10 Chua thoi Ly

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Phòng giáo dục Bảo Lộc TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI Giáo Viên: Phạm Thị Quang Tâm Lớp: 4A4

Slide 2: 

Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: 1. Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? 3. Thăng Long còn có những tên gọi nào khác? * Vì vua thấy đây là vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng, lại bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, con cháu đời sau xây dựng cuộc sống ấm no. 2. Chọn ý đúng. Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô Thăng Long vào năm: A. 1009. B. 1010. C. 1012.

Slide 3: 

Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010 Lịch sử CHÙA THỜI LÝ

Slide 4: 

SGK trang 32 – 33 Thảo luận nhóm đôi Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2009 Lịch sử Chùa thời Lý 1/ Đạo phật du nhập vào nước ta : Đạo Phật du nhập vào nước ta vào thời gian nào? Vì sao nhân dân ta nhiều người theo đạo Phật? Đến thời điểm nào thì đạo Phật được truyền bá rộng rãi? Đạo Phật từ Ấn Độ du nhập vào nước ta từ rất sớm. Đạo Phật dạy người ta phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau,giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật… những điều này phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt, nên sớm được người Việt tiếp nhận và tin theo. Đến thời Lý đạo Phật được truyền bá rộng rãi trong cả nước.

Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010Lịch sửChùa thời Lý : 

SGK trang 32 – 33 Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010Lịch sửChùa thời Lý 2/ Dưới thời Lý nhiều chùa: 1/ Đạo phật du nhập vào nước ta : * Vì sao dưới thời Lý nhiều chùa được xây dựng? * Dưới thời Lý nhiều chùa được xây dựng vì các vua quan nhà Lý như: Lý Thái Tổ; Lý Thái Tông; Lý Thánh Tông; Lý Nhân Tông…đều theo đạo Phật. Nhân dân theo đạo Phật rất đông. Đạo Phật được xem là Quốc giáo. Những sự kiện nào nói lên thời Lý đạo Phật rất phát triển? Xem Sách giáo khoa trang 32 – 33 Đọc và trả lời câu hỏi trên . Chùa mọc nhiều, năm 1031, triều đình bỏ tiền xây 950 ngôi chùa, nhân dân cũng đóng góp tiền xây chùa .

Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010Lịch sửChùa thời Lý : 

Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010Lịch sửChùa thời Lý 2/ Dưới thời Lý nhiều chùa: 1/ Đạo phật du nhập vào nước ta : 3/ Vai trò và tác dụng của nhà chùa dưới thời Lý: Làm phiếu bài tập Bài tập : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : a . Chùa là nơi tu hành của các nhà sư . b . Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo Phật . c . Chùa là trung tâm văn hoá của , làng xã. d . Sân chùa là nơi phơi thóc .

Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010Lịch sửChùa thời Lý : 

Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010Lịch sửChùa thời Lý 1/ Đạo phật du nhập vào nước ta : Đạo Phật dạy con người : yêu thương nhau , nhường nhịn nhau , giúp đỡ nhau , sống nhân hậu . 2/ Dưới thời Lý nhiều chùa : Dưới thời Lý, đạo Phật rất phát triển và được xem là quốc giáo . 3/ Vai trò và tác dụng của nhà chùa dưới thời Lý : Chùa là nơi tu hành của các nhà sư . Chùa là nơi tổ chức lễ bái của đạo Phật . Chùa là trung tâm văn hoá của các làng xã.

Slide 8: 

Chùa Một Cột Chùa Keo * Quan sát, mô tả vẻ đẹp của chùa và tượng phật A-di-đà? Nhóm 1: Chùa Một Cột. Nhóm 2 : Chùa Keo. Nhóm 3 : Tượng A-di-đà * Trưng bày, giới thiệu tranh, ảnh chùa đã sưu tầm. Thảo luận nhĩm (tổ) Tượng phật A-di-đà

Slide 9: 

Bao gồm ngôi chùa và toà đài xây giữa hồ hình vuông. Chùa hình vuông mỗi bề 3 mét, mái cong dựng trên một cột đá hình trụ cao 4 m. Tầng trên là những thanh gỗ tạo thành bộ khung sườn đỡ cho toà đài bên trên như một đoá hoa sen vươn thẳng trên hồ, có cầu thang dẫn lên phật đài Trên cửa phật đài có biển đề: “ Liên Hoa Đài ”, ghi nhớ sự tích nằm mộng của vua thời Lý. Chùa Một cột

Slide 10: 

Chùa Keo ( Thái Bình ) Chuøa toïa laïc ôû thoân Duõng Nhueä, xaõ Vuõ Nghóa, huyeän Vuõ Thö, tænh Thaùi Bình caùch Haø Noäi 130 km. Ñaët trong moät khuoâng vieân roäng. Ngoaøi cuøng laø coång tam quan ngoaïi , tieáp ñeán laø hoà hình chöõ nhaät troàng hoa suùng, roài ñeán coång tam quan noäi, tieáp ñeán khu chuøa chính. ÔÛ giöõa laø haï ñieän, trung ñieän vaø thöôïng ñieän. Chuøa goàm 17 coâng trình lôùn nhoû vaø 128 giang. Ñaët bieät chuøa Keo coù gaùc chuoâng 3 taàng, cao 11,06m. Taïi ñaây coù treo 1 quaû chuoâng lôùn. Gaùc chuoâng chuøa Keo laø moät coâng trình kieán truùc raát ñaëc saéc theå hieän söï taøi tình cuûa ngheä thuaät laép gheùp goã.

