Doi Dep

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: duy.tranhuu (150 month(s) ago)

good

Presentation Transcript

Slide 1: 

NGUY?N TRUNG KIÊN Ðôi Dép

Slide 2: 

Bài tho d?u anh vi?t t?ng em Là bài tho anh k? v? dôi dép Khi n?i nh? ? trong lòng da di?t Nh?ng v?t t?m thu?ng cung vi?t thành tho

Slide 3: 

Hai chi?c dép kia g?p nhau t? bao gi? Có yêu nhau dâu mà ch?ng r?i n?a bu?c Cùng bu?c, cùng mòn, không k? th?p ngu?i cao Cùng chia s? s?c ngu?i d?i chà d?p D?u vinh nh?c không di cùng ngu?i khác S? ph?n chi?c này ph? thu?c chi?c kia Cung gánh vác nh?ng n?o du?ng xuôi ngu?c Lên th?m nhung xu?ng cát b?i cùng nhau

Slide 4: 

Cung nhu mình trong nh?ng lúc v?ng nhau Bu?c h?t h?ng c? nghiêng v? m?t phía D?u bên c?nh dã có ngu?i thay th? Mà trong lòng n?i nh? c? chênh vênh N?u ngày nào m?t chi?c dép m?t di M?i thay th? d?u tr? nên kh?p khi?ng Gi?ng nhau l?m nhung ngu?i d?i s? bi?t Hai chi?c này ch?ng ph?i m?t dôi dâu

Slide 5: 

Ðôi dép vô tri kh?ng khít song hành Ch?ng th? nguy?n mà không h? gi? d?i Ch?ng h?a h?n mà không h? ph?n b?i L?i di nào cung có m?t c? dôi Không th? thi?u nhau trên bu?c du?ng d?i D?u m?i chi?c ? m?t bên ph?i trái Nhung tôi yêu em b?i nh?ng di?u ngu?c l?i G?n bó d?i nhau vì m?t l?i di chung

Slide 6: 

Hai m?nh d?i th?m l?ng bu?c song song S? d?ng l?i khi ch? còn m?t chi?c

Slide 7: 

Ch? còn m?t là không còn gì h?t N?u không tìm du?c chi?c th? hai kia ......

authorStream Live Help