English 6 - Unit 1 - Greetings

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Unit 1: Greetings

Slide 2: 

Hi.    Hello. 2. Good morning. (before 12 midday)  Good afternoon. (12-6pm)     Good evening. (after 6pm) 3. How are you?     How are you doing?     How ya doing? (Informal) 4. Fine. How about you? 5. Okay. Thanks. http://www.angles365.com/classroom/hello.swf Section A: Hello (Greet people) http://tienganh123.com/?c=mod-19-732-731 http://www.elearnenglishlanguage.com/esl/vocabulary/greetings.html http://australianetwork.com/livingenglish/stories/le_ep01.htm ***** A.1, 3, 5 B.1, 3, 5 C.1, 3 A.1&2 Khi đã thân quen, người ta có thể chào là “Hi” thay vì “Hello”. Listening test - Nghe và điền ô trống

Slide 3: 

I am Lan. I am Nga. My name is Ba. My name is Nam. Identify oneself: I am …… . My name is …… . Listen and repeat: Ba: Hi, ………… . Lan: …………, Ba. Ba: How ……… you ? Lan: I’m ………, thanks. How are you? = And you? Ba: Fine, ………….. . = thank you Ask how people are 5. Listen and repeat: A.3&4 A.5 Khi làm quen với một người, ta thường giới thiệu tên Lan Hello are fine thanks English 6 - Unit 1 - A3 - page 11 English 6 - Unit 1 - A5 - page 12

Slide 4: 

Hello, Miss Hoa. Hi, Mr.Hung. How are you? I’m fine, thanks. And you? Fine, thanks.

Slide 5: 

A.7 - Write Nam: Hello, … . How … … ? Lan: Hi, I’m … , … . Lan are you fine thanks

Slide 6: 

Good-bye, Scott. See you later, alligator! Good-bye, Kate. See you later, alligator! Good-bye, Andy. See you later, alligator! See you later. See you later. Good-bye, Scott! The Good-bye Song The Hi Song Hi, Scott. How are you? I’m fine, thank you. Hi, Jenny. How are you? I’m fine, thank you. Hi, John. How are you? I’m fine, thank you. Hi, Lisa. How are you? I’m fine. Gogo's (1)

Slide 7: 

B. Good morning (Pg 14 – 15) Say greetings and goodbye Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye. Bye. B.1 Nếu sẽ nhanh gặp ai đó trong tương lai, ta nói see you later hay see you.  See you tomorrow.See you later. Nếu chia tay lâu hơn ta dùng cụm trang trọng hơn là goodbye.Goodbye from Living English.

Slide 8: 

Good morning Good afternoon Good night Good evening Goodbye. Bye. B.2 - Practice Ba cách chào trịnh trọng, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng người đối diện. Chúc ngủ ngon. Chào khi tạm biệt vào buổi tối.

Slide 9: 

Lan: Good afternoon, Nga. Nga: , Lan. Lan: How are you? Nga: , thanks. ? Lan: Fine, thanks. Nga: Goodbye. Lan: . Miss Hoa: Good morning, children. Children: Good morning, Miss Hoa. Miss Hoa: How are you? Children: We’re fine, thank you. How are you? Miss Hoa: Fine, thanks. Goodbye. Children: Bye. Mom: Good night, Lan. Lan: Good night, Mom. B.3 B.4 English 6 - Unit 1 - B3.a - page 15 English 6 - Unit 1 - B3.b - page 15 Good afternoon I am fine And you Bye Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. Fine, thank you. B.5 YouTube - Greetings -English Meeting Lesson http://www.youtube.com/Hello -Goodbye

http://www.englishexercises.org/viewgame/Greetings : 

http://www.englishexercises.org/viewgame/Greetings Section C: How old are you? Hello, Lan. How old are you? I’m eleven. Hi, Ba. This is Phong. Hi, Phong. How old are you? I’m twelve. Cardinal numbers (introduce oneself and others) (Say how old one is) (Count to twenty) C.1 C.3 Hello, Miss Hoa. This is Lan. English 6 - Unit 1 - C3 - page 18

Slide 12: 

