LE CAC LINH HON

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

THÁNG CÁC LINH H?N L? C?U CHO M?I TÍN H?U ÐÃ QUA Ð?I.

Slide 2: 

Th?t v?y, ý c?a Cha Ta là t?t c? nh?ng ai th?y ngu?i Con và tin vào ngu?i Con, thì du?c s?ng muôn d?i,

Slide 3: 

T? GI?NG NU?C R?A T?I CHÚNG TA ÐU?C SINH L?I LÀM CON CHÚA. T?t c? chúng ta dã ch?u phép r?a trong Ð?c Giêsu Kitô, t?c là dã ch?u phép r?a trong s? ch?t c?a Ngu?i… thì chúng ta cung du?c h?p nh?t v?i Ngu?i, trong s? s?ng l?i gi?ng nhu v?y.

Slide 4: 

ÐI?M Ð?N C?A S? PH?N CON NGU?I, S? CH?T KHÔNG L?AI TR? M?T AI. M?ng ngu?i dù giá cao m?y n?a, thì r?i ra cung ch?m d?t d?i d?i. (Tv. 49:9)

Slide 5: 

CH?T R?I MANG THEO ÐU?C GÌ? ÐÂY LÀ GIA S?N C?A THÂN XÁC CON NGU?I. Kìa thiên h? th?y ngu?i khôn cung ch?t, k? ngu d?n d?i d?t cung tiêu vong, b? l?i tài s?n mình cho ngu?i khác. (Tv. 49: 11)

Slide 6: 

"Giáo H?i l? hành h?t lòng kính nh?, dâng l?i c?u cho nh?ng ngu?i dã ch?t, vì c?u nguy?n cho h? du?c gi?i thoát kh?i t?i l?i là m?t vi?c lành thánh...". Hi?n ch? v? M?u Nhi?m Giáo H?i Công Ð?ng Vatican II

Slide 7: 

NGHIA Ð?A QU?NH HIU, ÐÂY LÀ Ð?A CH? NOI M?I NGU?I CHÚNG TA S? T?I. Tuy h? l?y tên mình mà d?t cho mi?n này x? n?,nhung ba t?c d?t m?i th?t là nhà,noi h? ? muôn d?i muôn ki?p. (Tv. 49:12)

Slide 8: 

T? CHUNG: CH?T PHÁN XÉT THIÊN ÐÀNG H?A NG?C. Nào phàm nhân s?ng mãi du?c sao mà ch?ng ph?i d?n ngày t?n s?. (Tv. 49:10)?

Slide 9: 

TI?NG VAN XIN V?NG LÊN T? CH?N LUY?N HÌNH Vì khi ch?t, nó dâu mang du?c c?, ki?p vinh hoa ch?ng theo xu?ng m? ph?n. (Tv. 49:18).

Slide 10: 

Lúc sinh th?i, nó t? hào t? d?c:"Mình làm nên, thiên h? tán duong mình! "Nhung r?i nó cùng t? tiên v? chung ki?p,ch?ng bao gi? còn du?c th?y ánh duong! (Tv. 40:18-20)

Slide 11: 

CHÚNG TA CÙNG DÂNG L?I KH?N NGUY?N CHO CÁC LINH H?N NOI L?A LUY?N T?I. Phu?ng t? mãn t? kiêu, s? ph?n là th? dó,b?n ? tài khéo nói, h?u v?n chính là dây. (Tv. 49:14)

Slide 12: 

M?I NGU?I Ð?U G?P Ð?NG T?O HÓA TRONG NGÀY PHÁN XÉT Các t?ng tr?i tuyên b? Chúa công minh,vì chính Ngu?i s? d?ng ra xét x?. (Tv. 50:6)

Slide 13: 

CON NGU?I CÓ T? DO CH?N CHO MÌNH CU?C S?NG MAI H?U "H?i nh?ng ngu?i lãng quên Thu?ng Ð?, g?ng mà hi?u cho tu?ng, k?o r?i Ta xé nát, ch?ng còn ai c?u thoát du?c dâu! (Tv. 50:22)

Slide 14: 

AI CH?I T? THIÊN CHÚA, S? B? LU?N PH?T Ð?I Ð?I. Chúa h? l?nh dòi tr?i cao d?t th?pph?i ra phiên toà nghe Chúa x? dân Ngu?i. (Tv. 50: 4)

Slide 15: 

