Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης_ICODL2015

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία στο Πλαίσιο ενός εξ Αποστάσεως Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Χαράλαμπος Μουζάκης Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, hmouzak @ primedu . uoa . gr Αγορίτσα Γόγουλου Καθηγήτρια Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής ΕΚΠΑ, rgog @ di . uoa . gr ICODL 2015

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σκοπός της έρευνας Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τις επικοινωνιακές καταστάσεις με τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους Π τυχές της δια ζώσης επικοινωνίας Πτυχές της Διαδικτυακής επικοινωνίας Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πεδίο της έρευνας Το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιεί το ΕΑΠ : Έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων Υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Αυτόνομη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού (134 ώρες) Τέσσερις συναντήσεις (16 ώρες) Δια ζώσης παρακολούθηση Online παρακολούθηση μ έσω του Centra

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πεδίο της έρευνας Δια ζώσης επικοινωνία Επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων Επικοινωνία μέσω μικροφώνου και κάμερας Αξιοποίηση chat Επικοινωνία μετά το πέρας των συναντήσεων Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές Επικοινωνία με άλλους εκπαιδευόμενους Ανακοινώσεις/ενημερώσεις Συμπληρωματικό υλικό

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το περιβάλλον του Centra

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το περιβάλλον του Edmodo

Παρουσίαση του PowerPoint:

Θεωρητικό πλαίσιο Έμφαση στην εμπειρία ή στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το άτομο ερμηνεύει μια κατάσταση ή ένα διδακτικό γεγονός ( φαινομενογραφική προσέγγιση): Επίτευξη μαθησιακών στόχων ( συνεκτικές εμπειρίες ) Επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων ( αποσπασματικές εμπειρίες ) Στο « τι » θεωρεί ο εκπαιδευόμενος ότι είναι μάθηση (εμπειρία μάθησης) Κατανόηση/εμπέδωση ( βαθιές προσεγγίσεις ) Υποστήριξη στην υλοποίηση δραστηριοτήτων ( επιφανειακές προσεγγίσεις ) Στο « πώς » ο εκπαιδευόμενος δρα στην εκπαιδευτική διαδικασία (προσέγγιση της μάθησης)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το δείγμα της έρευνας 128 εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που συμμετείχαν στους 2 πρώτους κύκλους του προγράμματος

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων Ανοικτές ερωτήσεις ερωτηματολογίου Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνίας με τον επιμορφωτή κατά τη διάρκεια του προγράμματος ;, Πιστεύετε ότι η επικοινωνία με τον επιμορφωτή βοηθά τη μάθηση; Αν ναι σε ποιους τομείς ;, Ποιοι είναι οι λόγοι επικοινωνίας μέσω Edmodo στην επιμορφωτική διαδικασία ; Για ποιους λόγους συμμετείχατε ή δεν συμμετείχατε στην επικοινωνία, όπως αυτή διεξήχθη μέσω του Edmodo ; Δεδομένα ποιοτικού χαρακτήρα Ανάγνωση απαντήσεων Επισήμανση κοινών ή παρόμοιων απαντήσεων Κατηγοριοποίηση απαντήσεων Διαμόρφωση ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των κατηγοριών Ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων στο excel

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Προσεγγίσεις μάθησης Βαθιές (επηρεάζουν την κατανόηση) Επιφανειακές (επηρεάζουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων) Ε Δ Γ Β Α Επηρεάζει τον τρόπο δράσης κατά διδακτική διαδικασία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Προσεγγίσεις μάθησης Βαθιές (επηρεάζουν την κατανόηση) Επιφανειακές (επηρεάζουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων) Ε Δ Γ Β Α Επηρεάζει τον τρόπο δράσης κατά διδακτική διαδικασία

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Εμπειρίες μάθησης Συνεκτικές (επηρεάζουν την κατανόηση) Αποσπασματικές (επηρεάζουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων) Δ Γ Β Α Το τι πιστεύει ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος ότι είναι η μάθηση

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Εμπειρίες μάθησης Συνεκτικές (επηρεάζουν την κατανόηση) Αποσπασματικές (επηρεάζουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων) Α Β Γ Δ Το τι πιστεύει ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος ότι είναι η μάθηση

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Προσεγγίσεις Μάθησης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αποτελέσματα Εμπειρίες Μάθησης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συμπεράσματα Η πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία Επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία θετικού μαθησιακού κλίματος Βοηθά στην κατανόηση των διδακτικών περιεχομένων , στην εμβάθυνση και στην επίτευξη των γνωστικών στόχων Διαδικτυακές συζητήσεις Υποστηρίζουν την αποσαφήνιση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και την ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων Δεν έχουν άμεση επίδραση στην απόκτηση της μάθησης, προσφέρουν όμως δυνατότητες παροχής διευκρινήσεων και ανταλλαγής πρόσθετων πληροφοριών

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συμπεράσματα Η επικοινωνία αποτελεί βασική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης. Η διαπροσωπική επικοινωνία αναγνωρίζεται ότι: Διαμορφώνει το παιδαγωγικό κλίμα και το πλαίσιο διεξαγωγής των διδακτικών δραστηριοτήτων Είναι ουσιαστική για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων Στις διαδικτυακές συζητήσεις αποδίδεται ο ρόλος υποστήριξης της διδακτικής διαδικασίας (έμμεση υποστήριξη της μάθησης)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Προτάσεις περαιτέρω έρευνας Διερεύνηση της επίδρασης των βαθιών προσεγγίσεων μάθησης στα μαθησιακά αποτελέσματα Αναζήτηση κατευθύνσεων προς τους εκπαιδευτές έτσι ώστε να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν συνεκτικές εμπειρίες μάθησης Προτάσεις αποτελεσματικού συνδυασμού διαφορετικών μορφών επικοινωνίας σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

authorStream Live Help