Cách phát âm :

Slide 13: 

Nguyên âm (vowels): lưỡi nằm giữa khoang miệng, và không chạm vào bất cứ bộ phận nào trong miệng. - Phụ âm (consonants): 3 nhóm + môi (lips): để phát âm, 2 môi phải chạm nhau, ví dụ "M", "B", "P"; hoặc môi phải chạm răng, ví dụ "V", "F".+ sau răng (behind the teeth): lưỡi chạm phần sau của hàm trên, ví dụ "N", "L", "D",...+ họng (throat): âm đi từ cuống họng (khi phát âm phải cảm thấy cuống họng rung), ví dụ "H", "K",...Ngoài ra, phụ âm còn được chia làm 2 nhóm sau:- Vô thanh (voiceless), hay âm có gió: nếu bạn để bàn tay trước miệng khi phát âm, bạn sẽ cảm thấy có gió đi ra.- Hữu thanh (voiced), hay âm không gió. Tất cả nguyên âm đều là âm không gió.

Count from one to ninety : 

Count from one to ninety http://www.spellingcity.com/Numbers http://www.agendaweb.org/vocabulary/numbers

Language Focus : 

Language Focus YouTube – Nouns http://www.agendaweb.org/grammar/plural.html ***** http://www.eslgold.net/speaking/greetings.html YouTube - Sesame Street - 1 to 20 number elimination YouTube – Hello YouTube - lesson one english - What's your name? Free English Study, speaking, listening, grammar lessons, reading, writing, vocabulary – Greetings YouTube - ESL Vocabulary & Phrases - Greetings -English Meeting Lesson (3’36’’) Learn-english-today - Free English lessons, vocabulary, Business English, idioms and wordgames

Slide 16: 

Noun: A noun is a person, place, thing, quality, or act.Examples: pencil, girl, supermarket, happiness Verb: Verbs are action or existence words that tell what nouns do.Examples: to fly, to run, to be, jump, lived Adjective: An adjective describes a noun.Examples: hairy, crazy, wonderful Adverb: An adverb describes a verb, adjective, or adverb. It often ends in "ly".Examples: carefully, easily, barely Interjection: An outcry or sudden utterance. Usually starts a sentence.Examples: Wow, Gosh, Darn Preposition: A preposition describes the relationship between a noun and another noun (or verb or adverb).Examples: to, under, for, at, by, from Conjunction: A conjunction joins together words, phrases, or clauses.Examples: and, or, but Pronoun: A pronoun replaces a noun or noun phrase that is understood from context.Examples: he, it, they

Free English Language lessons and EFL exam practice : 

Free English Language lessons and EFL exam practice

Learn English, Hoc Tieng Anh, Sinh Ngu, Ngoai Ngu, Anh Van : 

Learn English, Hoc Tieng Anh, Sinh Ngu, Ngoai Ngu, Anh Van

THE PRESENT SIMPLE TENSE : 

THE PRESENT SIMPLE TENSE YouTube - Be - Present Tense http://htv4.vn/MediaDetail/BAI1ENGLISHHAVEAGO&a=-1# He’s, It’s Present Simple Part 1 – Video YouTube - Be negative - Present Tense Lesson 3 - Be Present Tense Questions Present Tense negative using the verb "do“ PresentSimple – With DO/DOES Hoctienganh.biz/ Unit 1.06 & 1.07 - Do/Does YouTube - The verb "have" - Lesson Nine Present Simple Tense www.englisch-hilfen.de/en/bai tap/sim_pres.htm http://www.eslgold.net/grammar/simple_present. http://a4esl.org/Preposition of time http://www.past-simple.com/Present-simple.htm **** http://www.agendaweb.org/verbs/present_simple.html *****

NOUN (Danh từ)http://www.oup.com/elt/global/products/project/games/pr1game1 : 

