Αξιοποίηση Edmodo_ICODL_2015

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κατερίνα Λάζαρη lazkat8767@gmail.com Χαράλαμπος Μουζάκης hmouzak@primedu.uoa.gr Γιώργος Κουτρομάνος koutro@math.uoa.gr

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σκοπός της έρευνας Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από μαθητές της Δ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας: Η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναφέρεται σε: Δραστηριότητες παράλληλες με το σχολικό πρόγραμμα Υποστήριξη οριζόντιων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών Η αλληλεπίδραση διακρίνεται σύμφωνα με τον Moore (1989) :

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το περιβάλλον του Edmodo To Edmodo αποτελεί ένα περιβάλλον ασφαλούς κοινωνικής δικτύωσης Επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό Συνεργασία με συμμαθητές Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού

Παρουσίαση του PowerPoint:

Άλλες έρευνες έχουν δείξει: Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση στο περιβάλλον του Edmodo Κινητοποίηση και εμπλοκή μαθητών Ανάπτυξη της συνεργασίας Οικοδόμηση μαθησιακών σχέσεων Διαχείριση πηγών εκπαιδευτικού υλικού Δυσκολίες αξιοποίησης του Edmodo Ζητήματα πρόσβασης των μαθητών στις ΤΠΕ Επιφυλάξεις ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ Αυξημένος χρόνος εργασίας Θέματα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η παρούσα έρευνα Ποι ε ς αλληλε πιδράσεις και με ποια συχνότητα λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του Edmodo ; Είδος αλληλεπίδρασης Περιεχόμενο αλληλεπίδρασης Χρονικό σημείο συμβάντων Κατεύθυνση αλληλεπίδρασης Συστηματική ανάλυση των συμβάντων αλληλεπίδρασης στο περιβάλλον του Edmodo με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες:

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το δείγμα Στην έρευνα συμμετείχαν 23 μαθητές της Δ΄ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου από μια αστική περιοχή της Αττικής (11 αγόρια και 12 κορίτσια) καθώς και η εκπαιδευτικός της τάξης. Οι μαθητές απέκτησαν λογαριασμό στο Edmodo μετά από την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, τη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και την έγκριση των γονέων των μαθητών. Όλοι οι μαθητές είχαν υπολογιστή στο σπίτι τους καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι δραστηριότητες ήταν ημι-δομημένες και είχαν εθελοντικό χαρακτήρα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αλληλεπίδραση Εκπαιδευτικού-Μαθητή Αλληλεπίδραση Μαθητή-Εκπαιδευτικού Αλληλεπίδραση Μαθητή-Μαθητή Αλληλεπίδραση Μαθητή-Περιεχομένου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ανάρτηση Εκπαιδευτικού Ανάρτηση Μαθητή Σχόλιο Εκπαιδευτικού Σχόλιο Μαθητή

Παρουσίαση του PowerPoint:

Απάντηση σε σχόλιο (Εκπαιδευτικός - Μαθητής)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ανάρτηση αρχείου (Εκπαιδευτικός) Ανάρτηση αρχείου (Μαθητής) Διαμοίραση συνδέσμου (Εκπαιδευτικός) Διαμοίραση συνδέσμου (Μαθητής)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Υποστηρικτικό υλικό (Εκπαιδευτικός) Υποστηρικτικό υλικό (Μαθητής) Ανάρτηση εργασιών (Εκπαιδευτικός) Ανάρτηση εργασιών (Μαθητής)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ερώτηση ή απορία (Εκπαιδευτικός) Ερώτηση ή απορία (Μαθητής) Ανατροφοδότηση (Εκπαιδευτικός)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ανακοινώσεις (Εκπαιδευτικός) Υποχρεώσεις (Εκπαιδευτικός)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Συχνότητα καταγραφής συμβάντων ανά μήνα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Είδη σχέσεων που αναπτύχθηκαν στο περιβάλλον του Edmodo

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συμπεράσματα ( 1/2) Καταγράφηκαν ποικίλα συμβάντα αλληλεπίδρασης τα οποία αντιστοιχούν στα βασικά είδη αλληλεπίδρασης όπως αυτά προσδιορίζονται στη σχετική βιβλιογραφία: Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά με σκοπό: Ο μαθητές αλληλοεπιδρούν με μεγαλύτερη συχνότητα με σκοπό: Ανταλλάσσουν απόψεις Υποβάλλουν σχόλια σε αναρτήσεις άλλων Απαντούν σε σχόλια Αναρτούν αρχεία και συνδέσμους με πηγές

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συμπεράσματα ( 2/2) Η αξιοποίηση του Edmodo συνοδεύτηκε από μια ισχυρή τάση ανάπτυξης άμεσων σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού - μαθητών και μαθητών μεταξύ τους μέσα από συμβάντα διαπροσωπικής επικοινωνίας όπως είναι οι αναρτήσεις, η υποβολή ερωτημάτων και ο σχολιασμός απόψεων . Μικρότερη συχνότητα είχε η ανάπτυξη έμμεσων σχέσεων μέσα από γενικές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις και σε ακόμη μικρότερο βαθμό η διαμοίραση εκπαιδευτικών πόρων και πηγών

Παρουσίαση του PowerPoint:

Περιορισμοί-Μελλοντικές παρεμβάσεις Παρά τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας (μικρό δείγμα, ημι -δομημένο διδακτικό σενάριο), τα δεδομένα της παρούσας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν στη βάση της συζήτησης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των περιβαλλόντων ασφαλούς κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Edmodo στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε τομείς όπως είναι η καλλιέργεια της μαθησιακής αυτονομίας και η απόκτηση οριζόντιων ικανοτήτων , γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σας ευχαριστούμε προσοχή σας για την

authorStream Live Help