butterfly_and_flower

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CON BU?M VÀ BÔNG HOA

Slide 2: 

M?t ngày kia, có ngu?i xin Chúa ban cho m?t bông hoa.... ....và m?t con bu?m.

Slide 3: 

Nhung Chúa l?i cho m?t nhánh xuong r?ng....

Slide 4: 

....và m?t con sâu.

Slide 5: 

Ngu?i dó bu?n, ông không hi?u t?i sao Chúa l?i l?n l?n di?u ông xin. R?i ông ta nghi: ?, dúng r?i, Chúa quan tâm t?i nhi?u ngu?i quá, nên... Và ông quy?t không th?c m?c n?a. Sau m?t th?i gian, ông ki?m tra l?i l?i c?u xin mà ông dã b? quên.

Slide 6: 

Ông ta ng?c nhiên, m?t bông hoa d?p dã m?c ra t? cây xuong r?ng x?u xí và d?y gai. Và con sâu x?u xí kia dã bi?n thành con bu?m h?t s?c d?p.

Slide 7: 

CHÚA luôn làm di?u dúng! Cách làm c?a Chúa LUÔN là cách tuy?t h?o nh?t, dù chúng ta coi dó hoàn toàn sai. N?u b?n xin Chúa m?t di?u & nh?n m?t di?u khác, HÃY PHÓ THÁC. B?n tin ch?c r?ng Ngài luôn ban cho b?n di?u b?n c?n vào dúng th?i dúng lúc.

Slide 8: 

Ði?u b?n mu?n... ....không ph?i luôn là di?u b?n c?n! Chúa không bao gi? quên ban on cho ta, v?y hãy ti?p t?c ch?y t?i Ngài mà không chút nghi ng? hay kêu trách. Hôm nay là GAI... Ngày mai là HOA!

Slide 9: 

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO B?N! CHÚA BAN ÐI?U T?T NH?TCHO AI Ð? CHO CHÚA L?A CH?N! Xem thêm nhi?u powerpoint, xin vi?ng trang: www.tommyswindow.com

authorStream Live Help