NOUN (Danh từ)http://www.oup.com/elt/global/products/project/games/pr1game1 Noun:http://www.manythings.org/wbg/irr-plurals1-sw.html Concrete noun (danh từ cụ thể): Common noun (danh từ chung): table, man, dog, apple, meat, fish … (1) Proper noun (danh từ riêng): Peter, England … Abstract noun (danh từ trừu tượng): happiness, beauty, love … Countable noun (danh từ đếm được): boy, book, tree … (2) Uncountable noun (danh từ không đếm được): meat, chalk, water … Singular noun (danh từ số ít): a car, one dog, an apple … Plural noun (danh từ số nhiều): Sing.N + s/es a chair  chairs, a box  boxes Rule to change into plural: 1. Add + S behind Noun: girl  girls, book  books … 2. Nouns ending O,X,S,Z,CH,SH add ES: potato - potatoes, box - boxes, bus – buses, buzz – buzzes, watch – watches Except: 1. vowel-o  S : bamboo – bamboos, video - videos, … 2. consonant-y  ies : story – stories, body – bodies … ( boy – boys ) 3. f or fe  ves : leaf – leaves, knife – knives … Except: roofs – mái nhà gulfs – vịnh cliffs – bờ đá dốc reefs – đá ngầm proofs – bằng chứng chiefs – thủ lảnh turfs – lớp đất mặt safes – tủ sắt dwrafs – người lùn griefs – nổ đau khổ beliefs – niềm tin scarfs = scarves (khăn quàng), wharfs = wharves (cầu tàu gỗ), staff = staves (cán bộ), hoofs = hooves (móng guốc) man – men, woman – women, child – children, tooth – teeth, foot – feet, mouse – mice, goose – geese, louse –lice, ox - oxen đàn ông đàn bà trẻ con cái răng bàn chân chuột nhắt con ngỗng con rận bò đực No change: deer (con nai), sheep (con trừu), swine (con heo) Pronunciation s/es: /s/ : behind voiceless consonants (phụ âm điếc) : /f/, /k/, /p/, /t/ and / / Ex: laughs, walks, cups, cats, tenths /iz/ : behind hissing consonants ( phụ âm rít): /z/, /s/, /dz/, /ts/, /s/, /z/ Ex: refuses, judges, churches, wishes /z/ : TTGS HOA THỌ 145 Đỗ Bí, Phú Thạnh,Tân Phú Web: hoatho.notlong.com (2) (1) http://www.eflnet.com/grammar/noun_index.php *****

The Article (Mạo từ) : 

The Article (Mạo từ) http://www.manythings.org/ A,an, the or nothing http://a4esl.org/articles Từ đứng trước danh từ, dùng như tính từ chỉ đơn vị (con, cái, chiếc …). Mạo từ xác định ( Definite article) đứng trước danh từ được đề cập trước đó: the – the book ; hay một khái niệm phổ thông ai cũng biết: the earth, the sun … Mạo từ không xác định (Indefinite article) đứng trước danh từ số ít nói chung, chưa được đề cập trước đó: a, an a dùng cho danh từ đếm được, số ít - a book, a car … trừ “h” (h muet): an hour... an dùng cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u): an apple, an eraser … ; các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S Mạo từ Zero (Zero article): danh từ không đếm được (uncountable noun) và danh từ ở số nhiều – coffee, people, books Cách đọc: The [ đi ] khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a,e,i,o,u): the apple, the egg, the ice-cream, the orange, the umbrella và có “h muet” (h câm) đứng đầu danh từ: the honestman, the hour … The [ đơ ] khi danh từ bắt đầu bằng phụ âm: the boy, the dog, the table và có nguyên âm đầu từ nhưng phát âm là “ ju “ , “ w^n “ : the university, the one-eyed man Các trường hợp không dùng “ THE “: Tên các lục địa, quốc gia, tiểu bang, tỉnh, thành phố, đường phố, mũi đất, hòn đảo, bán đảo, quần đảo, vịnh, hồ, ngọn núi, các ngày lễ, tết, tên các môn học: Asia, Vietnam ( ngoại lệ: the United States, the Philipines …), Ohio, Long An province, Ho Chi Minh city, Tran Hung Dao street, mount Everest , Hoan Kiem lake, Christmas, Tet , history …

Slide 22: 

VERB : TO BE

Slide 23: 

AFFIRMATIVE FORM

Slide 24: 

I am a student. You are a student. He is a student. She is a student. We are students. You are students. They are students. Long Form

Slide 25: 

S h o r t Form I ´m a student. You ´re a student. He ´s a student. She ´s a student. We ´re students. You ´re students. They ´re students.

