kinh tế lượng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tạ Thu Giang Đàm Thị Hạnh Phạm Thị Bình Bùi Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Nhật Hương Nguyễn Thị Anh Đào Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên nhóm 4.I Bài Thảo Luận môn kinh tế lượng

Slide 2: 

Bài 3.2 II. Theo phương pháp xác định ước lượng mô hình bằng ma trận I. Theo phương pháp xác định ước lượng mô hình bằng phần mềm eviews

Slide 3: 

I. Theo phương pháp xác định ước lượng mô hình bằng phần mềm eviews

Slide 4: 

a) Phương trình hồi quy mẫu là Từ kết quả bảng ta có phương trình hồi quy mẫu :

b. Tìm ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên : 

b. Tìm ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên c. Tìm ước lượng phương sai của các hệ số hồi quy

d. Kiểm định giả thiết : 

d. Kiểm định giả thiết Với

Slide 7: 

Với β1 : Bác bỏ H0 chấp nhận H1 Ý nghĩa: Tỷ lệ phần trăm của lao động nông nghiệp có ảnh hưởng tới thu nhập

Slide 8: 

Với β2 : Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Ý nghĩa: Số năm trung bình được đào tạo đối với những người trên 25 tuổi có ảnh hưởng tới thu nhập.

e. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy : 

e. Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy là:

Slide 10: 

Khoảng tin cậy của β1 là : (-0,66471 ; -0,08762)

Slide 11: 

Khoảng tin cậy của β2 là : (0,19210 ; 0,71293)

Slide 12: 

g. kiểm định giả thiết: hay Ta dùng kiểm định F:

Slide 13: 

với n=15, k=3 Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Có ít nhất 1 yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập theo đầu người. với n=15, k=3

II. Giải bài toán bằng phương pháp ma trận : 

II. Giải bài toán bằng phương pháp ma trận lý thuyết phương pháp ma trận +) hàm hồi quy tổng thể có dạng: +) Mô hình hàm hồi quy mẫu có dạng:

Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy : 

Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy là ma trận chuyển vị của X, đổi hàng thành cột, đổi cột thành hàng của X ta được ma trận là ma trận nghịch đảo của

Ta có: : 

Ta có:

Slide 17: 

Với: Tương tự ta tính được

Slide 18: 


Slide 20: 

Lại có:

Slide 21: 

với

Slide 22: 

Ta được: Lại có:

Các phần tử dọc đường chéo chính của ma trận là phương sai của các tương ứng. : 

Các phần tử dọc đường chéo chính của ma trận là phương sai của các tương ứng.

g) kiểm định giả thiết: : 

g) kiểm định giả thiết: hay

Slide 26: 

Bác bỏ H0 => có ít nhất 1 yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập /người.

Slide 27: 

thank for watching!!

authorStream Live Help