0. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Χλαπάνης Γιώργος 2ο Ενιαίο Λύκειο Κω

Slide 2: 

Εισαγωγή Περιεχόμενα Βιβλίου

Slide 3: 

Σκοπός του μαθήματος Το μάθημα “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” έχει σαν γενικό σκοπό την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών ώστε να μπορούν να επιλύουν προβλήματα. Θα θυμηθείτε στοιχεία πρακτικής αριθμητικής, τη διαίρεση που μάθατε στο δημοτικό σχολείο, θα μάθετε να λύνετε προβλήματα από την καθημερινή ζωή, θα εξετάσετε θέματα φορολογίας, θα λύσετε προβλήματα οικονομικού χαρακτήρα, Φυσικής, θεωρίας αριθμών, κλπ.

Slide 4: 

Προγραμματισμός Στόχος του μαθήματος είναι ακόμη η ανάπτυξη αλγορίθμων και προγραμμάτων προκειμένου για την επίλυση των προβλημάτων. Θα μάθετε να χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, η οποία ακολουθεί τις γενικές αρχές των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού. Η γλώσσα αυτή προγραμματισμού αποκαλείται ΓΛΩΣΣΑ και έχουν πλέον κατασκευαστεί μεταφραστές που υλοποιούν τα προγράμματα. Φυσικά στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα προγράμματα και οι αλγόριθμοι που θα λύνουν τα προβλήματα θα γραφούν σε χαρτί.

Slide 5: 

Τα δύο μέρη του βιβλίου Το βιβλίο Περιλαμβάνει 14 κεφάλαια, που μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 1-5) αναφέρεται στις ενότητες Ανάλυση Προβλήματος και Σχεδίαση αλγορίθμου, όπου η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλγοριθμικής προσέγγισης των προβλημάτων. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην υλοποίηση προγραμμάτων σε περιβάλλον γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Τα δύο αυτά μέρη του βιβλίου δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Συνήθως ο σκοπός της δημιουργίας ενός αλγορίθμου είναι στη συνέχεια η κατασκευή ενός προγράμματος. Έτσι το βιβλίο αυτό δεν προορίζεται για να διαβαστεί σειριακά. Ο μαθητής θα ακολουθεί τις υποδείξεις του καθηγητή σχετικά με τη σειρά μελέτης των κεφαλαίων. Ας σημειωθεί δε ότι συχνά το ίδιο αντικείμενο μπορεί να επαναλαμβάνεται και σε άλλο σημείο του βιβλίου, αν πρόκειται για θέμα που αντιμετωπίζεται από αλγοριθμική σκοπιά αλλά και από την πλευρά της υλοποίησης σε υπολογιστή.

Slide 6: 

1ο Μέρος βιβλίου 1. Ανάλυση προβλήματος ........................................1 1.1 Η έννοια πρόβλημα..............................................3 1.2 Κατανόηση προβλήματος .....................................5 1.3 Δομή προβλήματος .............................................8 1.4 Καθορισμός απαιτήσεων......................................11 1.5 Κατηγορίες προβλημάτων ...................................16 1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής..................................18 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων..............................23 2.1 Τι είναι αλγόριθμος.............................................25 2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων...................................27 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.............28 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου.........28 2.4.1 Δομή ακολουθίας..............................................30 2.4.2 Δομή Επιλογής .................................................32 2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών ........................35 2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες ................................37 2.4.5 Δομή Επανάληψης ...........................................39 3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι ......................51 4. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων.........................79

Slide 7: 

2ο Μέρος βιβλίου 6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ..........................................115 6. 1 Η έννοια του προγράμματος .................................................117 6.2 Ιστορική αναδρομή .............................................................117 6.2.1 Γλώσσες μηχανής...........................................................118 6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.....118 6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου............................................119 6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς .........................................................127 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. ...........................................130 6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων ...........................................131 6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος ..............................132 6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός......................................132 6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.......................................132 6.5 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ....................................136 6.6 Παράλληλος προγραμματισμός .................................................137 6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα .............................................137 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.....................................145 8. Επιλογή και επανάληψη.....................................................163 9. Πίνακες...........................................................183 10. Υποπρογράμματα.........................................................203

Slide 8: 

Εικονίδια του βιβλίου

Slide 9: 

Εικονίδια του βιβλίου

Slide 10: 

ΒαθμολογίαΠανελλαδικών μιας τυπικής χρονιάς Τετράμηνα μέσος όρος 15,21 Γραπτά Πανελλαδικές 5,28

Slide 11: 

