Vo Nguyen Giap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp On click Thơ chữ Hán và thể hiện Thư pháp

Slide 2: 

Chữ Hán: Nguyễn Thế Lục Trực họa: Cù Huy Hà Vũ Thơ: Tào Mạt

Slide 3: 

Vũ liệt văn tài loạn thế sinh Khai nguyên định giáp quán trung tình Vi sư vi tướng vi nhân giả Bạch phát đan tâm hưởng thái bình Tào Mạt Văn võ hùng tài thời loạn sinh Mở đường. khai lối, việc quân tinh Làm thầy, làm tướng, làm người nữa Đầu bạc, lòng son vui thái bình.!

Slide 4: 

Thơ chữ Hán: Tào Mạt Viết chữ Hán: Nguyễn Thế Lục Trực họa: Cù Huy Hà Vũ pps: hiendang007@gmail.com

authorStream Live Help