Παρουσίαση εισήγησης

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ενδοσχολική Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Από τη θεωρία στην Πράξη

Comments

Presentation Transcript

Ενδοσχολική Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Από τη θεωρία στην Πράξη:

Ενδοσχολική Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Από τη θεωρία στην Πράξη Χαράλαμπος Μουζάκης Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΤΔΕ ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο hmouzak@primed.uoa.gr

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών:

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Αναστοχασμός διδακτικών πρακτικών Ικανότητα λήψης αποφάσεων Συνειδητοποίηση του ευρύτερου ρόλου του εκπαιδευτικού Σχεδιασμός και προσαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων Ευρηματικότητα και καινοτομία Απόκτηση – συμπλήρωση γνώσεων Ανάδειξη εμπειρίας Γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες στην πράξη Προσδοκία οικονομικού οφέλους Ανέλιξη στη διοικητική ιεραρχία Αλλαγή επαγγελματικού status Απόκτηση κύρους

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης:

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης Χρονική διάρκεια Συνεχή εξελικτική διαδικασία Επαγγελματική ανάπτυξη Σπουδές (Βασικό πλαίσιο προσόντων) Επιμόρφωση (επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων) Εκπαιδευτική πολιτική (θεσμικές και οργανωτικές προϋποθέσεις) Θεωρητικές αντιλήψεις (τεχνοκρατικές, ερμηνευτικές, στοχαστικο -κριτικές) Εκπαιδευτική έρευνα Ποικίλες μορφές και πηγές μάθησης Κουλτούρα και κλίμα στο σχολείο Καθημερινή δράση

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης:

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης Επαγγελματική ανάπτυξη Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση Από τον ατομισμό στη συνεργασία Μοιραζόμαστε ιδέες με συναδέλφους, Αναλαμβάνουμε συλλογικές δραστηριότητες Αμοιβαία υποστήριξη και εμπιστοσύνη Δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας στο σχολείο Οι επαγγελματικές ανάγκες αναδύονται μέσα από τις ανάγκες του σχολείου Επιδράσεις από το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το σχολείο Χρονική διάρκεια Συνεχή εξελικτική διαδικασία

Η Ενδοσχολική επιμόρφωση:

Η Ενδοσχολική επιμόρφωση Εισαγωγή και διαχείριση της καινοτομίας της σχολικής τάξης Το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης:

Το περιεχόμενο του προγράμματος:

Το περιεχόμενο του προγράμματος

Η μελέτη περίπτωσης:

Η μελέτη περίπτωσης Η εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος: 4 Δημοτικά σχολεία 87 εκπαιδευτικοί

Slide8:

Το ξεκίνημα… Διεργασία συγκρότησης ομάδων Πλαίσιο διεξαγωγής προγράμματος, ρόλοι, υποχρεώσεις

Slide9:

Το ξεκίνημα… Προσδιορισμός αναγκών Έκφραση συναισθημάτων

Slide10:

Οι δραστηριότητες Δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα Εφαρμογές διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Slide11:

Το πλαίσιο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων Συνεργασία για τη διατύπωση διδακτικών στόχων Σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων με βάση τους στόχους

Slide12:

Το πλαίσιο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων Αξιοποίηση των ΤΠΕ εντός συνεργατικών δραστηριοτήτων Δια-ομαδική συνεργασία

Slide13:

Το πλαίσιο των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων Περισσότερα υπολογιστικά εργαλεία …

Η έρευνα:

Η έρευνα Εκ των υστέρων έρευνα μέσω ερωτηματολογίου η οποία διενεργήθηκε 3-5 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Απάντησαν 61 από τους 87 εκπαιδευτικούς (ποσοστό συμμετοχής 70%)

Η έρευνα:

Η έρευνα Ερευνητικά ερωτήματα : Ποιες είναι οι εκτιμήσεις των εκπαιδευομένων ως την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα επιμόρφωσης; Ποια η επίδραση του προγράμματος στις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την άποψή τους; Πώς βίωσαν οι εκπαιδευτικοί τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης και μετά από αυτό;

