Can bang hoa hoc-Thai Son

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH THAM DỰ TIẾT HỌC LỚP 10A2 Giáo viên: Trần Thái Sơn TRƯỜNG THPT SỐ 1 BỐ TRẠCH

Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3):

Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3) I. Phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học II. Hằng số cân bằng III. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học V. Ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong sản xuất hóa học NỘI DUNG

PowerPoint Presentation:

Bài tập 1. Xem thí nghiệm và hoàn thành các phản ứng sau (nếu có): BaCl 2 (dd) + H 2 SO 4 (dd) BaSO 4 (r) + HCl (dd) Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2. Cho 0,500 mol/l H 2 và 0,500 mol/l I 2 vào trong một bình kín ở nhiệt độ 430 o C. Phản ứng xảy ra như sau: H 2 (k) + I 2 (k) 2HI (k) Sau một thời gian phản ứng thì nồng độ HI tạo thành không thay đổi và bằng 0,786 mol/l. a) Hãy tính nồng độ các chất H 2 , I 2 còn lại sau phản ứng. Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3)

PowerPoint Presentation:

v t v n v t v t = v n Hình 7.4. Sự biến thiên tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo thời gian t 1 Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2. Cho 0,500 mol/l H 2 và 0,500 mol/l I 2 vào trong một bình kín ở nhiệt độ 430 o C. Phản ứng xảy ra như sau: H 2 (k) + I 2 (k) 2HI (k) Sau một thời gian phản ứng thì nồng độ HI tạo thành không thay đổi và bằng 0,786 mol/l. a) Hãy tính nồng độ các chất H 2 , I 2 còn lại sau phản ứng. Vấn đề đặt ra: Nếu cho 1,000 mol/l H 2 và 0,500 mo/l I 2 vào một bình kín ở nhiệt độ 430 o C, nếu chưa biết nồng độ HI lúc cân bằng thì có thể tính được nồng độ của H 2 , I 2 còn lại hay không? Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3)

PowerPoint Presentation:

Nồng độ ban đầu , mol/l Nồng độ ở trạng thái cân bằng, mol/l Tỉ số nồng độ lúc cân bằng [N 2 O 4 ] 0 [NO 2 ] 0 [N 2 O 4 ] [NO 2 ] [NO 2 ] 2 [N 2 O 4 ] 4,65.10 -3 4,66.10 -3 4,60.10 -3 4,60.10 -3 4,63.10 -3 Bảng 7.2. Hệ cân bằng N 2 O 4 (k) 2NO 2 (k) Giá trị trung bình: 4,63.10 -3 0,6700 0,4460 0,5000 0,6000 0,0000 0,0000 0,0500 0,0300 0,0400 0,2000 0,6430 0,4480 0,4910 0,5940 0,0898 0,0547 0,0457 0,0475 0,0523 0,0204 Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2. Cho 0,500 mol/l H 2 và 0,500 mol/l I 2 vào trong một bình kín ở nhiệt độ 430 o C. Phản ứng xảy ra như sau: H 2 (k) + I 2 (k) 2HI (k) Sau một thời gian phản ứng thì nồng độ HI tạo thành không thay đổi và bằng 0,786 mol/l. a) Hãy tính nồng độ các chất H 2 , I 2 còn lại sau phản ứng. b) Hãy tính hằng số cân bằng (K c ) của phản ứng trên ở 430 o C. c) Nếu cho 1,000 mol/l H 2 và 0,500 mo/l I 2 vào một bình kín ở nhiệt độ 430 o C. Hãy tính nồng độ của H 2 , I 2 ở trạng thái cân bằng. Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3)

PowerPoint Presentation:

Bài tập 2. c) H 2 (k) + I 2 (k) 2HI (k) Nồng độ ban đầu: 1,000 0,500 0 Nồng độ phản ứng: Nồng độ cân bằng: Ta có: Vậy: [H 2 ] = 1,000 – 0,469 = 0,531 mol/l [I 2 ] = 0,500 – 0,469 = 0,031 mol/l [HI] = = 0,938 mol/l Giải phương trình ta được: Điều kiện: (nhận) (loại) Tiết 79: BÀI 50. CÂN BẰNG HÓA HỌC (T1/3)

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Bài tập 8 – SGK, tr.213. Cho biết phản ứng sau: H 2 O (k) + CO (k) H 2 (k) + CO 2 (k) Ở 700 o C hằng số cân bằng K C = 1,873. Tính nồng độ H 2 O và CO ở trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H 2 O và 0,300 mol CO trong bình 10 lít ở 700 o C. Bài tập về nhà: Bài 1; 2 – SGK, trang 212. Bài: 7; 8; 9; 10 – SGK, trang 312.

PowerPoint Presentation:

Caûm ôn quyù Thaày Coâ vaø caùc em hoïc sinh ! Chóc quý ThÇy C« søc kháe! Chóc c¸c em häc tèt!

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Bài tập: Cho các phản ứng hóa học sau: a. 2KClO 3 (r) 2KCl (r) + 3O 2 (k) b. H 2 (k) + I 2 (k) 2HI (k) c. Fe (r) + H 2 SO 4 (dd) loãng FeSO 4 (dd) + H 2 (k) d. C (r) + CO 2 (k) 2CO (k) Áp suất không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của những phản ứng nào? Tại sao?

authorStream Live Help