Luat GD DT va thuc thi Luat(Dr. Mai Anh)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Lu?t Giao d?ch di?n t?và v?n d? th?c thi lu?t : 

1 MAI ANH T?ng thu ký H?i Tin h?c Vi?n thông Hàn?i E.mail. maianh@most.gov.vn Lu?t Giao d?ch di?n t?và v?n d? th?c thi lu?t

Slide 2: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 2 N?i dung co b?n c?a Lu?t Giao d?ch di?n t? Vi?tnam 2005 - T?i sao ph?i ban hành lu?t Thuong m?i di?n t? Vi?tnam và nh?ng b?t c?p hi?n nay Làm sao d?y nhanh Thuong m?i di?n t? Các v?n d? pháp lý còn ph?i gi?i quy?t N?i dung

Slide 3: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 3 N?i dung co b?n c?a Lu?t Giao d?ch di?n t? Ðu?c Qu?c h?i nu?c CHXHCN Vi?tnam thông qua ngày 29 tháng 11 nam 2005

Slide 4: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 4 Không phân bi?n d?i x? gi?a giao d?ch du?c th? hi?n b?ng van b?n và giao d?ch du?c th? hi?n b?ng TÐ DL

Slide 5: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 5

Slide 6: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 6

Slide 7: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 7 Thúc d?y ?ng d?ng Giao d?ch di?n t?, Thúc d?y phát tri?n thuong m?i di?n t? Thúc d?y hình thành chính ph? di?n t? M?c tiêu ban hành lu?t Giao d?ch di?n t?

Slide 8: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 8 Van b?n du?i lu?t d? d?t nhanh m?c dích ban hành lu?t Th?c ch?t các ngh? d?nh này d?u có tác d?ng d? phát tri?n TMÐT

Slide 9: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 9 Lu?t GD ÐT, Lu?t CNTT, Lu?t TM và Dân s? s?a d?i và các ngh? d?nh là ch? t?a pháp lý t?t cho TMÐT VN phát tri?n, TMÐT VN có nh?ng bu?c phát tri?n dáng ghi nh?n nhu báo cáo TMÐT VN 2005

Slide 10: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 10 Tuy v?y cung còn nhi?u b?t c?p, gây b?c xúc cho doanh nghi?p, ngu?i tiêu dùng và làm ch?m phát tri?n TMÐT

Slide 11: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 11 Hàng không Vi?tnam Vé di?n t? : Ti?t ki?m, t?t nhung chua kh? thi du?c

Slide 12: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 12 Hàng không Vi?tnam Vé di?n t? : Ti?t ki?m, t?t nhung chua kh? thi du?c

Slide 13: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 13

Slide 14: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 14

Slide 15: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 15 H? so hàng hoá di?n t? ???

Slide 16: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 16 Thanh toán di?n t?

Slide 17: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 17 Thanh toán di?n t?

Slide 18: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 18 Ch?ng t? k? toán di?n t?

Slide 19: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 19 Công ch?ng ?? Th? t?c, quy trình t? t?ng H?p d?ng di?n t?

Slide 20: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 20 C?n có gi?i pháp g?p

Slide 21: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 21 C?n có gi?i pháp g?p CA Nghi?p v?

Slide 22: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 22 Thuong m?i Ði?n t? Không don thu?n ch? là vi?c mua bán trên m?ng

Slide 23: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 23 Ph?i có gi?i pháp d?ng b?, liên ngành Ph?i k?t n?i m?ng, ph?i ph?i h?p, tác nghi?p d?ng b?

Slide 24: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 24 Không th? tri?n khai d?c l?p : Chính ph? di?n t?, Thuong m?i di?n t?, Công dân di?n t?. …..

Slide 25: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 25 Các v?n d? pháp lý còn ph?i gi?i quy?t Ph? bi?n và gi?i thích các Lu?t có liên quan d?n TMÐT Nhanh chóng dua 5 ngh? d?nh d? ki?n Ban hành khi ban hành lu?t GD ÐT vào d?i s?ng Pháp lu?t v? B?o v? thông tin riêng tu (Privacy) Các v?n d? pháp lu?t liên quan d?n t?i ph?m trên m?ng (Cybercrimes) và vi?c b? sung lu?t Hình s?, Các v?n d? liên quan d?n t? t?ng : Quy trình t? t?ng, quy trình thu th?p h? so ch?ng c? trong GD ÐT, V.v… và vi?c b? sung lu?t T? t?ng dân s? , lu?t T? t?ng hình s? Ðào t?o nâng cao ki?n th?c , trang b? k? thu?t d? các co quan di?u tra, vi?n ki?m sát, toà án các c?p có d? trình d? nang l?c ti?n hành t? t?ng, xét x? trong linh v?c TMÐT

Slide 26: 

Lu?t Giao d?ch di?n t? và v?n d? th?c thi lu?t , Hàn?i 12 - 2006 26 Xin trân tr?ng cám on

authorStream Live Help