Αποτελέσματα:

Αποτελέσματα Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται σε σημαντικό βαθμό ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα επιμόρφωσης

Γνώσεις & δεξιότητες:

Γνώσεις & δεξιότητες Το πρόγραμμα κάλυψε τις προσδοκίες τους Γνώσεις πρακτικά εφαρμόσιμες στη διδακτική πράξη Ενδιαφέροντα παραδείγματα καινοτομίας

Πρακτικές γνώσεις:

Πρακτικές γνώσεις Εφαρμόζω στην πράξη αυτά που έμαθα Εφαρμόζω περισσότερο τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μου

Εφαρμογή γνώσεων στην πράξη…:

Εφαρμογή γνώσεων στην πράξη… Μετά το πέρας του προγράμματος αναζήτησα επιπλέον πληροφορίες και ιδέες για εκπαιδευτικές καινοτομίες που μπορώ να εφαρμόσω στην τάξη μου

Η επιμόρφωση…:

Η επιμόρφωση… Μου έδωσε την ευκαιρία να 'έρθω πιο κοντά ' με τους συναδέλφους μου Είχα καλή συνεργασία με τους συναδέλφους μου κατά την εκπόνηση της εργασίας

Μετά την επιμόρφωση…:

Μετά την επιμόρφωση… Συνεργάζομαι περισσότερο με τους συναδέλφους μου από όσο πριν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Το πρόγραμμα βελτίωσε το 'κλίμα ' μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας

Μετά την επιμόρφωση…:

Μετά την επιμόρφωση…

Ελεύθερες απαντήσεις:

Ελεύθερες απαντήσεις “ Υπήρχε ευχάριστο κλίμα και παρουσιάστηκε μια διαφορετική προσέγγιση του τρόπου διδασκαλίας ” “ Οι εναλλακτικές δραστηριότητες οι οποίες προτάθηκαν και αποτέλεσαν αφορμή για περαιτέρω σκέψη ” “ Η φιλική ατμόσφαιρα , η συμμετοχή, η συνεργασία και ο ενθουσιασμός των εκπαιδευτικών ” “ Η δυνατότητα να αξιοποιώ διαφορετικά μέσα και τρόπους για να προσελκύσω το ενδιαφέρον των μαθητών μου ”

Προτάσεις βελτίωσης:

Προτάσεις βελτίωσης “ Μεγαλύτερη διάρκεια ” “ Μικρότερη διάρκεια αλλά δυνατότητα περιοδικής επανάληψής του ” “ Εξειδίκευση καινοτομίας και καλές πρακτικές για όλες τις ειδικότητες ” “ Μεγαλύτερη έμφαση στις ΤΠΕ και σε παραδείγματα αξιοποίησής τους ”

Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα Η ενδοσχολική επιμόρφωση μπορεί να υποστηρίξει ορισμένες πτυχές της επαγγελματικής ανάπτυξης

Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα Η όποια ‘ αλλαγή ’ δεν συντελείται αυτόματα ούτε είναι εύκολη η μετατόπιση από την αυτονομία του δασκάλου σε νέους τύπους σχέσεων στο σχολείο Η εστίαση στις ανάγκες της τάξης και η ανάδειξη καλών πρακτικών μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας στο σχολείο Μια αξιόπιστη πηγή για το δάσκαλο μπορεί να είναι ο άλλος δάσκαλος ( Fullan , 2007)

Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα Όταν καινοτομία δεν βιώνεται ως υποχρεωτική και επιβαλλόμενη από την εκπαιδευτική πολιτική, αλλά εκλαμβάνεται ως ενδυναμωτική αλλαγή που πηγάζει από τις ανάγκες της τάξης, μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και να συμβάλει στην αλλαγή των σχέσεων στη σχολική μονάδα ( Hargreaves , 1994 )

Slide28:

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

authorStream Live Help