¸c ®Þnh ®­îc hai ®Çu C – Z Minh ho¹

Slide 11:

PH ­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu (B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén d©y pha) • Lµm t­¬ng tù nh­ b­íc 1 cña ph­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu Minh ho¹

Slide 12:

• Chôm 3 ®Çu d©y cña 3 pha l¹i víi nhau råi m¾c m¹ch nh­ hình vÏ. • Quay trôc ®éng c¬ nÕu kim kh«ng dao ®éng hoÆc dao ®éng víi biªn ®é nhá th ì 3 ®Çu nèi víi nhau lÇn l­ît lµ A-B-C vµ X-Y-Z. • NÕu kim dao ®éng víi biªn ®é lín, ta ®æi hai ®Çu pha B, pha C råi lµm t­¬ng tù nh­ trªn cho ®Õn khi x¸c ®inh ®­îc cùc tÝnh cña c¸c ®Çu d©y. Minh ho¹ PH ­¬ng ph¸p dïng nguån mét chiÒu (B­íc 2: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha B, C)

Slide 13:

B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén x10Ω

Slide 14:

Pha A B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén §¸nh dÊu 2 ®Çu d©y pha A mµu ®en

Slide 15:

x10Ω B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén Pha A

Slide 16:

Pha A Pha B B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén §¸nh dÊu 2 ®Çu d©y pha A mµu ®en, pha B mµu xanh d­¬ng

Slide 17:

x10Ω B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén

Slide 18:

Pha A Pha B Pha C A X B­íc 1: X¸c ®Þnh tõng ®Çu d©y trong mét cuén §¸nh dÊu 2 ®Çu d©y pha A mµu ®en, pha B mµu xanh d­¬ng, pha C mµu xanh l¸

Slide 19:

mV K + - A X B­íc 2: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha B Y B

Slide 20:

mV K + - A X B­íc 3: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha C Y B Y Z C

Slide 21:

mV X B­íc 3: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha C Y A Y Z C

Slide 22:

mV X B­íc 3: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha C Y A Y Z C

Slide 23:

mV X B­íc 3: X¸c ®Þnh cùc tÝnh ®Çu d©y pha C Y A Y Z C

Slide 24:

sai háng th­êng gÆp, nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc Sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc Xác định nhầm các đầu dây giữa các pha . Do để đồng hồ ở thang đo lớn. Do để đồng hồ ôm kế ở thang đo quá lớn Chọn lại thang đo rồi xác định lại các đầu dây. ở phương pháp 2 khi quay trục động cơ kim dao động với biên độ giống nhau mặc dù đã đổi hết lượt các đầu dây . Do để đồng hồ mA ở thang đo quá lớn Chuyển về thang đo nhỏ hơn rồi xác định lại các đầu dây đo thông mạch xác định hai đầu trong một cuộn kim ôm kế không lên Do cuộn dây bị đứt Dò tìm, đấu lại nơi bị đứt rồi tiến hành xác định cực tính

authorStream Live Help