AI TIN VÀO CHÚA S? TÌM ÐU?C S? S?NG VINH QUANG B?T DI?T MUÔN Ð?I. Nhung Chúa Tr?i s? chu?c m?ng tôi,g? tôi ra kh?i quy?n l?c âm ph?. (Tv. 49:16)

Slide 16: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ?y, Chúa Giêsu nói v?i dám dông r?ng: T?t c? nh?ng ngu?i Chúa Cha ban cho tôi d?u s? d?n v?i tôi, và ai d?n v?i tôi, tôi s? không lo?i ra ngoài, vì tôi t? tr?i mà xu?ng, không ph?i d? làm theo ý tôi, nhung d? làm theo ý Ð?ng dã sai tôi. Mà ý c?a Ð?ng dã sai tôi là t?t c? nh?ng k? Ngu?i dã ban cho tôi, tôi s? không d? m?t m?t ai, nhung s? cho h? s?ng l?i trong ngày sau h?t. Th?t v?y, ý c?a Cha tôi là t?t c? nh?ng ai th?y ngu?i Con và tin vào ngu?i Con, thì du?c s?ng muôn d?i, và tôi s? cho h? s?ng l?i trong ngày sau h?t." Ðó là l?i Chúa.

Slide 17: 

SUY Ni?M V? S? CH?T   Trong bài Phúc âm Chúa Giêsu h?a r?ng t?t c? nh?ng ngu?i Chúa Cha ban cho, Ngài s? không d? m?t m?t ai, nhung s? cho h? s?ng l?i ngày sau h?t. Ðây là ni?m hy v?ng c?a chúng ta. Bu?c vào tháng Các Linh H?n, chúng ta l?i có co h?i suy ni?m v? d?nh m?nh c?a nh?ng ngu?i tin vào Chúa Kitô. Khi d?c kinh Tin Kính, chúng ta cùng tuyên xung r?ng: tôi tin M?u Nhi?m Hi?p Thông trong Dân Thánh. M?u Nhi?m Hi?p Thông dó chính là tín di?u Các Thánh Thông Công. Liên k?t ba thành ph?n trong Giáo H?i Chúa Kitô: Giáo H?i Kh?i Hoàn, Giáo H?i Ðau Kh? và Giáo H?i L? Hành. Chúng ta dã m?ng L? Các Thánh, nh?ng chu v? dã gi?t áo tr?ng trong máu Con Chiên. Các ngài dã di d?n cùng du?ng và gi? v?ng d?c tin. H? dã lãnh nh?n tri?u thiên công chính trong nu?c tr?i. H? dã kh?i hoàn vinh th?ng v?i Chúa Kitô. Còn linh h?n các tín h?u dã qua d?i, h? dang trong th?i gian thanh luy?n. H? chính là nh?ng ngu?i cùng ni?m tin v?i chúng ta. Ðã tin vào Chúa Kitô Ph?c Sinh, h? dã di tr?n con du?ng v? nhà Cha, nhung c?n th?i gian tinh luy?n d? x?ng dáng hu?ng nhan thánh Chúa. H? dã không còn l?p công du?c n?a vì th?i gian dã mãn. H? trông c?y vào l?i c?u nguy?n và vi?c lành phúc d?c c?a nh?ng ngu?i còn s?ng. Chúng ta là nh?ng ngu?i dang l? hành du?i th?. Chúng ta dang dõi bu?c v? noi h?nh phúc tru?ng sinh. Con du?ng thênh thang r?ng m? tru?c m?t v?i l?i ngõ vào thiên dàng. Chúng ta còn th?i gian, còn nhi?u co h?i nên thánh, nhi?u vi?c lành phúc d?c có th? làm và nhi?u vi?c bác ái dang trông ch? chúng ta.   Ngu?c nhìn lên các thánh trên thiên dàng, các chu v? dang vui hu?ng h?nh phúc và ch? dón chúng ta. Ðoái nhìn các linh h?n dang thanh luy?n, h? s? du?c chung hu?ng h?nh phúc. Còn chúng ta trên du?ng l? th?, dích cùng c?a chúng ta cung chính là noi h?ng s?ng vinh c?u. Tin tu?ng vào Chúa Kitô Ph?c Sinh. Chúng ta hãy cùng c?u nguy?n cho nhau d? m?i ngu?i chung hu?ng h?nh phúc muôn d?i.

Slide 18: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng Bronx, New York Jtran1957@yahoo.com

authorStream Live Help