Được xây dựng từ năm 1061 dưới thời Lý Thánh Tông ở hương Giao Thuỷ ven sông Hồng. Ban đầu, chùa có tên là Nghiêm Quang tự, đến năm 1167 mới đổi thành Thần Quang tự. Vì Giao Thủy có tên Nôm là Keo, nên ngôi chùa này cũng được gọi là chùa Keo. : 

Chùa Keo ( Thái Bình ) Được xây dựng từ năm 1061 dưới thời Lý Thánh Tông ở hương Giao Thuỷ ven sông Hồng. Ban đầu, chùa có tên là Nghiêm Quang tự, đến năm 1167 mới đổi thành Thần Quang tự. Vì Giao Thủy có tên Nôm là Keo, nên ngôi chùa này cũng được gọi là chùa Keo.

Slide 12: 

Tượng Phật A-di-đà : Được tạc bằng đá hoa cương xanh cao 1,87m; tính cả bệ là 2,77m. Dáng Phật thanh tú, khốc áo cà sa hai tay để ngữa trong lịng, ngồi xếp bằng tham thiền nhập định. Tất cả toả ra một vẻ đẹp hiền từ. Đây là một tác phẩm điêu khắc rất có giá trị thời Lý . TƯỢNG PHẬT A- DI- ĐÀ (Chùa Phật Tích, Bắc Ninh)

Slide 13: 

* Theo sử sách để lại thì chùa Phật Tích chính là nơi Phật ngự. Chùa nằm trên sườn nam núi Phật Tích (còn gọi núi Lạn Kha, non Tiên) là trung tâm Phật Giáo đầu tiên của đất nước (trung tâm Dâu- Luy Lâu), nơi nhà sư Ấn Độ: Khâu-đà-la đã về đây dựng chùa và truyền đạo. Đến đờ Lý (1010-1025) thì được xây dựng với quy mô lớn và được nhà Lý ưu ái đặt biệt bởi nó nằm trong vùng văn hóa lâu đời của xứ Kinh Bắc, quê hương của vua Lý. Chùa Phật Tích

Slide 14: 

Một số chùa cổ thời Lý Chùa Láng Chùa được xây dựng từ thời Lý Thần Tông (1128-1138) ngay trên nền nhà của ông Từ Vinh và bà Nguyễn Thị Loan thân sinh ra vị thiền sư nổi tiếng Từ Đạo Hạnh, chùa còn được gọi là Chiêu Thiền Tự - ở Đống Đa – Hà Nội

Slide 15: 

Chùa Thầy * Nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh dạy học và chữa bệnh cho dân

Slide 16: 

Chùa Cha Lư (Từ Sơn- Bắc Ninh) Nơi thờ Thánh Mẫu Phạm Thị, mẹ vua Lý Thái Tổ (Công Uẩn) Chùa Càn Nguyên (Từ Sơn- Bắc Ninh) Một trong 3 ngôi chùa được xây dựng đầu tiên - Thời Lý- khi Lý Thái Tổ về thăm quê mẹ. (1010)

Slide 17: 

Theo truyền thuyết , chùa Chân Tiên dựng vào đời vua Lý Thánh Tông ( thế kỷ 12 ), hồi đó chùa có tên là chùa Báo Thiên ở thôn Tiên Thị ( khu vực Nhà Thờ Lớn ) . Đến thế kỷ thứ 18 Chùa bị di rời ra thôn An Phụ ( khu vực Hỏa Lò ) lấy tên là Chân Tiên nhằm giữ lại địa danh gốc của chùa ở thôn Tiên Thị , giáp thôn Chân Cầm. Khi thực dân Pháp xây trại giam Hỏa Lò đã chuyển chùa Chân Tiên về chỗ ở hiện nay . Chùa Chân Tiên

Slide 18: 

Chùa Đậu (Thường Tín- Hà Nội) (Quế Võ- Bắc Ninh) Vua Lý Nhân Tông cho xây dựng vào năm Quan Hựu thứ 2 (1086) Chùa Dạm

Slide 19: 

Chùa Dâu (Thuận Thành - Bắc Ninh)

Slide 20: 

Chùa Trấn Quốc

Slide 21: 

Chùa Trăm Gian (Hà Tây)

Chùa Giám xã Cẩm Sơn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Lễ hội thường được tổ chức từ 13 đến 15-2 hàng năm để tưởng nhớ công đức của vị đại danh y Tuệ Tĩnh. : 

Chùa Giám xã Cẩm Sơn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Lễ hội thường được tổ chức từ 13 đến 15-2 hàng năm để tưởng nhớ công đức của vị đại danh y Tuệ Tĩnh.

Slide 23: 

Một số chùa nổi tiếng ở nước ta (Huế) Chùa Thiên Mụ Chùa Thiên Minh Chùa Thiền Lâm

Slide 24: 

Chùa Hương Chùa Đồng (Yên Tử)

Slide 25: 

Chùa Phổ Minh (Nam Định) Chùa Từ Vân (Cam Ranh)

Slide 26: 

Một số chùa ở Đà Lạt Chùa Linh Sơn

Slide 27: 

Chùa Huệ Nghiêm- TP HCM Chùa Giác Quang Tp: Hồ Chí Minh Chùa Dơi – Sóc Trăng

Slide 28: 

Lễ Hội Chùa Hương LỄ HỘI

Slide 29: 

Lễ nghinh đón Phật ngọc tại chùa Hương

Slide 30: 

Ghi nhớ: Đến thời Lý, đạo Phật rất phát triển. Chùa là nơi tu hành của các nhà sư, là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng và là công trình kiến trúc đẹp.

Củng cố - Dặn dò : 

Củng cố - Dặn dò Về nhà, chuẩn bị bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai. Sưu tầm tranh, ảnh bài hôm sau.

Slide 32: 

Chân thành cảm ơn Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh

authorStream Live Help