Tho tinh Xuan Quynh VN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

T h o t ì n h T? hát Xuân Qu?nh PPS: hiendang007@gmail.com

Slide 2: 

Ch?ng d?i gì em u?c nó b?ng vàngTrái tim em anh dã t?ng bi?t d?yAnh là ngu?i xem thu?ng c?a c?iNên n?u c?n anh bàn nó di ngay Xuân Qu?nh

Slide 3: 

Em cung không mong nó gi?ng m?t tr?i Vì s? t?t khi bóng chi?u ch?t xu?ngÐ? mình em v?i dêm dài câm l?ngMà lòng anh xa cách v?i lòng em

Slide 4: 

Em tr? v? dúng nghia trái tim emBi?t làm s?ng nh?ng h?ng c?u dã ch?tBi?t l?y l?i nh?ng gì dã m?tBi?t rút g?n kho?ng cách c?a yêu tin

Slide 5: 

Em tr? v? dúng nghia trái tim emBi?t khao khát nh?ng di?u anh mo u?cBi?t xúc d?ng qua nhi?u l?n nh?n th?cBi?t yêu anh và bi?t du?c anh yêu

Slide 6: 

Mùa thu này sao bão mua nhi?uNh?ng c?a s? con tàu ch?ng dóngDãi d?ng hoang và d?i ngàn t?i s?mEm l?c loài gi?a sâu th?m r?ng anh

Slide 7: 

Em lo âu tru?c xa t?p du?ng mìnhTrái tim d?p nh?ng di?u không th? nóiTrái tim d?p c?n cào con dóiNg?n l?a nào le lói gi?a cô don

Slide 8: 

Em tr? v? dúng nghia trái tim emLà máu th?t d?i thu?ng ai cung cóV?n ng?ng d?p lúc cu?c d?i không còn n?aNhung bi?t yêu anh c? khi ch?t di r?i...

Slide 9: 

Hình : Danh h?a TQ Nh?c: Trung hoa Pps: hiendang007@gmail.com

authorStream Live Help