Thoi Mien

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

B?n m?n …

Trong ch?c lát b?n s? di vào th? gi?i huy?n bí : 

Trong ch?c lát b?n s? di vào th? gi?i huy?n bí

Ngay bây gi?... : 

Ngay bây gi?...

…b?n s? th?y m?t s? ki?n h?t s?c l? lùng : 

…b?n s? th?y m?t s? ki?n h?t s?c l? lùng

B?n dang ch?ng ki?n ... : 

B?n dang ch?ng ki?n ...

m?t s? thôi miên k? thú ... : 

m?t s? thôi miên k? thú ...

c?a nhà n? thôi miên Phù Th?y . : 

c?a nhà n? thôi miên Phù Th?y . c?a nhà n? thôi miên Phù Th?y .

Dù b?n nhìn và nghi nhu th? nào ... : 

Dù b?n nhìn và nghi nhu th? nào ... Dù b?n nhìn và nghi nhu th? nào ...

nhà thôi miên Phù Th?y v?n d?c du?c ý nghi c?a b?n . : 

nhà thôi miên Phù Th?y v?n d?c du?c ý nghi c?a b?n . nhà thôi miên Phù Th?y v?n d?c du?c ý nghi c?a b?n .

Tru?c m?t b?n có 6 lá bài khác nhau . : 

Tru?c m?t b?n có 6 lá bài khác nhau . B?n hãy ch?n m?t Ch? nghi v? lá bài dó Không d?ng d?n lá bài dó Không click vào lá bài dó Tru?c m?t b?n có 6 lá bài khác nhau .

Bây gi? : 

Bây gi? , b?n hãy nhìn th?ng vào dôi m?t c?a nhà thôi miên Phù Th?y và hãy nghi v? lá bài b?n dang ch?n Bây gi?

Nhà thôi miên : 

Nhà thôi miên Phù Th?y không bi?t b?n là ai ... nhung bi?t b?n dang ch?n lá bài nào . Nhà thôi miên

Hãy nhìn l?i các lá bài . : 

Hãy nhìn l?i các lá bài ! Lá bài c?a b?n ch?n dã bi?n m?t . Hãy nhìn l?i các lá bài .

B?n ng?c nhiên u! : 

B?n ng?c nhiên u ! B?n ng?c nhiên u!

Không có gì huy?n bí c? ! : 

Không có gì huy?n bí c? ! Nhà thôi miên Phù Th?y dã thôi miên b?n và d?c du?c ý nghi c?a b?n . Không có gì huy?n bí c? !

Thân chào b?n ! : 

Thân chào b?n ! Thân chào b?n ! Trang Web Image Slide Shows Tài Lê th?c hi?n

authorStream Live Help