Slide 26: 

NEGATIVE FORM

Slide 27: 

Singular I am not = I’m not You are not = You aren’t He is not = He isn’t She is not = She isn’t It is not = It isn’t Plural We are not = We aren’t You are not = You aren’t They are not = They aren’t Contractions

Slide 28: 

INTERROGATIVE FORM QUESTIONS (?)

Slide 29: 

Singular Am I (a student)? Yes, I am. Are you ...? No, I’m not. Is he ...? Yes, he is. No, he isn’t. Is she ...? Yes, she is. No, she isn’t. Is it ...? Yes, it is. No, it isn’t.

Slide 30: 

Plural Are we ...? Yes, you/we are. No, you/we aren’t. Are you ...? Yes, we are. No, we aren’t. Are they ...? Yes, they are. No, they aren’t.

THE SIMPLE PRESENT TENSE : 

THE SIMPLE PRESENT TENSE I. Form: [Verb] + s/es in third person To be: am / is / are To have: has / have I/You/We/They/ Plural nouns play ( I am ) are have He/She/It /Singular nouns / plays is has Non count-nouns II. Using: USE 1 Repeated/Routine Actions: Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do. * The train leaves every morning at 8 AM. * She always forgets her purse. * The Earth circles the Sun. USE 2 Facts or Generalizations: The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. * Birds do not like milk. * California is not in the United Kingdom. * Do pigs like milk? USE 3 Scheduled Events in the Near Future: Speakers occasionally use Simple Present to talk about scheduled events in the near future. This is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled events as well. * The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM. * When does class begin tomorrow? USE 4 Now (Non-Continuous Verbs): Speakers sometimes use the Simple Present to express the idea that an action is happening or is not happening now. This can only be done with Non-Continuous Verbs (stative verbs) and certain Mixed Verbs. * I am here now. * He needs help right now. * He has his passport in his hand. Abstract Verbs: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist ... Possession Verbs: to possess, to own, to belong ... Emotion Verbs: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind... TTGS HOA THỌ 145 Đỗ Bí, Phú Thạnh, Tân Phú Web: hoatho.notlong.com

Slide 33: 

Exercises: Present Simple Tense Name: ___________________________________________ Date: ____________ Marks: I.- Write the correct form of the verb in each sentence. 1. John ______________ (play/plays) soccer. 2. They ______________ (don’t/doesn’t) study after school. 3. We _______________ (take/takes) the metro to the office every day. 4. What ___________ (do/does) you want to study? 5. On Tuesdays, I _________ (go/goes) to the mall. 6. Terry ___________ (play/plays) soccer; he _________________ (practice/practices) every day. 7. ____________ (Do/Does) Lucy ride her bike to school, or ___________ (do/does) she take the bus? 8. On Sunday, he ____________ (don’t/doesn’t) read the newspaper. 9. Where _____________ (do/does) they work? 10. How ____________ (do/does) you spell your name? II.- Make questions with the word groups, using (do) or (does). 1. (Where/she/live) _________________________________________________________ ? 2. (When/you/play/soccer) ____________________________________________________ ? 3. (What/he/eat/for/lunch) ____________________________________________________ ? 4. (When/they/come/home/from/school)_________________________________________ ? 5. (she/want/to/work/in/the/office) _____________________________________________ ? 6. (your/mother/take/you/to/school)_____________________________________________ ? 7. (What/time/you/get/up)____________________________________________________ ? 8. (Where/your/father/work) __________________________________________________ ? 9. (Julia/live/in/Colorado) ____________________________________________________ ? 10. (How/Juan/and/David/go/to/school) ___________________________________________ ? TRUNG TÂM GIA SƯ HOA THỌ 145 Đỗ Bí, Phú Thạnh, Tân Phú Website: hoatho.notlong.com

authorStream Live Help