Tinh Xua Truong Cu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

tình xua tru?ng cu Nh?c: Duy Khánh Th? hi?n: Giao Linh PPS: hiendang007@gmail.com

Slide 2: 

Hôm nay tôi tr? v? tham tru?ng cuNhi?u nét d?i thay tu?ng mái rêu m?

Slide 3: 

Bên hiên h?ng gi? tìm nh?ng b?n xuaMay ra có còn dôi d?aV?n yên vui s?ng d?i h?c trò..

Slide 4: 

Bâng khuâng d?i ch? ngu?i sao ch?ng d?n?H?i lá h?i hoa ch? th?y im lìm

Slide 5: 

Cây duong d?u tru?ng còn kh?c hàng tênHoa leo phu phàng dan kínTi?ng ve ru nghe g?i bu?n thêm ..

Slide 6: 

B?n cu xa r?i, có ngu?i v? d?t buông xuôiNam ba d?a b?t phuong tr?iHai th?ng ch? d?u quân nam t?i..

Slide 7: 

Ve oi, hát gì di?u nh?c lâm lyKhóc ngu?i bi?n bi?t son khêC? nhân di bao gi? m?i v??

Slide 8: 

Hôm nay tr? l?i nhi?u khuôn m?t m?iTh?y dó tru?ng dây b?n cu dâu r?i?

Slide 9: 

Bao nhiêu k? ni?m hoa bu?m ngày thoVang trong n?i ni?m nhung nh?Có ai di thuong v? tru?ng xua

Slide 10: 

tình xua tru?ng cu b?n dang nghe bài hát

Slide 11: 

Hôm nay tôi tr? v? tham tru?ng cuNhi?u nét d?i thay tu?ng mái rêu m?

Slide 12: 

Bên hiên h?ng gi? tìm nh?ng b?n xuaMay ra có còn dôi d?aV?n yên vui s?ng d?i h?c trò..

Slide 13: 

Bâng khuâng d?i ch? ngu?i sao ch?ng d?n?H?i lá h?i hoa ch? th?y im lìm

Slide 14: 

Cây duong d?u tru?ng còn kh?c hàng tênHoa leo phu phàng dan kínTi?ng ve ru nghe g?i bu?n thêm ..

Slide 15: 

B?n cu xa r?i, có ngu?i v? d?t buông xuôiNam ba d?a b?t phuong tr?iHai th?ng ch? d?u quân nam t?i..

Slide 16: 

Ve oi, hát gì di?u nh?c lâm lyKhóc ngu?i bi?n bi?t son khêC? nhân di bao gi? m?i v??

Slide 17: 

Hôm nay tr? l?i nhi?u khuôn m?t m?iTh?y dó tru?ng dây b?n cu dâu r?i?

Slide 18: 

Bao nhiêu k? ni?m hoa bu?m ngày thoVang trong n?i ni?m nhung nh?Có ai di thuong v?… tru?ng xua

Slide 19: 

tình xua tru?ng cu Nh?c: Duy Khánh Th? hi?n: Giao Linh PPS: hiendang007@gmail.com

authorStream Live Help