49 Bi Quyet Song

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

49 bí quy?t d? s?ng vui kh?e hon trong nam m?i (T?t c? nh?ng hoa ? dây d?u là hoa xuong r?ng)

Slide 2: 

Hãy ng? 7 ti?ng d?ng h? m?i ngày.

Slide 3: 

Hãy u?ng nhi?u nu?c.

Slide 4: 

Hãy an thêm rau trái tuoi và b?t th?c ph?m ch? bi?n.

Slide 5: 

Hãy dùng b?a sáng nhu ông hoàng, b?a trua nhu ngu?i nhà giàu và b?a t?i nhu ngu?i an xin.

Slide 6: 

M?i ngày, hãy di b? 10-30 phút. Trong lúc di, hãy gi? nét m?t tuoi vui.

Slide 7: 

Hãy m?m cu?i và cu?i lên nhi?u hon n?a.

Slide 8: 

Hãy gi?i trí nhi?u hon.

Slide 9: 

Hãy dành th?i gian vui dùa nhi?u hon v?i nh?ng ngu?i trên 70 tu?i và du?i 6 tu?i.

Slide 10: 

Hãy d?c nhi?u sách hon.

Slide 11: 

Ð?ng phí s?c và th?i gian quý báu ng?i lê dôi mách.

Slide 12: 

Hãy bi?t t?n hu?ng tr?n v?n m?t ngày.

Slide 13: 

Hãy d?p b? t?t c? nh?ng gì không t?t, không d?p ho?c không làm cho b?n vui.

Slide 14: 

Hãy làm di?u b?n cho là dúng d? tâm h?n luôn thu thái.

Slide 15: 

Hãy dành th?i gian d? suy ni?m, t?p yoga và c?u nguy?n. Ðó là nh?ng phuong th? thêm s?c cho ta h?ng ngày trong cu?c s?ng t?t b?t này.

Slide 16: 

Hãy s?ng v?i 3 C : Chân tình, C?i m? và C?m thông v?i m?i ngu?i.

Slide 17: 

Ð?ng có ý tu?ng tiêu c?c ho?c làm di?u b?n không th? ki?m soát du?c. Thay vào dó, hãy t?p trung s?c l?c vào giây phút hi?n t?i.

Slide 18: 

Hãy làm hoà v?i quá kh? d? nó không làm h?ng du?c hi?n t?i c?a b?n.

Slide 19: 

Hãy quên nh?ng chuy?n quá kh?. Ð?ng nh?c l?i nh?ng l?i l?m cu c?a v? hay ch?ng b?n. Nhu th? ch? làm lung lay h?nh phúc hi?n t?i mà thôi.

Slide 20: 

Ð?ng so sánh d?i mình v?i d?i ngu?i khác. B?n không th? bi?t du?c t?t c? nh?ng gì x?y ra trong cu?c d?i c?a h? dâu. Cung d?ng so sánh v? hay ch?ng b?n v?i k? khác.

Slide 21: 

Thèm mu?n ch? làm u?ng phí th?i gian. B?n dã có t?t c? nh?ng gì c?n thi?t cho mình.

Slide 22: 

Hãy nh? r?ng b?n là duy nh?t và không ai gi?ng b?n c?.

Slide 23: 

Và hãy tin r?ng s? hi?n h?u c?a b?n trên d?i là m?t món quà cho c? th? gi?i.

Slide 24: 

Ð?ng quan tâm d?n nh?ng gì ngu?i khác nghi v? b?n, dó không ph?i là chuy?n c?a b?n.

Slide 25: 

Hãy ý th?c r?ng cu?c d?i nhu tru?ng h?c và b?n dang ? dó d? h?c t?p. Nh?ng v?n d? ch? nhu các bài toán d? du?c dua ra trong chuong trình h?c, du?c gi?i xong r?i bi?n m?t. Nhung bài h?c rút ra thì s? giúp ích c? d?i.

Slide 26: 

Ð?i quá ng?n, vì v?y không nên u?ng phí th?i gian gi?n ghét ai. Ð?ng d? lòng gi?n ghét làm b?n s?ng khó ch?u b?c b?i vô ích nhé.

Slide 27: 

Ð?ng cho mình là ngu?i quan tr?ng. Có ngu?i nào khác cho b?n là quan tr?ng dâu.

Slide 28: 

B?n không c?n ph?i th?ng m?i tranh lu?n. Hãy d?ng ý là b?n không d?ng ý.

Slide 29: 

Hãy tha th? m?i s? cho m?i ngu?i.

Slide 30: 

Hãy nh? r?ng dù cho hoàn c?nh có t?t hay x?u d?n dâu di n?a, thì nó cung s? thay d?i.

Slide 31: 

Ð?ng làm quá s?c. Hãy bi?t gì?i h?n c?a mình.

Slide 32: 

Khi b?n dau ?m, công vi?c dâu cham sóc gì du?c cho b?n, nhung b?n bè thì s? làm du?c vi?c dó. Hãy luôn gi? liên l?c v?i nhau b?n nhé.

Slide 33: 

Hãy ý th?c r?ng tình b?n là m?t s? d?u tu khôn ngoan.

Slide 34: 

Hãy nang tham h?i nh?ng ngu?i thân trong gia dình.

Slide 35: 

M?i ngày, b?n hãy làm cho ngu?i khác m?t cái gì dó t?t d?p.

Slide 36: 

Hãy d?m nh?ng di?u làm b?n h?nh phúc. Ð?ng d?m nh?ng di?u phi?n mu?n.

Slide 37: 

Không gì làm lãng phí s?c l?c c?a mình hon là ng?i m?t ch? và lo l?ng v? hàng tá chuy?n.

Slide 38: 

Hãy bi?t r?ng n?u b?n có hàng tá câu h?i, thì trong chính b?n cung có hàng tá câu tr? l?i.

Slide 39: 

Hãy bi?t r?ng b?n s? vu?t qua du?c m?i th?, dù cho có khó khan d?n dâu.

Slide 40: 

Ð?ng t? t?o gi?i h?n cho chính b?n thân mình.

Slide 41: 

Nh?ng quy?t d?nh cung không kém ph?n quan tr?ng nhu nh?ng co h?i mà b?n có.

Slide 42: 

Hãy s?ng thanh th?n, d?ng ti?c nu?i di?u gì.

Slide 43: 

Ð?ng bi?n b?t c? di?u gì tr? nên tr?m tr?ng.

Slide 44: 

Hãy nh?n ra r?ng ch?ng có di?u gì là tr? c?.

Slide 45: 

Cung hãy nh? r?ng nhi?u th? s? ra di mãi mãi và không bao gi? tr? l?i.

Slide 46: 

Hãy th?c hi?n nh?ng di?u bình d? b?ng cách phi thu?ng nh?t.

Slide 47: 

Hãy nh? r?ng v?i m?t tình yêu nh? b?n có th? di c? m?t quãng du?ng dài.

Slide 48: 

Hãy luôn có u?c mo và hy v?ng trong cu?c s?ng.

Slide 49: 

Hãy vuon d?n d?nh cao, u?c mo và khát v?ng c?a chính mình.

Slide 50: 

Và hãy nh? r?ng di?u t?t nh?t luôn d?n sau.

authorStream Live Help