Γράφημα γραπτών/προφορικών

Slide 12: 

Τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος Αυστηρότητα στη βαθμολογία προκειμένου να γνωρίζετε τις δυνάμεις σας Μεγάλη αυστηρότητα όσον αφορά τη συμπεριφορά (όχι κινητά, όχι φασαρία, κανόνες εργαστηρίου) Θα πραγματοποιηθούν αρκετά διαγωνίσματα σε κάθε τετράμηνο (πάνω από 1) Θα πραγματοποιούνται συχνά πυκνά τεστ (5λεπτα, 10λεπτα, 20λεπτα, ακόμη και μιας άσκησης) Θα χρειαστεί οργάνωση (CD/stick, πρόχειρο τετράδιο και ντοσιέ) και δουλειά (διάβασμα ή καλύτερα γράψιμο) Το θετικό είναι ότι το μάθημα δεν έχει πολλές προαπαιτούμενες γνώσεις Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος

Slide 13: 

Κανόνες Εργαστηρίου 1/3 Απαγορεύονται: Το κάπνισμα. Τα φαγητά και τα ποτά/καφέδες/αναψυκτικά στο εργαστήριο. Τα κινητά τηλέφωνα (κατάσχονται και αποβάλλεται ο μαθητής). Να ανοίγουν οι υπολογιστές χωρίς άδεια ή εντολή του καθηγητή. Να πειράζουν οι μαθητές τις καλωδιώσεις ή τις πρίζες. Να πειράζουν οι μαθητές μηχανήματα και ρυθμίσεις λογισμικών χωρίς άδεια από τον καθηγητή. Να πειράζουν οι μαθητές τις ντουλάπες του εργαστηρίου χωρίς άδεια από τον καθηγητή. Να ρυθμίζουν οι μαθητές τον κλιματισμό χωρίς άδεια από τον καθηγητή. Η είσοδος στο διαδίκτυο χωρίς άδεια από τον καθηγητή. Ειδικά το κατέβασμα (download) αρχείων που δε χρησιμεύουν στο μάθημα. Η εγκατάσταση προγραμμάτων χωρίς άδεια ή εντολή από τον καθηγητή. Τα παιχνίδια στον υπολογιστή (χωρίς άδεια). Οι τσάντες (πρέπει να μένουν στις ντουλάπες).

Slide 14: 

Κανόνες Εργαστηρίου 2/3 Επιτρέπονται: Νερό σε μπουκαλάκι που όμως πρέπει να μένει στο πάτωμα του εργαστηρίου. Εργασία στους υπολογιστές σε κενές ώρες υπό την επίβλεψη του υπευθύνου εργαστηρίου ή ενός καθηγητή. Είσοδος στο διαδίκτυο εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη εργασία και έχει δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο καθηγητή. Δανεισμός βιβλίων ή λογισμικών ή CD του εργαστηρίου. Δημιουργία CD ή DVD με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση εφόσον δοθεί η άδεια από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Slide 15: 

Κανόνες Εργαστηρίου 3/3 Χρειάζεται: Να εξετάζονται οι υπολογιστές και το υλικό για τυχόν βλάβες ή προβλήματα ή ελλείψεις κατά την είσοδο στην τάξη. Οργάνωση και τάξη στο εργαστήριο. Να μένουν οι θέσεις εργασίας και το περιβάλλον καθαρό. Να υπάρχουν εργασίες βελτίωσης του εργαστηρίου υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή. Να κλείνουν οι υπολογιστές μετά το τέλος της ώρας διδασκαλίας, εκτός κι αν ζητηθεί από τον υπεύθυνο εργαστηρίου να παραμείνουν ανοιχτοί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται αποσύνδεση χρήστη. Να κάθονται οι μαθητές σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας κατ’ υπόδειξη του καθηγητή. Θα υπάρχουν αλλαγές θέσεων κατά διαστήματα, κατά την κρίση του καθηγητή. Με αυτόν τον τρόπο θα «χρεωθούν» οι υπολογιστές στους μαθητές όλων των τμημάτων που κάθονται στον συγκεκριμένο υπολογιστή και τυχόν απώλεια ή καταστροφή υλικού (πχ. ποντικιού, πληκτρολογίου, καλωδίου) θα χρεώνεται στους μαθητές που είναι υπεύθυνοι (εκτός κι αν γνωρίζει ο καθηγητής ποιος μαθητής ευθύνεται για τη βλάβη). Αν κάθονται παραπάνω από ένας μαθητές σε μια θέση εργασίας, ένας θα ορίζεται υπεύθυνος.

authorStream Live Help