Nếu Có Một Ngày

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

N?u Có M?t Ngày : 

N?u Có M?t Ngày

Slide 2: 

N?u có m?t ngày ch?t v?ng xa

Slide 3: 

Ngu?i trên web v?ng có ch? mong

Slide 4: 

Có th?y bo vo bàn phím l?nh

Slide 5: 

L?nh c? dôi tay lu?t phím bu?n

Slide 6: 

N?u có m?t ngày không th?y nhau

Slide 7: 

Thì ngu?i bên ?y có mong không

Slide 8: 

Có th?y nhu tim mình tr?ng v?ng

Slide 9: 

Chút máu v? tim b?ng ng?p ng?ng

Slide 10: 

N?u có m?t ngày ta m?t nhau

Slide 11: 

Bài tho em vi?t có phai màu

Slide 12: 

Trôi theo su?i l? v? trên má

Slide 13: 

Ð? mãi v? sau nhu?m chút s?u ...

Slide 14: 

Tho Loài Hoa C?a H? Th?c hi?n D? Mèn

authorStream Live Help