Ha_Noi_Mua_Mua qd

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hà N?i Mùa Mua Nh?c c?i biên Hình ?nh Internet PPS làm l?i theo n?i dung c?a Http/ Slide.legono.com/?tag=Hanoi&uid=tester

Slide 8: 

Hà N?i mùa này Ph? cung nhu sông

Slide 9: 

Cái rét d?u Ðông Chân em run ngâm trong nu?c l?nh

Slide 10: 

Hoa s?a thôi roi Em tôi boi c? chi?u trên Ph?

Slide 11: 

Ðu?ng C? Ngu xua Ng?p tràn nu?c sông H?ng

Slide 12: 

Hà N?i mùa này chi?u không có n?ng

Slide 13: 

Ph? v?ng nu?c lên thành con sông

Slide 14: 

Quán cóc nu?c dâng ng?p qua mông

Slide 15: 

H? Tây…Gi? không th?y b?

Slide 16: 

Hà n?i mùa này lòng bao dau d?n

Slide 17: 

Ta nh? dêm nao l?nh dôi tay

Slide 18: 

Cho d?n dêm qua l?nh dôi chân

Slide 19: 

Gi? dây…l?nh luôn…toàn thân

Slide 28: 

Hà n?i mùa này Ph? cung nhu sông

Slide 29: 

Cái rét d?u Ðông,

Slide 30: 

Chân em thâm vì ngâm nu?c l?nh

Slide 31: 

Hoa s?a thôi roi

Slide 32: 

Em tôi boi c? chi?u trên Ph?

Slide 33: 

Ðu?ng C? Ngu xua Ng?p tràn nu?c Sông H?ng

Slide 34: 

Hà n?i mùa này Ngu?i di dom cá

Slide 35: 

Ph? v?ng nu?c lên thành con sông

Slide 36: 

Quán cóc nu?c dâng ng?p qua mông

Slide 37: 

H? Tây…tràn ra M? Ðình

Slide 38: 

Hà n?i mùa này lòng bao dau d?n

Slide 39: 

Ta nh? dêm nao l?nh dôi tay

Slide 40: 

Cho d?n dêm qua l?nh dôi chân

Slide 41: 

Gi? dây…

Slide 42: 

L?nh luôn

Slide 43: 

Toàn thân

Slide 44: 

Hà n?i mùa này

Slide 45: 

Ngu?i di dom cá

Slide 46: 

Ph? v?ng

Slide 47: 

Nu?c lên thành con sông

Slide 49: 

Quán cóc nu?c dâng ng?p qua mông

Slide 50: 

H? Tây…tràn ra M? Ðình

Slide 51: 

Hà n?i mùa này

Slide 52: 

Lòng bao dau d?n

Slide 53: 

Ta nh? dêm nao L?nh dôi tay

Slide 54: 

Cho d?n dêm qua l?nh dôi chân

Slide 55: 

Gi? dây

Slide 56: 

L?nh luôn

Slide 57: 

Toàn thân

authorStream Live Help