Cau truc bang trong Access

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Tin học lớp 12

Comments

By: TranDan123 (32 month(s) ago)

hay day!

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 4 CẤU TRÚC BẢNG

PowerPoint Presentation:

1. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH Bảng Là một đối tượng của Access gồm các cột (trường- Field) và các hàng (bản ghi – record) để chứa dữ liệu mà người dùng cần khai thác

PowerPoint Presentation:

Ví dụ: Bảng Diem có 9 trường : STT, hoten,ngay_sinh,...,Tin Ví dụ: Bảng Diem gồm 10 bản ghi  Trường (Field) là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính cần quản lí .  Bản ghi (Record) là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của một đối tượng mà bảng quản lí.  Kiểu dữ liệu (Data Type) là kiểu giá trị của dữ liệu lưu trong một trường. KiÓu d÷ liÖu M« t¶ Text KiÓu v¨n b¶n gåm kÝ tù ch÷, sè Number KiÓu sè ( nguyªn, thùc) Date/time KiÓu ngµy/thêi gian Currency KiÓu tiÒn tÖ Autonumber KiÓu sè ®Õm tù ®éng 1cho b¶n ghi míi Yes/No KiÓu Logic Memo D÷ liÖu kiÓu v¨n b¶n

PowerPoint Presentation:

2. TẠO CẤU TRÚC BẢNG B1 . Chọn đối tượng Table  nháy đúp Create Table in Design view. B2. Nhập các thông số Tên trường vào cột Field Name Chọn kiểu dữ liệu trong cột Data Type Mô tả nội dung trường trong cột Description (không bắt buộc) Lựa chọn tính chất của trường trong phần Properties

PowerPoint Presentation:

Một số tính chất thường dùng của trường: Field size Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu của trường kiểu text, number, autonumber . Format Quy định cách hiển thị và in dữ liệu. Default value Xác định giá trị ngầm định đưa vào khi tạo bản ghi mới.

PowerPoint Presentation:

B3. Chỉ định khoá chính (Primary Key) Là chỉ ra một hay nhiều trường mà giá trị của chúng xác định duy nhất mỗi hàng trong bảng. 1. Chọn trường làm khoá chính 2. Nháy nút hoặc chọn Edit  P rimary Key  Nếu không chỉ định khoá chính, Access sẽ tự động tạo một trường khoá chính có tên ID với kiểu AutoNumber.  Access không cho phép nhập giá trị trùng hoặc để trống giá trị trong trường khoá chính.

PowerPoint Presentation:

B4. Lưu cấu trúc bảng 2. Gõ tên bảng chọn OK hoặc nhấn Enter. 1. Nháy nút hoặc chọn File  Save.

PowerPoint Presentation:

a. Thêm, xoá, thay đổi vị trí và thay đổi khoá chính của trường. B1: Chọn tên bảng cần thay đổi cấu trúc 3. THAY ĐỔI CẤU TRÚC BẢNG B2: Chọn nút hiển thị bảng ở chế độ thiết kế.

PowerPoint Presentation:

B3 : Thực hiện thao tác Thao tác Nút Bảng chọn lệnh Thêm trường Insert  Row Xoá trường Edit  Delete Row Thay đổi thứ tự các trường Sử dụng chuột 1.Chọn trường, nhấn và giữ chuột 2.Di chuyển đến vị trí mới và thả chuột. Thay đổi khoá chính Edit  Primary Key

PowerPoint Presentation:

b. Xoá và đổi tên bảng B1 : Chọn tên bảng B2 : Xóa: Nháy nút hoặc chọn Edit  Delete Đổi tên: Nháy nút chuột phải  Rename hoặc Edit  Rename

PowerPoint Presentation:

TT Tên thao tác Một cách thực hiện 1 Tạo CSDL mới File  New  Blank database 2 Tạo cấu trúc bảng Trong trang Table nháy đúp Create table in design view 3 Sửa cấu trúc bảng Theo bảng các thao tác phần 2 4 Lưu cấu trúc bảng File  Save gõ tên bảng 5 Xoá bảng Chọn tên bảng  Delete GHI NHỚ

authorStream Live Help