trai dat nho be

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhu~ng hi`nh a?nh so sa´nh sau dây hy vo?ng se~ cho ca´c ba?n mô?t nhâ?n thu´c du´ng da´n hon vê` vi? tri´ cua? mi`nh trong Vu~ Tru? !

Slide 2: 

Ve? de?p cua? no´ luôn lô?ng lâ~y, ma?c du` chu´ng ta không hê` ta´c dô?ng dê´n ... Chu´ng ta cu`ng tô`n ta?i trên qua? Ði?a Câ`u na`y .

Slide 3: 

Ðe`n dêm ru?c sa´ng Nhìn töø khoâng gian

Slide 4: 

Va` ma?t tro`i dang lo´ hu`ng Ðông ...

Slide 5: 

Ha`nh tinh chu´ng ta nhi`n va`o ban nga`y

Slide 6: 

Qua? Ðâ´t Kim Tinh Hoa? Tinh Thu?y Tinh Diêm Vuong Tinh

Slide 7: 

Qua? Ðâ´t Mô?c Tinh Thô? Tinh Thiên Vuong Tinh Ha?i Vuong Tinh Diêm Vuong Tinh

Slide 8: 

Ma?t Tro`i Qua? Ðâ´t Diêm Vuong Tinh Mô?c Tinh

Slide 9: 

Ca´i na`y nhi`n cu~ng kha´ thi´ch thu´, nhung ha~y nhi`n xa ra kho?i Tha´i Duong Hê? cua? chu´ng ta ...

Slide 10: 

Ma?t Tro`i Trong ty? lê? na`y không thâ´y duo?c Qua? Ðâ´t Mô?c Tinh chi? ba`ng mô?t châ´m nho?

Slide 11: 

Na`o, ca´c ba?n ha~y cho biê´t ca´c ba?n bao lo´n? Vâ´n dê` cua? ba?n co´ to ta´t la´m chang ? Ha~y suy nghi~ chuyê?n na`y cho ky~ mô?t ti´ ...

Slide 12: 

Sun is less than 1 pixel Antares la` vi` sao sa´ng thu´ 15 trên bâ`u tro`i dêm No´ ca´ch xa chu´ng ta 1000 nam a´nh sa´ng. Ma?t Tro`i chi? ba`ng mô?t châ´m nho?

Slide 13: 

Ha~y nhi`n bu´c a?nh na`y A?nh duo?c chu?p khi phi thuyê`n tha´m sa´t Cassini-Huygens bay va`o ria` quy~ da?o Sao Thô?

Slide 14: 

Chu´ng ta chen chu´c nhau trong ca´i châ´m be´ ti´ na`y.. Vo´i toa`n bô? nhu~ng cuô?c tranh châ´p va` che´m giê´t nhau... Vo´i toa`n bô? nhu~ng vâ´n na?n cua? mi`nh… Vo´i toa`n bô? vinh quang va` thâ´t ba?i… Vo´i nê`n khoa ho?c ky~ thuâ?t,nghê? thuâ?t va` pha´t minh… Vo´i nê`n van minh cua? mi`nh cu`ng muôn thu´ muôn loa`i… Vo´i toa`n bô? giô´ng no`i va` ti´n nguo~ng… Vo´i toa`n bô? ca´c quô´c gia va` nhu~ng nha` câ`m quyê`n… Vo´i toa`n bô? nhu~ng nguo`i thuong ke? ghe´t... Vo´i tô?ng sô´ hon 6 ty? phâ`n hô`n Ðang lu´c nhu´c dâ´u tranh dê? tô`n ta?i nga`y na`y qua nga`y kha´c…

Slide 15: 

Ha~y ta?m ngu`ng dê? cu`ng suy gâ~m…

Slide 16: 

Cha´c co´ ba?n nghi~ ra`ng mi`nh don dô?c trên ca´i châ´m xanh nho? be´ na`y va` không ai quan tâm dê´n su? hiê?n diê?n cua? ba?n…

Slide 17: 

Vâ?y ba?n ha~y tu? ho?i… BA?N TO LO´N CO~ NA`O ? va` VA` V´N ÐÊ` MA` BA?N ÐANG GA?P PHA?I NGA`Y HÔM NAY CO´ CO`N QUAN TRO?NG LA´M KHÔNG ? Ha~y chia se? cu`ng vo´i ba?n be` cua? mi`nh File na`y nhe´!

authorStream Live Help